EU-planer for regelverket for opphavsrett

EU-planer for regelverket for opphavsrett

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget: Mot et moderne, mer europeiske regelverk for opphavsrett
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Towards a modern, more European copyright framework

Revidert dansk departementsnotat offentliggjort 4.5.2016
Som første konkrete oppfølging av strategien for et digitalt indre marked, har Kommisjonen lagt fram en handlingsplan for modernisering av EUs regelverk for opphavsrett, samt et konkret lovforslag om bedre online­tilgang over landegrensene.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 9.12.2015)

Kommissionen tager de første skridt til at give bedre adgang til onlineindhold og opstiller vision om at gøre EU’s regler om ophavsret mere tidssvarende

EU-ophavsret til den digitale tidsalder

Som opfølgning på strategien for det digitale indre marked fremlægger Kommissionen i dag et forslag, som giver borgerne ret til at tage onlineindhold med på rejsen, og en handlingsplan, der har til formål at modernisere EU’s ophavsretsregler.

For øjeblikket kan borgere, der rejser i EU, risikere at blive afskåret fra adgang til tjenester, som de har betalt for i deres hjemland. Dette kunne f.eks. være udbud af film, sportsudsendelser, musik, e-bøger eller spil. Forslaget til en forordning om grænseoverskridende overførsel af onlineindholdstjenester, som fremlægges i dag, skal gøre op med disse begrænsninger. Formålet er at sikre, at EU-borgerne kan rejse med det digitale indhold, de har købt eller abonnerer på i deres hjemland. Grænseoverskridende overførsel, der er en ny forbrugerrettighed, forventes at blive en realitet i 2017, samme år som roamingtaksterne i EU bliver afskaffet (pressemeddelelse). Eftersom der er tale om en forordning, vil den finde direkte anvendelse i alle 28 medlemsstater, når den er vedtaget.

Derudover fremlægger Kommissionen i dag sin vision for en tidssvarende ramme for EU-ophavsretsreglerne. Ideerne derfra vil blive omsat til lovforslag og politiske initiativer i løbet af de næste seks måneder, og der vil i den forbindelse blive taget hensyn til bidragene fra en række offentlige høringer.

Generelt ønsker Kommissionen at sikre, at EU’s borgere har adgang til et bredt, lovligt udbud af indhold, samtidig med at forfattere og andre rettighedshavere bliver tilstrækkeligt beskyttet og får en rimelig betaling for deres værker. Nøglesektorerne uddannelse, kultur, forskning og innovation vil ligeledes drage nytte af en mere tidssvarende og europæisk ramme.

Andrus Ansip, næstformand med ansvar for det digitale indre marked, udtaler: “For syv måneder siden lovede vi, at det digitale inde marked hurtigt ville blive en realitet. I dag præsenterer vi vores første forslag. Vi vil sikre, at borgerne kan tage indhold med sig over grænserne. Mennesker, der lovligt køber indhold – det være sig film, bøger, fodboldkampe eller tv-serier – skal kunne tage det med sig, uanset hvor de rejser hen i EU. Det er en stor forandring, der kan sammenlignes med vores afskaffelse af roamingtaksterne. I dag fremlægger vi også vores vision for tidssvarende ophavsret i EU – og hvordan vi gradvist vil gennemføre denne vision. Det er vores mål at øge borgernes adgang til kultur på nettet og støtte skaberne af dette indhold. Vi ønsker at styrke europæisk forskning og udvikling ved hjælp af teknologier som tekst- og dataminering. Det digitale indre marked er midlet til at sikre Europas plads i den digitale æra. I dag begynder vi at realisere det.”

Günther H. Oettinger, kommissær for den digitale økonomi og det digitale samfund, udtaler: "Den forordning, vi foreslår i dag, er første skridt hen imod en ambitiøs reform. Jeg er overbevist om, at lovgiverne i Europa-Parlamentet og Rådet vil sikre, at overførsel af indhold over grænser bliver en realitet for de europæiske forbrugere senest i 2017, så de også kan nyde deres yndlingsindhold, når de rejser i EU. Det vil de kunne gøre uden at bekymre sig om roamingtaksterne, der bliver afskaffet i midten af 2017. Vores handlingsplan viser vejen for yderligere reformer i foråret 2016: Vi ønsker et stimulerende og fair ophavsretligt miljø, hvor det kan betale sig at investere i kreativt indhold, og hvor det er lettere for europæerne at få adgang til og bruge indholdet på lovlig vis. Vores igangværende arbejde med platformenes og onlinemellemleddenes rolle vil også bidrage til at omsætte vores plan til konkrete lovforslag".

