Evaluering av yrkesutdanningsinitiativet Europass

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om den første evalueringen av Europass-initiativet

Siste nytt

Nærmere omtale

Sammendrag (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Denne beretning er baseret på en ekstern evaluering. Beretningen indeholder evalueringseksperternes vigtigste konklusioner og anbefalinger samt Kommissionens konklusioner og påtænkte opfølgningsforanstaltninger.

Evalueringen konkluderer, at Europass-initiativet når sin målsætning om at være et mobilitetsredskab for borgerne og er relevant for deres behov, da det bidrager til at gøre det lettere for dem at gøre rede for deres kvalifikationer og kompetencer og lettere for dem at opnå godkendelse af disse i læringssammenhænge og på arbejdsmarkedet. Gennemførelsen af Europass giver valuta for pengene. De omkostningseffektive værktøjer til gennemførelsen – netværket af nationale Europass-centre (NEC) og internetportalen, som forvaltes af Cedefop (1) – værdsættes af de interesserede parter og tilfredsstiller i høj grad brugerne, hvilket udtrykkeligt bekræftes i en særlig undersøgelse.

Dette bekræftes af det stigende antal besøgende på Europass-portalen (gennemsnitligt 12 000 besøg dagligt i 2007) og aktive brugere af portalens tjenester, da der i september 2007 var blevet oprettet 2 millioner Europass-cv'er på internettet. Evalueringen påpeger dog, at de lavtuddannede kun udgør en lille del af de mange brugere. Nogle af Europass-værktøjerne har desuden været mindre vellykkede. Brugen af Europass-mobilitetsbeviset er stigende men dog stadig under potentialet, mens Europass-tillægget til eksamensbeviser og Europass-tillægget til erhvervsuddannelsesbeviser ikke er tilfredsstillende integreret i den overordnede ramme.

Den store tilfredshed blandt brugerne, den stigende efterspørgsel og de kortlagte mangler giver tilsammen et godt grundlag for at finde nye måder til en bedre udnyttelse af Europassinitiativets potentiale. Evalueringen indeholder særlige anbefalinger til at styrke initiativets overordnede logik, fokusere mere på beskæftigelsesmæssig mobilitet, bygge videre på det vellykkede cv-værktøj, få flere brugere, styrke gennemslagskraften og forbedre forvaltningsinformationssystemet.

På baggrund af evalueringsresultaterne konkluderer Kommissionen, at den stærke og vellykkede side af Europass, især skabelonen til Europass-cv-modellen og vejledningen hertil, er knyttet til en effektiv brug af en strategi baseret på læringsresultater. De kortlagte mangler vedrører de Europass-værktøjer, der i mindre grad er baserede på læringsresultater.

For at følge op på evalueringen og gøre Europass endnu mere velegnet til at befordre borgernes mobilitet, har Kommissionen derfor til hensigt at styrke denne dimension, som mere specifikt er knyttet til gennemførelsen af den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF) (2). Kommissionen vil udvide Europass-cv'et og gøre det til et mere komplet instrument, som støttes af nye værktøjer til selvevaluering af færdigheder, der er opnået gennem alle former for læring. Dette vil ske med støtte fra Cedefop og de nationale Europass-centre og i samarbejde med vejlednings-, beskæftigelses- og ungdomstjenester. Med et sådant samarbejde vil de unges og de lavtuddannedes behov i øvrigt bedre kunne imødekommes. Desuden vil Europass-mobilitetsbeviset inden udgangen af 2010 automatisk blive udstedt til alle borgere, der har gennemført mobilitetsaktioner under programmet for livslang læring, sådan som det er tilfældet med ungdomspasset under Aktive Ungeprogrammet, og det vil desuden blive fremmet gennem andre aktioner. Endelig vil Kommissionen i samarbejde med alle relevante parter sikre bedre koordinering af forvaltningen af Europass-tillægget til eksamensbeviser og Europass-tillægget til erhvervsuddannelsesbeviser og undersøge, hvordan de kan udvikles og bedre integrere indehavernes læringsresultater. Alle de elementer vil også blive forelagt eksperterne i High Level Forum on Mobility, således at de kan integrere evalueringsresultaterne ved udarbejdelsen af forummets endelige rapport.

1 http://europass.cedefop.europa.eu.
2 Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 23. april 2008 om etablering af den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring , EUT C 111 af 6.5.2008, s. 1.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.07.2008