Europeisk luftfartsstrategi

Europeisk luftfartsstrategi

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske løkonomiske og sosiale komite og Regionskomiteen. En luftfartsstrategi for Europa
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. An Aviation Strategy for Europe

Oppfølgingsrapport lagt fram av Kommisjonen 1.3.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Samferdselsdepartementets omtale 18.12.2015)

Ny europeisk luftfartsstrategi klar
EU-kommisjonen har lagt frem en ny luftfartsstrategi, en såkalt luftfartspakke. Strategien beskriver hvilke mål som er satt for europeisk luftfart.

Strategien sier det er viktig å stimulere til vekst i europeisk næringsliv. Ett av målene, er en ambisiøs ekstern luftfartspolitikk for EU. Kommisjonen ønsker å forhandle nye luftfartsavtaler på EU-nivå med flere land og regioner, og skape investeringsmuligheter basert på gjensidig liberalisering av eierskap og regler om selskapskontroll.

Strategien beskriver også et ønsker om å styrke effektiviteten for lufthavntjenester og skape bedre kapasitet. Ellers så skal det høye sikkerhetsnivået opprettholdes. Flysikkerhetsregelverket skal revideres og oppgavene til det europeiske flysikkerhetsbyrået, EASA, utvides.

Det skal også stimuleres til innovasjon, investeringer og teknologi. For å sikre trygge droneoperasjoner og skape en klar rettstilstand, blir det foreslått å støtte potensialet i dronemarkedet gjennom et felles regelverk.

Eventuelle synspunkter kan rettes til postmottak@sd.dep.no