EUs dagsorden for godstransport

EUs dagsorden for godstransport

Meddelelse fra Kommisjonen om EUs dagsorden for godstransport: økt effektivitet, integrasjon og bærekraftighet i godstransporten i Europa

Europaparlamentets uttalelse 04.09.08

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra Kommisjonens meddelelse, dansk utgave)

Transporten af varer, lige fra råvarer til færdigvarer, har afgørende betydning for den europæiske økonomis konkurrenceevne og for livskvaliteten i EU. Den gør det muligt at foretage en arbejdsdeling, udnytte stordriftsfordele og mobilisere komparative fordele. Godstransporten er derfor en grundlæggende forudsætning for Europas konkurrenceevne.

Velorganiseret godstransport bidrager også til en bæredygtig og energieffektiv afvikling af erhvervstransaktioner og styrker samhørigheden, idet virksomheder i hele EU, herunder også i randområderne, får en bedre adgang til og mulighed for bedre at udnytte det indre markeds fordele.

Europa-Kommissionens midtvejsevaluering af hvidbogen fra 2001 forudsiger 50% stigning i godstransporten for EU-25 (i tonkilometer) mellem 2000 og 2020. Det indebærer dog også, at der er en række politiske problemstillinger, som der skal findes løsninger på, hvis det skal sikres, at godstransporten afvikles effektivt og bæredygtigt:

– Trafiktætheden i visse dele af det europæiske transportsystem har en negativ virkning på transporttid og -pris og øger brændstofforbruget.
– Godstransporten skal også yde sit bidrag til opfyldelsen af EU's klimaændringsmål1 og til at mindske forurenende emissioner og støj.
– Godstransport er stærkt afhængig af fossile brændstoffer, hvoraf en stor del importeres.
– Der er behov for yderligere forbedring af transportsikkerhed og -beskyttelse.
– Der er tegn på, at transport- og logistikrelaterede erhvervssektorer har vanskeligt ved at tiltrække kvalificeret personale.

Medmindre disse problemer afhjælpes, vil de blive yderligere forværret af den forventede øgning af godstrafikken.

Foruden disse udfordringer er der dog også gunstige muligheder, som man ikke må gå glip af:

– EU er blevet mere heterogen med de forskellige udvidelser, og det nye kontinentale marked forudsætter, at tidssvarende logistikteknik og bedste praksis hurtigt gennemføres i hele Fællesskabet.
– Godstransportlogistik er blevet et stadig mere integreret og koncentreret globalt marked, hvor en række europæiske virksomheder har en verdensførende position.
– Udsigten til forbedrede handelsrelationer med tredjelande er relevant. Det er grunden til, at de foreslåede politiske initiativer også tager hensyn til behovet for at gøre transportoperationerne til og fra især EU's nabolande mere effektive.
– Den hurtige udvikling inden for informations- og kommunikationsteknologier er i færd med at revolutionere den måde, hvorpå godstransportlogistik kan tilrettelægges.

1 Se formandskabets konklusioner ved Det Europæiske Råds møde i Bruxelles, den 8.-9. marts 2007.

Europaparlamentets komiteinnstilling: saksordførers viktigste forslag (dansk utgave)

På grund af EU's begrænsede beføjelser og midler foreslår ordføreren, at der sker en større
koncentration omkring pragmatiske prioriteringer.

- Kommissionen bør i 2008 udpege ti grænseoverskridende korridorer og ti flaskehalse og
foreslå løsninger.

- De grønne korridorer bør i højere grad defineres i forhold til deres bæredygtighed, under
hensyntagen til vedtagne EU-miljøkriterier for støj, klimaændringer, luftforurening og
energiforbrug/vedvarende energikilder.

- Infrastrukturforvaltning og administrative procedurer skal standardiseres og forenkles på
tværs af grænserne.

- Den samlede EU-medfinansiering af transportinfrastrukturen bør bringes i
overensstemmelse med de vedtagne mål om miljøvenlig udformning af transportsystemerne.

Selv om internaliseringen af de eksterne omkostninger og forslagene om ændring af
eurovignetten inden den 10. juni 2008 er meget vigtig for en vellykket godstransportpolitik i
miljømæssig og social henseende, har ordføreren afstået fra at formulere nye forslag på dette
punkt, da Europa-Parlamentet først for nylig har stemt om dette, f.eks. i forbindelse med
betænkningen om EU's politik for bæredygtig transport under hensyntagen til EU's energi- og.
miljøpolitik.