EU-konsultasjon om overføring av registrerte kontorer til utlandet

Tittel

Høring om grenseoverskridende flytting av registreringssted for selskaper

Consultation on the cross-border transfers of registered offices of companies

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 7.6.2013

Europakommisjonen igangsatte i januar 2013 en høring for å få mer detaljert opplysninger om de omkostninger bedriftene for tiden har når de flytter sitt registrerte hjemsted til utlandet og om hvilke fordeler de vil kunne ha av en eventuell EU-lovgivning på området. Et EØS-notat om saken ble offentliggjort 7. juni 2013.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.6.2013)

Sammendrag av innhold
Arbeidet har sin bakgrunn i handlingsplanen av 21. mai 2003 (COM (2003)284 final). Formålet med direktivet er at selskaper med begrenset ansvar skal kunne endre registreringsland uten først å måtte oppløses i det opprinnelige registreringslandet. Det overordnede formål med direktivet er å styrke den frie etableringsretten. Direktivet vil etablere prosedyrer for flytting av selskapsregistreringen fra ett land til et annet. Prosedyrene tenkes utformet etter noenlunde samme mal som prosedyrene i forordningen om det europeiske selskap. Det samme gjelder reguleringen av de ansattes medbestemmelse. Kommisjonen legger ikke opp til at direktivet skal regulere hvilke krav den nye registreringsstaten skal kunne oppstille som vilkår for registrering i staten. Her vil statene stå fritt innenfor rammen av den gjeldende europeiske selskapsretten.

Vurdering
Et nytt 14. direktiv om flytting av selskapers registrerte kontor vil føre til at formelle hindringer for fritt å bytte registreringsland, langt på vei oppheves. Dette vil gi økt mobilitet mellom EØS-landene. Det er for tidlig å si noe nærmere om et slikt direktiv vil medføre endringer av betydning i antall registreringer av norske selskaper i Brønnøysundregistrene. For norske arbeidstakere vil flytting av selskapets registrering kunne få betydning for hvilke regler som vil gjelde de ansattes medbestemmelsesrett.

Det er et generelt prinsipp, utviklet gjennom EF-domstolens praksis, at selskaper skal være underlagt registreringsstatens selskapsrett (jf. bl.a. C 167/1 Kamer van Koophandel voor Amsterdam vs Inspire Arte Ltd og C/212/97 Centros Ltd. vs Ervervs og Selskapsstyrelsen). Dette innebærer at Norge etter gjeldende EU rett ikke kan kreve at et selskap med hovedkontor i Norge også må registreres her som norsk selskap og følge norsk selskapsrett. Et nytt 14. direktiv vil gi dette prinsippet økt praktisk betydning for allerede etablerte selskaper, ved at selskapenes mobilitet vil øke.

Status
Kommisjonen lanserte 26.2.2004 en internettkonsultasjon om forslaget. Kommisjonen publiserte en konsekvensanalyse i 2007 (desember). Etter dette har det vært gjennomført en ny internettkonsultasjon i 2013 (januar). Saken har vært drøftet i kommisjonens ekspertkomite for selskapsrett, hvor Norge deltar. Ansvarlig departement er Justisdepartementet, men spørsmål vedrørende de ansattes medbestemmelse hører under Arbeids- og sosialdepartementet. Spesialutvalget for selskapsrett, regnskap og revisjon behandlet saken sist i januar 2005.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Informasjon fra departementet
Annen informasjon