Finansiell tjenesteyting til forbrukerne

Tittel

Arbeidsdokument fra Kommisjonen om oppfølging av resultattavlen for forbrukermarket på området finansiell tjenesteyting til forbrukerne

Siste nytt

Arbeidsdokument lagt fram av Kommisjonen 22.9.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 23.9.2009, dansk utgave)

Forbrugerbeskyttelse: Kommissionen kritiserer "uigennemskuelige" bankgebyrer
Der er udbredte problemer med , hvordan bankerne informerer og rådgiver deres kunder, viser en rapport om finansielle tjenester for forbrugere, som Europa-Kommissionen har udsendt i dag. Blandt problemerne kan nævnes svært forståelig kundeinformation, uigennemskuelige gebyrer, problemer med rådgivningen og problemer med at skifte bank. Rapporten beskriver prisstrukturen i forbindelse med anfordringskonti som "meget uigennemskuelig, hvilket gør det næsten umuligt for kunderne at vide, hvor meget de betaler, og at sammenligne forskellige tilbud". Hos 66 % af de undersøgte banker var bankgebyrerne så uklare, at de eksperter, der stod for rapporten, måtte henvende sig til bankerne for at finde frem til de reelle omkostninger forbundet med en konto. Østrig, Frankrig, Italien og Spanien klarer sig alle dårligt, når det kommer til gennemskuelighed, og er blandt de dyreste lande at have en bankkonto i. EU-markedet er meget uensartet og frarøver forbrugerne fordelene ved det indre marked. Kun 9 % af forbrugerne i EU flyttede deres anfordringskonto til en anden bank i de to år 2007-2008.

Meglena Kuneva, der er EU's forbrugerkommissær, gav rapporten følgende ord med på vejen: "Bankerne svigter kunderne. Der er adskillige beviser for, at de tilsidesætter grundlæggende principper på forbrugerbeskyttelsesområdet med bl.a. komplicerede prisstrukturer, skjulte gebyrer og uklar og ufuldstændig information. Bankerne må se at få orden i sagerne med et kulturskifte i den måde, de behandler kunderne på. Og myndighederne i medlemsstaterne skal leve op til deres forpligtelse til at håndhæve EU's forbrugerlovgivning."

Kommissæren for det indre marked, Charlie McCreevy, sagde ved samme lejlighed: "Denne markedsundersøgelse viser, hvilke vanskeligheder forbrugerne har med finansielle produkter og tjenester. Kommissionen er besluttet på at gøre noget ved disse problemer. Der vil således blive stillet nye krav om gennemskuelige, forståelige og sammenlignelige oplysninger, og der vil blive indført nye spilleregler for bankerne. Borgerne i EU mærker stadig følgerne af den økonomiske krise, og derfor er dette arbejde vigtigere end nogensinde."

Rapporten
I forlængelse af "Resultattavlen for forbrugermarkederne 2008" fremlægger Kommissionen i dag en rapport i form af et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene. Den har titlen "Follow up in Retail Financial Services to the Consumer Market Scoreboard" og indeholder en uvildig analyse af gebyrerne hos 224 banker, der tilsammen dækker 81 % af EU-markedet.

Resultaterne

1. Uigennemskuelige bankgebyrer
• Gebyrerne i forbindelse med anfordringskonti er ofte uigennemskuelige. Næsten en tredjedel af de adspurgte forbrugere var ude af stand til at sammenligne de forskellige tilbud.

• Informationen på nettet om priser er ufuldstændig. I to tredjedele af alle tilfælde (66 %) måtte de eksperter, der har udarbejdet rapporten om bankgebyrer, henvende sig til bankerne for at få flere oplysninger om deres gebyrer. I mange tilfælde tilbød bankerne dog kun mundtlige oplysninger om deres gebyrer og afviste at fremsende gebyroversigter. Omkring 10 % af bankerne havde kun få eller ingen gebyroplysninger på deres hjemmesider, og 33 % af bankerne offentliggjorde ukomplette gebyroplysninger.

• I nogle EU-lande betaler forbrugerne væsentligt mere for en anfordringskonto end i andre. Prisen på en konto med en gennemsnitlig udnyttelsesgrad varierer fra så meget som 253 EUR i Italien til 27 EUR i Bulgarien. For "intensive" brugere er forskellen endnu mere markant: fra et maksimum på 831 EUR i Italien til et minimum på 28 EUR i Bulgarien. Østrig, Frankrig, Italien og Spanien klarer sig alle dårligt, når det kommer til gennemskuelighed, og opererer med nogle af de højeste priser på banktjenester. Derimod er prisen på en anfordringskonto lav i Bulgarien, Nederlandene, Belgien og Portugal.
• Forbrugerne i lande med en uigennemskuelig prisstruktur betaler normalt mere for en bankkonto end forbrugerne i andre lande.

2. Information og rådgivning
• Forbrugerne finder det ofte vanskeligt at forstå de oplysninger, de modtager før indgåelsen af en kontoaftale. "Uforståelig" og "utilstrækkelig" information udgør væsentlige hindringer for udnyttelsen af finansielle tjenester i andre EU-lande.

• 79 % af borgerne i EU ønsker klare og sammenlignelige standardoplysninger i overensstemmelse med f.eks. det nye forbrugerkreditdirektiv.

• Der er stadig flere tegn på, at forbrugerne ikke modtager passende rådgivning om finansielle tjenester. Eksempelvis viser tallene fra Tyskland, at forbrugerne indstiller 50-80 % af alle langsigtede investeringer før tiden på grund af dårlig rådgivning, hvilket medfører et tab på skønsmæssigt 20-30 mia. EUR om året.

• De, der sælger finansielle produkter, har måske et utilstrækkeligt kendskab til produkterne til at kunne rådgive forbrugerne ordentligt. Bankansatte kan ofte havne i en interessekonflikt.

3. Kontoflytning
Kun 9 % af alle anfordringskonti blev flyttet til en anden bank i 2007 og 2008, hvilket skal sammenlignes med f.eks. 25 % inden for bilforsikringer.

Hvad sker der nu?
Denne rapport vil blive anvendt som led i arbejdet med finansielle tjenester, som blev bebudet af Kommissionen i meddelelsen "Fremdrift i den europæiske genopretning" (marts 2009). Direktivet om urimelig handelspraksis indeholder allerede et forbud mod praksis, der vildleder forbrugerne eller fordrejer de oplysninger, som forbrugerne bygger deres valg på, f.eks. ved at udelade bestemte oplysninger om bankkonti eller give så uforståelige oplysninger, at den gennemsnitlige forbruger ikke har en chance for at beregne prisen. Medlemsstaterne er forpligtet til at gennemføre denne lovgivning på markedet for finansielle tjenester.

Branchens (frivillige) fælles principper, som skal gøre det nemmere at skifte bank, finder anvendelse fra 1. november 2009. Kommissionen vil nøje overvåge, hvordan principperne anvendes.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dato
22.09.2009
Annen informasjon