Felles europeisk tvisteløsningssystem i patentsaker

Felles europeisk tvisteløsningssystem i patentsaker

Henstilling fra Kommisjonen til Rådet om å gi Kommisjonen fullmakt til å innlede forhandlinger med hensyn på vedtakelse av en avtale om innføring av en felles patentdomstolsordning

Rådskonklusjoner vedtatt 4.12.2009

Nærmere omtale

Enhanced patent system for Europe (fra Rådets pressemelding 4.12.2009)
The Council held a debate on an enhanced patent system in Europe and adopted conclusions on the main features of the future patent system based on two main pillars comprising:
1. the creation of a unified patent litigation system that would have exclusive jurisdiction in respect of civil litigation related to the infringements and validity of EU and European patents, and would be made of a court of first instance (with a central division and local and regional divisions), and a court of appeal.
2. the creation of an EU patent as a unitary legal instrument for granting patents valid in the EU as a whole. In a public session the Council also agreed on a general approach (i.e. an agreement in principle and pending the opinion of the European Parliament) on a draft regulation establishing the EU patent.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.9.2009)

EU har i lang tid arbeidet med å etablere et såkalt fellesskapspatent og et felles europeisk tvisteløsningssytem i patensaker. Ideen med fellesskapspatentet er at patenter skal kunne meddeles for hele EU-territoriet under ett, og ikke som i dag for den enkelte EU-stat.

Etableringen av et felles tvistelønsingssystem henger sammen med at patenter i Europa i dag er nasjonale rettigheter. Europeiske patenter meddelt av Det europeiske patentverk, er meddelt på grunnlag av samme regelverk og samme prosedyrer. Det europeiske patentverket er en del av Den europeiske patentorganisasjonen som har grunnlag i den europeiske patentkonvensjonen. Dette systemet er ikke en del av EU, men alle EUs medlemsstater er tilsluttet den europeiske patentkonvensjonen sammen med Norge og en del andre europeiske land som ikke er EU-medlemmer.

Ugyldighets- og inngrepssøksmål som gjelder europeiske patenter må reises i den enkelte stat og avgjørelsen har kun virkning i den stat der søksmålet er reist. Dette gjør systemet innefektivt og dyrt ved at det ofte må kjøres parallelle rettsaker i forskjellige stater. Ideeen med et felles europeisk tvistløsningssytem i patentsaker er at det skal etableres et eget domstolssystem som skal avgjøre ugyldighets- og inngrepssaker med virkning for alle land hvor et europeisk patent gjelder og at det også skal ha kompetanse til å avgjøre slike spørsmål for et mulig fremtidig fellesskapspatent.

EU-kommisjonen har i en rekommandasjon (SEC(2009)330 final) 20. mars 2009 bedt EU-rådet om mandat til å forhandle en avtale om et felles europeisk tvisteløsningssystem i patentsaker. Siktemålet er at en eventuell endelig avtale skal omfatte EU, EUs medlemsstater samt stater som er tilsluttet den europeiske patentkonvensjonen, men som ikke er med i EU. Domstolsystemet som skal etableres skal ha eksklusiv kompetanse når det gjelder ugyldighets- og inngrepssaker mv. både når det gjelder europeiske patenter og mulige fremtidige fellesskapspatenter. Avgjørelsene skal ha virkning i alle stater hvor et patent gjelder. Slik dette er beskrevet i rekommendasjonen fra EU-kommisjonen skal EF-domstolen ha en overordnet rolle der de andre domstolene som inngår i systemet kan stille spørsmål til denne om tolkning av EF-retten.