EUs frekvenspolitikk 2011-2015 (konsultasjon)

EUs frekvenspolitikk 2011-2015 (konsultasjon)

Konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 4.3.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Radiofrekvenser: Offentlig høring om den fremtidige politik og frekvenstopmøde den 22.-23. marts
Europa-Kommissionen har igangsat en høring om de strategiske retningslinjer for EU's frekvenspolitik for perioden 2011-2015. Adgangen til radiofrekvenser er altafgørende for en lang række aktiviteter, fra telefoni og radio/tv-spredning til transport- og rumanvendelser. Det er vigtigt at sikre bred og retfærdig adgang til radiofrekvenser, så fordelene ved den digitale teknologi kan komme EU-borgere i både byer og landdistrikter til gode. En bedre udnyttelse af frekvensressourcerne kan også give Europas økonomi en saltvandsindsprøjtning, da udbredelsen af hurtige trådløse kommunikationsnet vil medvirke til øget konkurrenceevne og vækst. Erhvervslivet, forbrugerne og andre interesserede opfordres til at indsende bidrag til høringen senest den 9. april. Desuden vil Kommissionen og Europa-Parlamentet holde et fælles "frekvenstopmøde" den 22.-23. marts for at drøfte Europas vigtigste mål på frekvensområdet.

Neelie Kroes, kommissær for den digitale dagsorden, udtalte: "Borgernes og virksomhedernes hverdag berøres af, hvordan vi udnytter radiofrekvenserne, så derfor vil vi give dem en chance for at give deres mening til kende om, hvordan vi bør styre adgangen til denne knappe ressource. Høringssvarene vil spille en vigtig rolle i udviklingen af en effektiv radiofrekvenspolitik i EU."

Tjenester, der er afhængige af adgang til radiofrekvenser, bidrager til EU's BNP med rundt regnet 300 mia. EUR. Problemet er, at frekvensressourcerne i dag ikke altid udnyttes effektivt. En bedre udnyttelse af radiofrekvenserne vil stimulere innovation og vækst og bidrage til at sikre, at vi kan få bredbåndsadgang overalt i EU i 2013. Kommissionen opfordrer forbrugerne og andre interesserede parter til at indsende deres bemærkninger om de politiske retningslinjer for den fremtidige udnyttelse af radiofrekvenser i EU, hvad angår følgende temaer:

• Økonomisk genopretning og vækst
• Social integration og tjenester for borgerne
• Miljø- og sundhedsbeskyttelse
• Rumanvendelser og transportsikkerhed
• Koordinering og forhandlinger på internationalt plan
• Omfordeling af frekvenser ("genopdyrkning") og konkurrence.

Resultaterne af høringen vil danne grundlag for Kommissionens udarbejdelse af det radiofrekvenspolitikprogram, der skal forelægges for Europa-Parlamentet og Rådet midt i 2010.

Europa-Parlamentet og Kommissionen vil desuden holde et fælles "frekvenstopmøde" i Bruxelles den 22.-23. marts 2010, hvor repræsentanter for Europa-Parlamentet, Rådet og andre interesseparter vil drøfte de fremtidige retningslinjer for EU's frekvenspolitik.

Baggrund:
I november 2009 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet et ændret EU-regelsæt for telesektoren (MEMO/09/513) , der giver Kommissionen mulighed for at forelægge forslag om flerårige radiofrekvenspolitikprogrammer. Det overordnede mål for sådanne programmer er ifølge det reviderede regelsæt at "opstille politiske retningslinjer og målsætninger for den strategiske planlægning og harmonisering af anvendelsen af frekvenserne".

Det nye regelsæt for elektronisk kommunikation: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0140:EN:NOT