EU-strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2014-2020

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget om et strategisk EU-rammeverk for helske og sikkerhet på arbeidsplassen 2014-2020

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on an EU Stratgic Framework on Safety and Health at Work 2014-2020

Siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 09.07.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 6.6.2014, dansk utgave)

Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen: EU's mål for 2014-2020 fastlægges i en strategiramme
For bedre at kunne beskytte de mere end 217 millioner arbejdstagere i EU mod arbejdsrelaterede ulykker og sygdomme har Europa-Kommissionen i dag fremlagt en ny strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen for 2014–2020, som udpeger de primære udfordringer og strategimål for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og præsenterer de vigtigste tiltag og instrumenter til imødegåelse af disse udfordringer. Den nye ramme vil sikre, at EU stadig kan spille en førende rolle i fremme af høje standarder på arbejdsmiljøområdet både i Europa og på internationalt plan i overensstemmelse med Europa 2020-strategien.

EU-kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion László Andor udtalte: "I dag bekræfter vi Kommissionens engagement med hensyn til at sikre en stadig forbedring af arbejdsvilkårene. Folk har ret til at gå på arbejde, uden at blive udsat for sundheds- og sikkerhedsmæssige risici på arbejdspladsen. Alligevel er mere end 3 millioner arbejdstagere i EU hvert år ofre for en alvorlig ulykke, og 4000 dør på grund af en arbejdsulykke. Arbejdsrelaterede ulykker og sygdomme rammer alle sektorer og brancher, uanset om arbejdstagerne sidder ved et skrivebord, kører lastbil eller arbejder i en mine eller på en byggeplads. De påfører ikke blot den enkelte lidelser, men har også høje omkostninger for virksomheder og for samfundet som helhed. Den nye strategiramme sigter mod at bidrage til en forbedring af jobkvaliteten og jobtilfredsheden, samtidig med at konkurrenceevnen og produktiviteten i de europæiske virksomheder, særligt de små virksomheder, øges, og omkostningerne til de sociale sikringssystemer nedbringes.

I strategirammen udpeges tre primære udfordringer for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen:

forbedring af gennemførelsen af de eksisterende arbejdsmiljøregler, især gennem fremme af mikrovirksomheders og små virksomheders kapacitet til at træffe effektive og produktive risikoforebyggelsesforanstaltninger

bedre forebyggelse af arbejdsrelaterede sygdomme gennem imødegåelse af nye risici og risici i fremvækst, uden at de eksisterende risici negligeres
hensyntagen til den aldrende arbejdsstyrke i EU.

I strategirammen foreslås det, at disse udfordringer imødegås med en række tiltag, som præsenteres under syv vigtige strategimål:

yderligere konsolidering af de nationale arbejdsmiljøstrategier, bl.a. gennem politikkoordinering og gensidig læring

levering af praktisk støtte til små virksomheder og mikrovirksomheder, så de får nemmere ved at overholde arbejdsmiljøreglerne. Virksomhederne vil få teknisk støtte og praktiske redskaber, f.eks. det interaktive risikoanalyseredskab (OiRA), som er en webplatform med sektorspecifikke risikovurderingsredskaber

bedre håndhævelse af arbejdsmiljølovgivningen i medlemsstaterne, bl.a. gennem evaluering af de nationale arbejdstilsyns resultater

forenkling af den eksisterende lovgivning, som kan bidrage til at fjerne unødvendige administrative byrder, samtidig med at der fortsat sikres en høj grad af beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed

håndtering af den europæiske arbejdsstyrkes aldring og en bedre forebyggelse af arbejdsrelaterede sygdomme for at imødegå eksisterende og nye risici f.eks. ved nanomaterialer, grønne teknologier og bioteknologier.

forbedring af den statistiske dataindsamling, så man får et bedre dokumentationsgrundlag, samt udvikling af overvågningsredskaber

bedre koordinering med internationale organisationer (f.eks. Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD)) og partnere for at nedbringe antallet af arbejdsulykker og arbejdsrelaterede sygdomme og forbedre arbejdsvilkårene på verdensplan.

I strategirammen udpeges instrumenter til gennemførelse af disse tiltag: Dialog mellem arbejdsmarkedets parter, oplysningskampagner, håndhævelse af EU-lovgivning, synergieffekter med andre politikområder (bl.a. folkesundhed, uddannelse) og EU-fonde, bl.a. Den Europæiske Socialfond (ESF) og programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI), kan anvendes til gennemførelse af arbejdsmiljøreglerne.

I 2016 vil strategirammen blive gennemgået for at vurdere dens gennemførelse og indarbejde resultaterne af den omfattende evaluering af EU's arbejdsmiljølovgivning, som for øjeblikket pågår og forventes afsluttet inden udgangen af 2015.

Baggrund
I en situation med økonomisk krise giver investeringer i en risikoforebyggelseskultur og fremme af bedre vilkår på arbejdspladsen særlige økonomiske og sociale fordele, bl.a. færre arbejdsrelaterede ulykker, større personaletrivsel og jobtilfredshed. Ensartede regler på EU-plan skaber desuden lige vilkår for alle virksomheder på det indre marked, hvilket samtidig imødegår problemer med social dumping.

Den nye strategiramme bygger videre på EU-strategien for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2007-2012, som var en succes, navnlig eftersom den bidrog til at nedbringe antallet af arbejdsulykker i EU, som medførte mere end tre dages fravær, med 27,9 %. Denne strategi etablerede en fælles ramme for koordinering og en følelse af, at der arbejdes hen imod et fælles mål. 27 medlemsstater har nu en national arbejdsmiljøstrategi, som er tilpasset til den nationale sammenhæng og de vigtigste prioriteringsområder. Resultaterne af evalueringen af arbejdsmiljøstrategien 2007-2012 bekræftede værdien af en EU-strategiramme for politiktiltag på arbejdsmiljøområdet og understregede behovet for en gennemgang af målene, prioriteterne og arbejdsmetoderne, således at EU's politikramme tilpasses de skiftende arbejdsmønstre samt nye risici og risici i fremvækst.

I strategirammen tages der højde for de synspunkter, som EU-institutionerne og repræsentanter for arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne har fremsat, og for resultaterne af den offentlige høring i 2013, som indhentede bidrag og udpegede aktuelle og fremtidige udfordringer på arbejdsmiljøområdet (IP/13/491), samt for de synspunkter, der blev fremsat den 28. april 2014 på konferencen om arbejdsvilkår, som afsluttede høringsprocessen.

Yderligere oplysninger
Se MEMO/14/400

Strategirammen for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020