Evaluering av EUs likestillingsprogram (2001-2006)

Tittel

Meddelelse fra Kommisjon til Rådet, Europaparlamentet, Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg og Regionsutvalget: Endelig evalueringsrapport om rammestrategien og EF-handlingsprogrammet om fellesskapsstrategien for likestilling mellom menn og kvinner (2001-2006)

Status:

Siste nytt

Meddelelse fra Kommisjonen (ny sak)

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra Kommisjonens meddelelse, dansk utgave)

EF-rammestrategien for ligestilling mellem mænd og kvinder blev vedtaget i 2000 (1), og der blev udarbejdet et EF-handlingsprogram (2) i 2001 til støtte for gennemførelsen af rammestrategien. Kommissionen forelagde en foreløbig evalueringsrapport for Europa- Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget (3) i 2004, jf. artikel 12 i beslutningen om programmet. Af samme artikel fremgår det, at Kommissionen skal forelægge en endelig evalueringsrapport om rammestrategien og programmet, hvilket den gør i dette dokument med bilag.

1 KOM(2000) 335 endelig
2 Beslutning 2001/51/EF
3 SEK(2004) 1047

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.08.2008