Fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. Revisjon av direktivet om fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne (2002/65/EF)

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.11.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

1. Kommissionen skal i henhold til artikel 20 i direktiv 2002/65/EF om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne (i det følgende benævnt "direktivet") undersøge, hvordan det indre marked for finansielle tjenesteydelser fungerer, for således at sikre, at fjernsalget på tværs af grænserne udvikler sig hensigtsmæssigt på dette område.

2. Direktivet har bl.a. til formål at konsolidere det indre marked, samtidig med at et højt forbrugerbeskyttelsesniveau sikres. Revisionen tager i overensstemmelse med artikel
20 især fokus på forskelle mellem nationale bestemmelser med hensyn til de aspekter af direktivet, der ikke er fuldt ud harmoniserede, herunder bestemmelser om forhåndsoplysninger og forbrugernes fortrydelsesret. Revisionen omfatter en evaluering af de vanskeligheder, som såvel forbrugere som leverandører oplever som følge af disse forskelle, og en vurdering af, hvorvidt det er nødvendigt at ændre direktivet.

3. Direktivet, som er en horisontal foranstaltning, der omfatter alle finansielle tjenesteydelser, blev vedtaget den 23. september 2002, og medlemsstaterne havde to år til at gennemføre dets bestemmelser i deres nationale lovgivning. I Kommissionens rapport, der på behørig vis blev forelagt Europa-Parlamentet og Rådet i april 2006, meddeles det, at man har valgt at udsætte revisionen, fordi medlemsstaterne var bagud med gennemførelsen. De fleste medlemsstater gennemførte således først direktivet i 2005-2006.

4. Denne rapport bygger på konklusionerne fra forskellige undersøgelser, analyser og feedback om markedssituationen og om, hvorvidt det råderum, som medlemsstaterne havde mulighed for at anvende i forhold til visse bestemmelser, der ikke er fuldt ud harmoniserede, har påvirket gennemførelsen af det indre marked og direktivets målsætning om forbrugerbeskyttelse. Størstedelen af analysen kommer fra to undersøgelser, som Kommissionen har iværksat, nemlig en juridisk undersøgelse, der ser nærmere på direktivets virkning ud fra et juridisk perspektiv, og hvis resultater er blevet indarbejdet i en økonomisk undersøgelse, der ser nærmere på direktivets økonomiske virkning på fjernsalget af finansielle tjenesteydelser på tværs af grænserne.

5. Desuden blev der i 2007 og 2008 afholdt drøftelser med forbrugerorganisationer og sektoren for finansielle tjenesteydelser. Et spørgeskema blev sendt ud til alle medlemsstater i september 2007, og der blev afholdt en workshop med medlemsstaterne i marts 2008. Rapporten tager også hensyn til resultaterne af forskellige nationale og europæiske undersøgelser, herunder Eurobarometer, og output fra Kommissionens 2007-fokusgrupper om forhåndsoplysninger og Kommissionens kontrol af direktivets gennemførelse. De data, der er indsamlet, bygger på materiale om perioden forud for den økonomiske og finansielle krise. Der findes ikke nyere data.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.11.2009