Evaluering av Media-programmet (2001-2006)

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det økonomiske mog sosiale utvalg og Regionskomiteen. Rapport om den endelige evaluering av gjennomførring og resultater av programmene Media Plus og Media-uddannelse (2001-2006)

Status:

Siste nytt

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra Kommisjonens meddelelse, dansk utgave)

Media Plus- og Media-uddannelsesprogrammerne blev iværksat ved to afgørelser:

– Rådets afgørelse 2000/821/EF af 20. december 2000 om iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner (Media Plus – Udvikling, distribution og markedsføring)

– Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 163/2001/EF af 19. januar 2001 om iværksættelse af et uddannelsesprogram for branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle programindustri (Media-uddannelse).

Den periode, som Media Plus og Media-uddannelse oprindeligt skulle dække, blev fastsat til 2001-2005. For imidlertid at tilpasse Media-programmernes varighed til de finansielle overslag blev perioden forlænget indtil den 31. december 2006 (1).

Media Plus og Media-uddannelse fulgte efter Media II (1996-2000) og Media I (1991-1995). De sigter begge mod en strukturel forbedring af den europæiske audiovisuelle industris konkurrenceevne. Media Plus og Media-uddannelse sigter begge mod en strukturel forbedring af den europæiske audiovisuelle industris konkurrenceevne, mod at udligne forskellene mellem markederne og mod at fremme produktionernes distribution uden for oprindelseslandet.

I løbet af referenceperioden kom der ti nye medlemsstater i Den Europæiske Union den 1. maj
2004, og der er blevet integreret andre tiltrædende stater. Media 2007 (2) fulgte efter Media Plus og Media-uddannelse den 1. januar 2007.

Media Plus og Media-uddannelse blev underkastet en foreløbig evaluering i 2003; resultaterne heraf blev meddelt af Kommissionen i beretningen af 24. november 2003 (3). Ifølge henstillingerne i denne evaluering og for at tage hensyn til udviklingen i branchefolkenes behov og ændringerne på markedet var der blevet iværksat nogle tilpasninger, der ikke krævede en ændring af retsgrundlaget.

Formålet med denne beretning er at evaluere resultaterne af programmerne Media Plus og Media-uddannelse i overensstemmelse med artikel 12, stk. 3, i afgørelse 2000/821/EF og artikel 9, stk. 4, i afgørelse 164/2001/EF. Den dækker perioden fra den 1. januar 2001 til den 31. december 2006 og er baseret på konklusionerne af den foreløbige evaluering (4) og den endelige evaluering af programmerne Media Plus og Media-uddannelse (5).

(1) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 845/2004/EF og nr. 846/2004/EF af 29. april 2004 – EUT L 195 af 2.6.2004.
(2) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1718/2006/EF af 15. november 2006 om et støtteprogram for den europæiske audiovisuelle sektor (Media 2007).
(3) KOM(2003) 725 endelig.
(4) Anden foreløbige evaluering af programmerne Media Plus og Media-uddannelse (2003-2005) - Kontrakt nr. 30-CE-0041001/00-07.
(5) Den endelige evaluering af programmerne Media Plus og Media-uddannelse (2001-2006) - Kontrakt nr. 30-CE-0096653/00.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.05.2008