EU-strategi for funksjonshemmede 2010-2020

EU-strategi for funksjonshemmede 2010-2020

Meddelelse fra Kommisjonen til Rådet, Europaparlamentet, Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen: Den europeisk strategi for funksjonshemmede: 2010-2020: en ny forliktelse om et Europa uten barrierer

Høring om evaluering av strategien igangsatt av Kommisjonen 31.7.2019
Ifølge EU-strategien som Europakommisjonen la fram 15. november 2010, er hver sjette innbygger i Europa funksjons­hemmet på en eller annen måte. Halvparten av disse er over 75 år. Strategiplanen for 2010-2020 fokuserer på å gi funksjonshemmede muligheter til å benytte sine rettigheter i samme grad som andre og på å fjerne hindringer som de støter på i hverdagen.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 15.11.2010, dansk utgave)Europa uden barrierer: Europa-Kommissionen ønsker at skabe bedre mobilitetsmuligheder for 80 millioner handicappede
De fleste af os tager det for givet, at vi kan tage bussen for at handle, surfe på internettet eller se en god film i fjernsynet. Men for 80 millioner europæiske borgere med handicap er der så store hindringer forbundet med disse aktiviteter, at de er umulige. Europa-Kommissionen vedtog i dag en ny strategi for at rive disse barrierer ned. Planen viser, hvordan EU og de nationale regeringer kan give handicappede nye muligheder, så de kan nyde deres rettigheder. De nye foranstaltninger, der planlægges gennemført inden for de næste ti år, vedrører den gensidige anerkendelse af nationale handicapkort, større harmonisering med henblik på en mere målrettet anvendelse af offentlige indkøb og statsstøtteregler. Disse foranstaltninger vil ikke kun være særligt gavnlige for samfundet, men også have positive virkninger for den europæiske økonomi. De kan for eksempel styrke det europæiske marked for udstyr og tjenester til handicappede, der allerede i dag har en årlig omsætning, der vurderes til mere end 30 mia. EUR. Kommissionen overvejer også at foreslå en ny lovgivning om handicappedes ret til mobilitet inden 2012, hvilket vil øge det indre marked for udstyr og tjenester i relation hertil yderligere.

"Hvis handicappede skal integreres fuldt ud i samfundet og det økonomiske liv, skal de have lettere adgang til offentlige bygninger, offentlige transportmidler og digitale tjenester", sagde næstformand Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab. "En meget effektiv måde at opnå dette på er at udvikle normer på EU-niveau for udstyr og tjenester vedrørende mobilitet og at sikre, at offentlige indkøb fremmer de handicappedes muligheder for adgang til offentlige bygninger. Lignende foranstaltninger har givet betydelige samfundsmæssige og økonomiske fordele i USA. Vi skal også sikre, at borgerne ikke støder på nye hindringer, når de krydser en grænse. En handicappet person, der flytter til et andet land i EU, skal have de samme goder som i sit hjemland som for eksempel gratis eller billigere offentlig transport. Mit mål er en reel europæisk union uden barrierer for handicappede borgere inden 2020."

En sjettedel af borgerne i EU – omkring 80 millioner – er mere eller mindre handicappede. Mere end en tredjedel over 75 år har handicap, der i en vis udstrækning begrænser deres mobilitet. Disse andele forventes at blive større, da befolkningen i EU ældes. De fleste af disse borgere er alt for ofte forhindret i at tage del i samfundet og i det økonomiske liv fuldt ud på grund af fysiske eller andre hindringer samt diskrimination.

Nedbrydningen af barriererne er ikke kun en samfundsmæssig opgave, men det kan også skabe nye økonomiske muligheder. En undersøgelse foretaget af det kongelige engelske blindeinstitut viser, at en kæde af supermarkeder, der gjorde deres hjemmeside tilgængelig for handicappede, øgede deres salg med mere end 13 mio. EUR om året. I Tyskland viste en undersøgelse, at mere tilgængelige bygninger og anlæg vil øge de mobilitetshandicappede personers rejselyst og skabe en meromsætning for den tyske turisme på mellem 620 mio. EUR og 1,9 mia. EUR.

På denne baggrund er den strategi, som Kommissionen præsenterede i dag, en fornyelse af EU’s engagement for at forbedre situationen for de europæiske borgere, der er handicappede. Den supplerer og støtter medlemslandenes tiltag, idet disse har det største ansvar for politikken over for handicappede.

EU-strategien fokuserer på at give handicappede muligheder for at nyde deres rettigheder i samme grad som andre og at fjerne de hindringer, de støder på i dagligdagen. De vigtigste tiltag er:

• Et initiativ om tilgængelighed: det skal undersøges, hvordan harmonisering, offentlige indkøb og statsstøttereglerne kan anvendes, for at handicappede kan få forbedret adgang til alle goder og tjenester, samtidig med at der skabes et EU-marked for hjælpeudstyr. Det forventes, at dette marked vil vokse betydeligt i de kommende år, hvilket har været udviklingen i USA.

• Integration: det skal sikres, at borgere med handicap og deres familier kan nyde de rettigheder, der følger med EU-borgerskabet, i samme omfang som andre, idet handicapkort og andre goder anerkendes gensidigt i medlemsstaterne. Det skal være lettere at anvende tegnsprog og blindeskrift i forbindelse med valg og i kontakten med EU-institutionerne. Websteder og værker omfattet af ophavsrettigheder, som bøger, skal være i et tilgængeligt format.

• Finansiering: det skal sikres, at EU’s programmer og fonde på områder, der er relevante for handicappede, anvendes til at fremme sunde arbejdsforhold for professionelle og ikke-professionelle sundhedsplejere, og at der udarbejdes ordninger for individuel hjælp.

• Større samarbejde mellem medlemsstaterne (gennem Gruppen på Højt Plan vedrørende Handicapspørgsmål) og det civile samfund. Der skal skabes et forum for udveksling af oplysninger og koordination af politikkerne, navnlig om muligheden for at visse rettigheder følger med EU-borgeren, som retten til individuel hjælp.

• Skabelse af større bevidsthed om handicapspørgsmål: offentligheden skal have større kendskab til problemerne angående handicappede og tilgængelighed, som for eksempel gennem fremhævelse af den europæiske pris til byer med de største adgangsmuligheder for handicappede.

• Indsamling af data og overvågning: vores viden om de handicappedes situation i Europa og de hindringer, de støder på i dagligdagen, skal forbedres, og de bedste hjælpestrukturer, der er iværksat af medlemsstaterne på nationalt plan, skal identificeres og fremmes.

Strategien omfatter en liste over konkrete foranstaltninger og en tidsplan. Kommissionen vil regelmæssigt rapportere om gennemførelsen af planen og de fremskridt, der gøres, i henhold til forpligtelserne i henhold til FN's konvention om handicappedes rettigheder, som Kommissionen har underskrevet.

Baggrund
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder nævner, at "Unionen anerkender og respekterer retten for mennesker med handicap til at nyde godt af foranstaltninger, der skal sikre deres autonomi, deres sociale og erhvervsmæssige integration og deres deltagelse i samfundslivet." Desuden har EU og de 27 medlemsstater allerede forpligtet sig til et Europa uden barrierer for de handicappede ved at underskrive FN’s konvention om handicappedes rettigheder.

EU’s strategi for handicappede som blev præsenteret i dag, konkretiserer EU’s handlinger i henhold til Europa 2020-strategien (IP/10/225) og foranstaltninger, der blev foreslået i 2010-rapporten om unionsborgerskab (IP/10/1390).

MEMO/10/578