I dag præsenterer Kommissionen ligeledes nye regler, der skal øge beskyttelsen af de europæiske forbrugere, når de handler på internettet, og hjælpe virksomhederne med at sælge deres varer og tjenesteydelser på tværs af grænserne (pressemeddelelse). Disse tiltag udgør til sammen de første forslag under strategien for det digitale indre marked, der blev præsenteret i maj måned.

En moderne europæisk ramme for ophavsret

Kommissionens handlingsplan bygger på fire lige vigtige og indbyrdes supplerende søjler. Den opstiller ligeledes en langsigtet vision for ophavsret i EU (se faktaark om meddelelsen og detaljerede spørgsmål og svar).

1. Bedre adgang til indhold i hele EU

De nye regler om overførsel af indhold over grænser, som præsenteres i dag, er det første skridt hen imod bedre adgang til kulturelle værker. Et par eksempler: En fransk bruger af onlinetjenesten til film og serier MyTF1 kan ikke leje en ny film, mens han/hun er på forretningsrejse i Storbritannien. En hollandsk Netflix-abonnent, der rejser til Tyskland, kan kun se de film, som Netflix tilbyder de tyske forbrugere. Hvis den pågældende besøger Polen, kan han/hun ikke se film på Netflix, da denne tjeneste ikke bliver udbudt i Polen. Det vil der blive lavet om på. Brugerne vil få adgang til deres musik, film og spil, når de rejser i EU, nøjagtigt som de har derhjemme (se faktaark om de nye regler).

Der vil blive foreslået flere regler i foråret 2016. Målet er at skabe bedre cirkulation af indhold, tilbyde forbrugerne et større udvalg, styrke den kulturelle diversitet og skabe flere muligheder for den kreative sektor. Kommissionen har til hensigt at forbedre den grænseoverskridende udbredelse af tv- og radioprogrammer online (via revisionen af satellit- og kabeldirektivet) og fremme bevillingen af licenser til adgang til grænseoverskridende indhold. Kommissionen vil også hjælpe med til at give nyt liv til værker, der ikke længere bliver forhandlet.

Kommissionen vil i desuden via sit program Et Kreativt Europa hjælpe europæiske film til at nå ud til et bredere publikum. Handlingsplanen omfatter udvikling af innovative værktøjer som f.eks. "en europæisk aggregator" for online søgeportaler og licenshubs, der skal fremme udbredelsen af film, der kun er tilgængelige i få medlemsstater.

2. Undtagelser fra ophavsretsreglerne i et innovativt og inkluderende samfund

Kommissionen har til hensigt at arbejde på vigtige EU-undtagelser fra ophavsretsreglerne. Undtagelserne tillader, at ophavsretligt beskyttede værker bliver anvendt under klart definerede omstændigheder uden forudgående tilladelse fra rettighedshaverne. Kommissionen vil revidere EU-reglerne for at gøre det nemmere for forskere at anvende ”tekst- og datamineringsteknologier” med henblik på analyse af store datasæt. Uddannelse er en anden prioritet. Lærere, der udbyder online-kurser, bør f.eks. være underlagt bedre og klarere regler, der gælder i hele EU. Kommissionen vil ligeledes hjælpe mennesker med handicap til at få adgang til flere værker (dette er formålet med Marrakesh-traktaten) Endelig vil Kommissionen vurdere behovet for at begrænse den retlige usikkerhed for internetbrugere, der uploader billeder af bygninger og offentlige kunstværker, der befinder sig permanent på offentlige steder (her gælder panoramaundtagelsen for øjeblikket).

3. Skabelse af et fair marked

Kommissionen vil vurdere, hvorvidt der i forbindelse med onlinebrug af ophavsretligt beskyttede værker, som er resultatet af deres skaberes og de kreative branchers investeringer, via licenser gives tilstrækkelige tilladelser og tilstrækkelig betaling. Med andre ord vil Kommissionen vurdere, om gevinsterne ved brug af disse onlineværker bliver ligeligt fordelt. Kommissionen vil i den forbindelse se på nyhedsaggregeringstjenesternes rolle. Kommissionens vil sørge for proportionale bestemmelser: Hensigten er således ikke at pålægge linkafgifter, så brugerne bliver ikke bedt om at betale ophavsretsafgifter, hvis de blot deler et link til ophavsretligt beskyttet indhold. Kommissionen vil ligeledes analysere, om der er behov for løsninger på EU-plan for at øge retssikkerheden, gennemsigtigheden og balancen i det system, der styrer aflønningen af forfattere og udøvende kunstnere i EU. Her vil der blive taget hensyn til nationale kompetencer og EU-kompetencer. Resultaterne af den offentlige høring om platforme og onlinemellemled vil bidrage til disse generelle overvejelser.

