EU/EØS-håndboken: oppdatert utgave 2012

Siste nytt

Omtale av håndboken publisert på UDs hjemmesider 24.1.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra UDs omtale av håndboken)

En oppdatert utgave av EU/EØS-håndboken ble utgitt 20. januar 2012. Boken er oppdatert i henhold til en rekke institusjonelle endringer i EU som følge av Lisboa-traktatens ikrafttredelse. EU/EØS-håndboken er et viktig verktøy for forvaltningen i arbeidet med EU/EØS-saker. Den dekker det brede spekteret av avtaler og samarbeidsordninger som Norge har inngått med EU.

EU/EØS-håndboken gir en samlet oversikt over institusjoner og beslutningsprosesser i EU, EØS-samarbeidet, det justis- og innenrikspolitiske samarbeidet og det utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet vi har med EU.

Hovedmålgruppen er ansatte i forvaltningen som arbeider med EU/EØS-saker. I tillegg er håndboken et hjelpemiddel for organisasjoner, partene i arbeidslivet, regional og lokal forvaltning og andre som berøres av EU/EØS.

Offentlige virksomheter kan bestille håndboken gratis direkte fra Departementenes servicesenter på publikasjonsbestilling@dss.dep.no eller på telefon: 22 24 20 00. Oppgi publikasjonskode E-891B. Alle andre kan bestille håndboken fra Fagbokforlaget på offpub@fagbokforlaget.no. Spørsmål til innholdet i håndboken kan rettes til Utenriksdepartementet på e-post EOS/EFTA-seksjonen@mfa.no.

Nøkkelinformasjon