EU-strategi for Arktis (oppdatering 2021)

Tittel

Felles meddelelse til Europaparlamentet og Rådet. En politikk for Den europeiske union for Arktis. Et sterkere EU-engasjement for et fredelig, bærekraftig og fremgangsrikt Arktis

Joint Communication to the European Parliament and the Council. A European Union Policy towards the Arctic Region, A stronger EU engagement for a peaceful, sustainable and prosperous Arctic

Siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 17.11.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 13.10.2021)

Et stærkere EU-engagement for et grønnere, fredeligt og fremgangsrigt Arktis

Den højtstående repræsentant og Kommissionen har i dag fremlagt deres tilgang til et stærkere EU-engagement for et fredeligt, bæredygtigt og fremgangsrigt Arktis. Den arktiske region er af central strategisk betydning for Den Europæiske Union når det kommer til klimaændringer, råmaterialer samt geostrategisk indflydelse. Meddelelsen er en reaktion på disse geopolitiske, miljømæssige, økonomiske, sikkerhedsmæssige og sociale udfordringer og muligheder, og formålet med den er at dyrke samarbejdet med andre partnere om bæredygtige tilgange til udfordringerne

EU vil etablere et Europa-Kommissionskontor i Grønland, hvilket vil give et skærpet fokus på arktiske spørgsmål i EU's eksterne relationer. EU-finansiering vil også blive målrettet mod fremme af den grønne omstilling i Arktis til gavn for de arktiske befolkninger.

Op til FN's klimakonference (COP26) og til støtte for den globale klimaindsats opfordres der i meddelelsen til, at olie, kul og gas forbliver i jorden.

Josep Borrell, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen, udtaler: "Arktis ændrer sig hastigt på grund af virkningerne af global opvarmning, øget konkurrence om naturressourcer og geopolitiske rivaliseringer. Denne udvikling viser, at Europa skal definere sine geopolitiske interesser bredt for at fremme stabilitet, sikkerhed og fredeligt samarbejde i Arktis."

Virginijus Sinkevičius, kommissær med ansvar for miljø, fiskeri og maritime anliggender, udtaler: "Arktis opvarmes op til tre gange hurtigere end resten af jorden. Den smeltende is og optøning af permafrost i Arktis fremskynder klimaændringerne yderligere og har enorme afsmittende virkninger. EU er fast besluttet på at gøre Arktis sikkert, stabilt, bæredygtigt og fremgangsrigt. Sikkert og stabilt ved at øge det internationale samarbejde; bæredygtigt og fremgangsrigt ved at sikre en stærk forbindelse mellem EU's engagement i Arktis og vores klimapolitik, den europæiske grønne pagt og den blå økonomi".

Et sikkert, stabilt, bæredygtigt, fredeligt og fremgangsrigt Arktis

EU er som vigtig økonomisk aktør medansvarlig for global bæredygtig udvikling, herunder i den arktiske region, og for indbyggernes, herunder de oprindelige folks, levebrød. EU har en betydelig indvirkning på Arktis gennem sit miljøaftryk og sin efterspørgsel efter ressourcer og produkter.

Klimaændringer er den største trussel, som Arktis står over for. De har nået et hidtil uset krisepunkt. EU er en global leder i denne kamp og er klar til at spille sin fulde rolle og påtage sig sit globale ansvar: Gennem sin faste ambition om at blive klimaneutral inden 2050 og reducere drivhusgasemissionerne med 55 % inden 2030 som fastsat i den nye klimalov og den europæiske grønne pagts pakke med forslag op til FN's COP26-klimakonference. Opvarmningen af Arktis har en enorm indvirkning på resten af verden og kræver en hurtig klimaindsats som svar.

Den europæiske grønne pagt vil med sine lovgivningsforslag være kernen i EU's arktiske engagement sammen med EU's nye tilgang til en bæredygtig blå økonomi støttet af videnskab, innovation og regionale investeringer.

EU vil yderligere styrke sit arktiske engagement med disse mål:

  • bidrage til en fredelig og konstruktiv dialog og internationalt samarbejde for at bevare et sikkert og stabilt Arktis ved at fokusere på arktiske spørgsmål i de eksterne kontakter, optrappe det regionale samarbejde og overvåge og foregribe nye sikkerhedsudfordringer
  • bekæmpe de miljømæssige, sociale, økonomiske og politiske virkninger af klimaændringer og miljøforringelse. Gøre Arktis mere modstandsdygtig gennem miljølovgivning, en fælles indsats mod sodpartikler og optøning af permafrosten og ved at presse på for at olie, kul og gas forbliver i jorden, herunder i de arktiske regioner
  • støtte en omfattende, inklusiv og bæredygtig udvikling af de arktiske regioner til gavn for både nuværende indbyggere og fremtidige generationer med særlig vægt på de oprindelige folks, kvinders og unges behov og investere i fremtidsorienterede job, herunder i den blå økonomi.

EU har en grundlæggende interesse i at støtte multilateralt samarbejde i Arktis. EU vil med udgangspunkt i sine værdier og principper samarbejde med alle centrale partnere og interessenter i og omkring Arktis under hensyntagen til det fælles ansvar for at arbejde for en sikker, bæredygtig, fremgangsrig og fredelig region. Dette er i hele verdens interesse.

Baggrund

Denne meddelelse vil erstatte den fælles meddelelse om en integreret EU-politik om Arktis, som blev vedtaget den 27. april 2016. EU's politik for Arktis er regelmæssigt blevet ajourført, siden den blev formuleret i 2008. I december 2019 opfordrede medlemsstaterne ved Rådets konklusioner Kommissionen og den højtstående repræsentant til at fortsætte med at gennemføre EU's politik for Arktis og til at påbegynde arbejdet med at ajourføre EU's politik for Arktis.

Yderligere oplysninger

Fælles meddelelse "Et stærkere EU-engagement for et fredeligt, bæredygtigt og fremgangsrigt Arktis"

Spørgsmål og svar

Faktaark