Europas kulturarv med et museklikk

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Rådet, Europaparlamentet, Det økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen: Europas kulturarv med et museklikk: Framgang med digitalisering og online-tilgang av kulturmateriale og digital bevaring i EU

Status:

Siste nytt

Lenke til dansk versjon av KOM-dokumentet

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra Kommisjonens meddelelse, dansk utgave)

Europas biblioteker, arkiver, museer og audiovisuelle arkiver rummer enorme og værdifulde samlinger, som fremstiller Europas historie og kulturelle mangfoldighed. Når disse samlinger stilles til rådighed på internettet, kan Europas borgere benytte dem til både fritids-, arbejdseller studieformål.

I september 2005 lancerede Europa-Kommissionen initiativet om digitale biblioteker, som havde til formål at gøre Europas kulturarv og videnskabelige arv tilgængelig online (1). Initiativet, som indgår i Kommissionens i2010-strategi for informationssamfundet, fik stor opbakning fra Europa-Parlamentet (2) og Rådet.

Initiativet om digitale biblioteker støtter udviklingen af Europeana - det europæiske digitale bibliotek - og bidrager til at forbedre betingelserne for onlineadgang til bøger, aviser, film, kort, fotografier og arkiverede dokumenter fra Europas kulturinstitutioner. De prioriterede områder for medlemsstaternes indsats blev angivet i Kommissionens henstilling fra 2006 om digitalisering af og onlineadgang til kulturelt materiale og digital opbevaring (3) og Rådets konklusioner desangående (4).

I denne meddelelse beskrives fremskridtene i forbindelse med oprettelsen af det europæiske digitale bibliotek samt de initiativer, som medlemsstaterne har iværksat, for at løse de organisationsmæssige, finansielle, tekniske og retlige problemer, som er uomgængelige, når kulturelt materiale skal gøres tilgængeligt på internettet. I meddelelsen opfordres medlemsstaterne og de berørte parter til at intensivere deres bestræbelser på at gøre vores fælles arv bredere tilgængelig, og Kommissionens forpligtelse om at støtte dette mål gennem sine politiske aktioner og finansieringsprogrammer bekræftes.

(1) Jf. KOM(2005) 465 af 30. september 2005, som fokuserer på adgang til kulturelt materiale. Adgang til videnskabelig information behandles separat, jf. KOM(2007) 56 endelig af 14. februar 2008.
(2) Europa-Parlamentets beslutning af 27. september 2007, "i2010 mod et europæisk digitalt bibliotek".
(3) Henstilling 2006/585/EF af 24. august 2006, EUT L 236 af 31.8.2006, s. 28.
(4) Rådets konklusioner af 13. november 2006, EUT C297 af 7.12.2006, s.1.

Nøkkelinformasjon