Fasiliteter for pass av barn i førskolealder

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen: Implementering av Barcelona-målene om fasiliteter for pass av barn i førskolealder

Status:

Siste nytt

Rapport fra Kommisjonen lagt fram 3.10.2008

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra Kommisjonens pressemelding 3.10.2008, dansk utgave)

Selv om der er sket visse fremskridt, dækker børnepasningsfaciliteterne i EU-landene ikke længere forældrenes behov, fremgår det af en rapport, der i dag blev fremlagt af Europa-Kommissionen. Ifølge rapporten har de færreste lande nået målene for deres børnepasningskapacitet, nemlig at der skal være pasningsmuligheder for 90 % af børnene mellem tre år og skolealderen og for 33 % af børnene under tre år. Disse mål satte EU-lederne sig i Barcelona i 2002. "Barcelonamålene" er en integrerende del af EU's strategi for vækst og beskæftigelse og har til formål at hjælpe unge forældre – og særligt kvinder – ud på arbejdsmarkedet. Rapporten fra i dag er en del af en større pakke af foranstaltninger, som Kommissionen har iværksat for at gøre det lettere for EU-borgerne at forene deres arbejds- og familieliv.

"Vi er stadig langt fra målene for børnepasningsfaciliteter og bliver nødt til at sætte tempoet op! Gode børnepasningsmuligheder, som der er let adgang til, er en afgørende forudsætning for, at forældrene kan arbejde, og for, at vi kan øge ligestillingen mellem kønnene og styrke den sociale integration," sagde EU-kommissæren for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling, Vladimír Špidla. "Børnepasning er også en vigtig faktor i regnestykket, når vi skal se den demografiske aldring i øjnene. Uden ordentlige faciliteter i baggrunden vil færre vælge at få børn. Den nuværende situation er utilfredsstillende. Medlemsstaternes regeringer er nødt til at tage udfordringen op, og i den forbindelse yder EU en halv milliard euro i EU-støtte indtil 2013 for således at stå bag dem i bestræbelserne for at skabe flere børnepasningsmuligheder."

Der er en direkte sammenhæng mellem børnepasning og forældrenes mulighed for at få lønnet beskæftigelse. Over 6 mio. kvinder i alderen 25-49 år i EU siger, at de er tvunget til ikke at arbejde, eller at de kun kan arbejde deltids, fordi de har børn. Det største problem for over en fjerdedel af dem er de manglende børnepasningsmuligheder – eller prisen på dem. Børnepasning af høj kvalitet til en overkommelig pris og institutioner, som er åbne på tidspunkter, der passer både forældre og børn, er derfor afgørende for, at kvinderne får lettere adgang til arbejdsmarkedet.

Ved at gøre det muligt for forældre at arbejde bliver det lettere at undgå fattigdom blandt personer i beskæftigelse og mindske fattigdommen i familier med enlige forældre, hvor fattigdomsfrekvensen er meget højere (32 %) end blandt børnefamilier set under et (17 %).

På baggrund af den stagnerende demografiske udvikling i Europa vil adgangen til gode børnepasningsmuligheder endvidere være et incitament til at stifte familie. De medlemsstater, der har de højeste fødselstal, har også gjort mest for at gøre det lettere for forældre at forene arbejdsliv og familieliv, og disse lande har desuden en høj andel af kvinder på arbejdsmarkedet.

For første gang foreligger der med denne rapport harmoniserede og sammenlignelige data om udnyttelsen af de "formelle" børnepasningssystemer i medlemsstaterne. Tallene viser, at efterspørgslen efter børnepasning langt fra er dækket i de fleste EU-lande, hvilket gør det vanskeligere for forældre (navnlig kvinder) at gå på arbejde. Selv om der er gjort visse fremskridt, er der stadig lang vej til et tilfredsstillende børnepasningsniveau, især for børn under tre år.

Situationen kunne forbedres, både ved at der åbnes nye børnepasningsfaciliteter, og ved at den uformelle børnepasning gøres mere professionel, f.eks. gennem fastsættelse af kvalitetsnormer, forbedring af ansættelsesvilkår og lønforhold samt efteruddannelse af personalet. Derudover er det nødvendigt at sørge for, at mere specifikke behov hos forældre med atypiske arbejdstider eller syge børn bliver dækket.

Alle berørte parter, især de nationale og lokale myndigheder, arbejdsgiverne og arbejdstagerne, skal spille en aktiv rolle for, at der sikres adgang til børnepasningsfaciliteter af høj kvalitet og til rimelige priser for de helt små. Kommissionen har ingen direkte beføjelser på dette område, men vil støtte alle skridt i retning af Barcelonamålene og vil især:

- tilskynde til, at mulighederne for samfinansiering, f.eks. gennem Den Europæiske Socialfond, udnyttes til fulde

- fortsætte med at overvåge fremskridtene i retning af Barcelonamålene ved at yde støtte i form af pålidelige og sammenlignelige statistikker og om nødvendigt give medlemsstaterne gode råd om, hvad de kan gøre

- fremme udvekslingen af erfaringer om børnepasningsfaciliteter mellem medlemsstaterne gennem de forskellige programmer for udveksling af eksempler på god praksis og tilskynde til forskning i arbejdsvilkårene i sektoren for pasning af børn i førskolealderen.

Nøkkelinformasjon