4. Kamp mod piratkopiering

Bedre adgang til indhold vil bidrage til at bekæmpe piratvirksomhed. 22 % af europæerne mener nemlig, at det er acceptabelt at downloade indhold ulovligt, hvis der ikke findes noget lovligt alternativ i deres land. Kommissionen vil som en del af sin omfattende indsats for at forbedre håndhævelsen af alle former for intellektuelle ejendomsrettigheder gå endnu videre og sikre, at ophavsretsreglerne bliver håndhævet korrekt i hele EU. I 2016 vil Kommissionen udarbejde en europæisk ramme, der skal bygge på "følg pengene"-princippet og afskære pengestrømmene til virksomheder, der tjener penge på piratkopiering. Dette vil involvere alle de relevante partnere (rettighedshavere, reklame- og betalingstjenesteudbydere, forbrugerorganisationer, osv.). Målet er at indgå aftaler i foråret 2016. Kommissionen har til hensigt at forbedre EU-reglerne om håndhævelse af intellektuel ejendomsret og har i dag som et første skridt iværksat en offentlig høring om evaluering og modernisering af de eksisterende retlige rammer. Kommissionen vil også se på, hvordan onlinemellemleddene mere effektivt kan fjerne ulovligt indhold.

En langsigtet vision for ophavsret

I fremtiden vil de nationale lovgiveres og domstolenes effektive og ensartede anvendelse af ophavsretslovgivningen i hele EU være lige så vigtig som selve reglerne. I dag er vi endnu ikke nået så langt, at vi vil kunne overveje at gennemføre en fuldstændig harmonisering af ophavsretsreglerne i hele EU – i form af fælles ophavsretslovgivning og en fælles ophavsretsadkomst – men dette bør være noget, vi stræber efter i fremtiden.

Baggrund

De digitale teknologier har radikalt ændret den måde, hvorpå mennesker får adgang til kreativt indhold, og den måde, hvorpå det bliver produceret og distribueret. 49 % af EU’s internetbrugere lytter til musik, ser videoer og spiller spil online. Mange, især den yngre generation, forventer at kunne gøre dette, samtidig med at de rejser i EU. Denne udvikling forventes at fortsætte i takt med, at europæerne fra 2017, hvor roamingtaksterne bliver afskaffet (pressemeddelelse), kommer til at betale mindre for at få internetadgang på deres mobile enheder i andre medlemsstater. De europæiske skoler og universiteter er ivrige efter at gå i gang med e-uddannelser, forskerne ønsker at anvende avancerede teknologier til mining af indhold, og kulturarvsinstitutionerne er villige til at digitalisere deres samlinger. De ophavsretstunge brancher som medier, forlag, pladeselskaber og tv-produktionsselskaber repræsenterer mere end 7 millioner arbejdspladser i EU. Det er altafgørende, at de kan arbejde i et miljø, hvor der tages højde for nye udfordringer. De fleste ophavsretsregler stammer imidlertid helt tilbage fra 2001, så der er dele deraf, der ikke er egnede til formålet, når det gælder om at skabe et digitalt indre marked i EU. Det er grunden til, at Kommissionen inddrog opdatering af EU's ophavsretsregler i sin strategi for det digitale indre marked, der blev fremlagt i maj måned.

Fremskridt hen imod et digitalt indre marked

De nye regler om ophavsret og digitale kontrakter, som bliver fremlagt i dag (pressemeddelelse), er de første lovforslag, der bliver præsenteret som en del af strategien for det digitale indre marked. Generelt vil der blive fremlagt 16 initiativer inden slutningen af næste år.

De forslag, Kommission fremlægger i dag, vil supplere de seneste store fremskridt, den har gjort for at opbygge et digitalt indre marked: aftalerne om at afskaffe roamingtaksterne senest i juni 2017, at indarbejde netneutralitet i EU-lovgivningen (pressemeddelelse) og styrke cybersikkerheden i EU (pressemeddelelse). Kommissionen arbejder også hårdt på at opnå politisk enighed ved årets udgang om at styrke EU’s databeskyttelsesregler.