Evaluering av EUs statistiske program (2003-2007)

Evaluering av EUs statistiske program (2003-2007)

Rapport fra Kommisjonen til Europapaprlamentet og Rådet om etterfølgende evaluering av Fellesskapets statistiske program (2003-2007)

Rapport lagt fram av Kommisjonen 13.1.2009

Nærmere omtale


Red. anm.: Den danske versjonen er feilaktig merket "Udkast".

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2367/2002/EF om Fællesskabets statistiske program 2003-2007 (CSP) blev vedtaget den 16. december 2002 [1]. Programmet er indrettet efter Fællesskabets vigtigste politiske prioriteter: den økonomiske og monetære union, udvidelsen af EU, EU's konkurrenceevne, bæredygtig udvikling og den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden. Det er struktureret omkring målene i Eurostats mission statement: statistikker af høj kvalitet til anvendelse i forbindelse med alle EU's politiske formål og effektiv resssourceanvendelse og budgetgennemførelse.

I artikel 4 i beslutningen fastsættes følgende: "Ved afslutningen af den periode, der omfattes af programmet, forelægger Kommissionen efter høring af Udvalget for det Statistiske Program en fyldestgørende evalueringsrapport om programmets gennemførelse, der tager hensyn til uafhængige eksperters synspunkter. Rapporten færdiggøres ved udgangen af 2008 og forelægges derpå for Europa-Parlamentet og Rådet [2]."

Nærværende dokument, der udgør denne evalueringsrapport, opfylder den i finansforordningen [3] og dennes gennemførelsesbestemmelser [4] fastsatte forpligtelse til at underkaste programmer en evaluering med hensyn til forbruget af menneskelige og finansielle ressourcer og opnåede resultater for at fastslå, om programmerne er i overensstemmelse med de opstillede mål. Evalueringen af programmet forventes også at give værdifulde oplysninger til anvendelse ved udviklingen af fremtidige statistiske femårsprogrammer og i forbindelse med oprettelsen af et overvågningssystem til opfølgning af disse.

Rapporten er baseret på den af Eurostat gennemførte midtvejsevaluering i 2006 og på en rapport udarbejdet af en uafhængig evalueringsinstans, jf. artikel 4 i beslutningen om CSP. Kapitel 2 indeholder et resumé af konklusionerne vedrørende gennemførelsen af de mål, der opstilles i programmet, og en oversigt over tværgående emner samt nye initiativer, der oprindelig ikke var omfattet af programmet. I kapitel 3 fremlægges de vigtigste anbefalinger vedrørende planlægningen af fremtidige programmer og deres gennemførelse.

De uafhængige konsulenters endelige rapport findes i vedlagte arbejdsdokument fra Kommissionen.

1 EFT L 358 af 16.12.2002.
2 EFT L 358 af 16.12.2002, s. 2.
3 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1995/2006 af 13. december 2006.
4 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 478/2007 af 23. april 2007, ændret ved Rådets forordning (EF,
Euratom) nr. 2342/2002.