EUs 'State of the Union' 2020

Tittel

Unionens tilstand 2020:

State of the Union 2020

Siste nytt

Tale av Europakommisjonens president i Europaparlamentet 16.9.2020.
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 17.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 16.9.2020)

Formand Ursula von der Leyens tale om Unionens tilstand: kursen ud af coronaviruskrisen og ind i fremtiden

Europa-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, gav i dag tilsagn om, at Europa-Kommissionen vil gennemføre en bæredygtig genopretning med gennemgribende forandringer, som vil give Europa en global platform for økonomisk, miljømæssigt og geopolitisk lederskab.

DE VIGTIGSTE PUNKTER

Indsatsen mod coronavirusset – og beskyttelse af Europas sundhed i fremtiden

Formanden opfordrede til at lære af erfaringerne og udtalte, at Europa skal opbygge en stærkere europæisk sundhedsunion med et fremtidssikret og tilstrækkeligt finansieret EU4Health-program og styrke Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC).

Hun gav tilsagn om at opbygge et europæisk BARDA – et agentur for biomedicinsk avanceret forskning og udvikling – med henblik på at øge Europas kapacitet til at reagere på grænseoverskridende trusler. Formanden opfordrer til en debat om at give EU nye kompetencer på sundhedsområdet som led i den kommende konference om Europas fremtid.

Et EU, der beskytter

Formand von der Leyen understregede vigtigheden af at styrke Europas sociale markedsøkonomi og beskytte arbejdstagere og virksomheder mod eksterne chok. Hun lovede at fremsætte forslag til en retlig ramme for fastsættelse af mindstelønninger, og hun understregede, at "mindsteløn fungerer – og det er på tide, at alle får en rimelig betaling for deres arbejde".

Formanden lovede at styrke det indre marked og den økonomiske og sociale Union, få Schengenområdet til at fungere fuldt ud igen, ajourføre industristrategien og tilpasse EU's konkurrenceregler.

Den europæiske grønne pagt – reduktion af emissionerne med mindst 55 % inden 2030

Formanden afslørede, at Kommissionen vil foreslå at forhøje 2030-målet for reduktion af emissioner fra 40 % til mindst 55 %. Dette vil bringe EU på rette kurs mod at opnå klimaneutralitet senest i 2050 og mod at opfylde forpligtelserne i Parisaftalen. CO2-grænsetilpasningsmekanismen skal bidrage til at sikre, at andre følger Europas eksempel.

Kommissionen vil inden næste sommer revidere al EU's klima- og energilovgivning for at gøre den "klar til 55".

Formanden meddelte derudover, at 30 % af midlerne i #Next Generation EU-budgettet på 750 mia. EUR vil blive rejst via grønne obligationer. Derudover vil 37 % af midlerne blive investeret i mål under den europæiske grønne pagt, herunder europæiske "fyrtårnsprojekter" – brint, miljøvenlige bygninger og 1 mio. elektriske ladestandere.

Hun opfordrede til, at der oprettes et nyt "europæisk Bauhaus" som en fælles platform for arkitekter, ingeniører og designere for at sætte gang i udviklingen af arkitektur til vor tid, der afspejler vores stræben efter at gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent.

Europas digitale årti

Formand von der Leyen understregede, at "Europa er nødt til at føre an på det digitale område – ellers vil andre bestemme retningen". Hun opfordrede til at udarbejdelse af en fælles plan for et digitalt Europa med klart definerede mål for 2030, f.eks. for konnektivitet, færdigheder og digitale offentlige tjenester. Hun annoncerede derudover, at EU vil investere 20 % af Next Generation EU's budget inden for det digitale område.

Et vitalt Europa i en skrøbelig verden

Formanden opfordrede til en revitalisering og en reform af det multilaterale system, herunder FN, WTO og WHO. Hun gav tilsagn om, at Europa-Kommissionen ville fremlægge en europæisk Magnitskij-lov og opfordrede indtrængende medlemsstaterne til at gå over til afstemning med kvalificeret flertal i udenrigsanliggender "i det mindste i spørgsmål om menneskerettigheder og indførelse af sanktioner".

Formanden henviste til en "ny begyndelse med gamle venner " og sagde, at Europa er parat til at opbygge en ny transatlantisk dagsorden med USA og indgå en aftale med Det Forenede Kongerige, forudsat at landet lever op til udtrædelsesaftalen, "et spørgsmål om lov, tillid og god tro", hvor "vi aldrig vil trække i land".

Formanden gav tilsagn om en økonomisk genopretningspakke for det vestlige Balkan og fremhævede betydningen af Europas forbindelser med Afrika: "ikke alene naboer…men naturlige partnere".

Endelig lovede Ursula von der Leyen at bruge Europas "diplomatiske styrke og økonomiske gennemslagskraft til at forhandle aftaler, der gør en forskel" i etisk henseende og med hensyn til menneskerettigheder og miljøspørgsmål. Hun gjorde det klart, at EU ønsker en global aftale om digital beskatning, men at EU vil gå alene, hvis en sådan ikke kan opnås: "Jeg vil have, at Europa skal være en global fortaler for retfærdighed."

En ny pagt om migration

Formanden afslørede, at Kommissionen i næste uge vil fremlægge sin nye pagt om migration med en tilgang baseret på medmenneskelighed og solidaritet, og hvor der "klart skelnes mellem dem, der har ret til at blive, og dem, der ikke har". Hun lovede, at Kommissionen vil "gøre en indsats og tage ansvar" for håndteringen af situationen efter Moria-branden, men: "Hvis vi gør en indsats, forventer jeg, at alle medlemsstaterne også gør en indsats…Migration er en europæisk udfordring, og alle lande i Europa skal yde deres bidrag."

Retsstatsprincippet

Formanden understregede, at Kommissionen inden udgangen af september vil fremlægge sin første årsrapport om retsstatsprincippet omfattende alle medlemsstaterne. Ursula von der Leyen gav tilsagn om at sikre, at retsstatsprincippet overholdes i forbindelse med anvendelsen af EU's midler.

Antiracisme og bekæmpelse af hadforbrydelser og forskelsbehandling

Kommissionsformanden meddelte, at Kommissionen vil fremlægge en europæisk handlingsplan mod racisme, styrke lovgivningen om racelighed og udvide listen over strafbare handlinger i EU til enhver form for hadforbrydelser og hadefuld tale, det være sig baseret på race, religion eller seksualitet. Kommissionen vil også udpege sin første koordinator for antiracisme. Den vil fremlægge en strategi til styrkelse af LGBTQI-rettigheder og fremme gensidig anerkendelse af familierelationer i EU.

Hensigtserklæring

Kommissionsformand Ursula von der Leyens tale ledsages af en "hensigtserklæring" til parlamentsformand David Sassoli og forbundskansler Angela Merkel, som varetager det roterende formandskab for Rådet. Erklæringen indeholder en liste over initiativer, som Europa-Kommissionen har til hensigt at forelægge i det kommende år med henblik på at nå de mål, der er fastsat i talen, som er tilgængelig online på engelsk, fransk og tysk og snart vil være tilgængelig på alle EU-sprog.

For yderligere oplysninger, se den særlige webside og et faktablad med en oversigt over de vigtigste initiativer fra 2020-talen om Unionens tilstand.

Læs mere om, hvordan von der Leyen-Kommissionen har levet op til sine løfter i det forgangne år her.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.09.2020
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Utenriksdepartementet
Annen informasjon