Europas digitale framtid: midtveisevaluering av i2010-initiativet

Europas digitale framtid: midtveisevaluering av i2010-initiativet

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det økonomiske og sosisale utvalg og Regionskomiteen: Forberedelser til den digitale framtid i Europa. Midtveisevaluering av i2010-initiativet

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra Kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Informations- og kommunikationsteknologi (ikt) er fortsat en vigtig drivkraft for modernisering af de økonomiske, sociale og arbejdsmarkedsrelaterede forhold. I dag afsætter virksomhederne i EU 20 % af deres investeringer til ikt, og sektoren tegner sig for 26 % af de samlede udgifter til forskning. Endvidere er nu 60 % af det offentliges basisserviceydelser fuldt tilgængelige via internettet, og over halvdelen af EU's borgere bruger jævnligt internettet (1).

i2010-strategien (2), der blev iværksat den 1. juni 2005, var den første sammenhængende politiske ramme for udviklingen mod sammensmeltning af tele- og medietjenester. Der er sket store fremskridt i løbet af de sidste tre år. Nogle få eksempler er nok til at vise, hvor bredt resultaterne favner: et nyt regelsæt for audiovisuelle medier er på plads, der er fremsat forslag til en reform af regelsættet for elektronisk kommunikation (3), der er indført regler, der skal skabe et indre marked for brug af mobiltelefoner på tværs af grænserne, der drøftes tiltag for at fremme onlineindhold i Europa (4), vigtige nye programmer til finansiering af F&U og innovation er i fuld gang (det syvende forskningsrammeprogram og støtteprogrammet for iktpolitik under programmet for konkurrenceevne og innovation), der er netop indledt banebrydende offentlig-private partnerskaber (fælles teknologiinitiativer), og nye initiativer vedrørende integration i informationssamfundet er godt i gang (5).

Europa er blandt de førende på verdensplan, når det gælder den digitale økonomis udvikling. Det europæiske bredbåndsmarked har med 90 millioner bredbåndsforbindelser flere abonnenter end nogen anden økonomisk region, og halvdelen af Europas borgere bruger jævnligt internettet. Nogle af medlemsstaterne ligger i toppen på verdensplan, hvad angår bredbåndsdækning, mobildækning og datatrafik. Men der er store skel mellem medlemsstaterne, og Europa investerer for lidt i sammenligning med andre industrialiserede regioner. Desuden står vi over for stigende konkurrence fra Kina og Indien. Derfor er der mere end nogensinde brug for den politiske ramme, som i2010-strategien udgør. Men er der behov for at justere i2010-rammen her midtvejs i gennemførelsen af initiativet?

1 Medmindre andet fremgår, stammer de citerede tal fra det vedlagte arbejdsdokument fra
Kommissionens tjenestegrene.
2 KOM (2005) 229
3 KOM(2007) 697-699
4 KOM(2007) 836
5 KOM(2007) 694