Forenklet prosedyre for visse typer statsstøtte

Forenklet prosedyre for visse typer statsstøtte

Meddelelse fra Kommisjonen om forenklet prosedyre for for visse typer statsstøtte

Kommisjonsmeddelelse publisert i EU-tidende 16.6.2009

Nærmere omtale

Red. anm.: EØS-notatet omtaler utkastet til Kommisjonens meddelelse, som ble lagt ut på høring høsten 2008.

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold


Innledning
Meddelelsen beskriver en forenklet prosedyre for Kommisjonens behandling av de enkleste støttesakene. Formålet med meddelelsen er å beskrive når Kommisjonen vil kunne gjøre en rask saksbehandling, hvor avgjørelsen tilstrebes fattet innen 20 virkedager etter notifikasjonsdagen. Det foreslås ingen endring i prosedyrereglene som gir rammene for Kommisjonens saksbehandling. Dersom notifisert støtte oppfyller visse kriterier kan den behandles på forenklet måte.
.
Tilfeller der forenklet prosedyre kan brukes
Kommisjonen nevner tre kategorier av støtte som kan behandles under forenklet prosedyre:
1. Støtte som etter de relevante retningslinjene (for eksempel FoU eller miljøretningslinjene) kvalifiserer til "standard assessment" (ikke detaljert vurdering). spesielt 11 støtteformål som kan behandles under forenklet prosedyre: Visse former for risikokapital, miljøstøtte, støtte til unge og innovative bedrifter, innovasjonsklynger, innovasjon i tjenester, ad hoc regional investeringsstøte, redningsstøtte, rednings- og restruktureringsstøtte til små bedrifter, ad hoc restruktureringsstøtte til SMB, eksportfinans i skipsbyggingssektoren og audiovisuiell produksjon.
2. Støtte som tilsvarer andre ordninger Kommisjonen har godkjent minst tre ganger tidligere (presedens) i løpet av de siste 10 årene. Her nevnes også støtte som faller utenfor det generelle gruppeunntaket fordi det er ikke-transparent støtte.
3. Forlengelse eller utvidelse av eksisterende ordninger.

Kommisjonen nevner deretter visse krav som gjør at forenklet prosedyre (likevel) ikke kan brukes:
1. Dersom man ikke a priori kan utelukke ulovlig støtte innenfor en ordning, eller for ordninger pre-notifisert før meddelelsen.
2. Notifikasjonen må være fullstendig og presis.
3. Spesielle omstendigheter som gjør at Kommisjonen må vurdere notifikasjonen grundigere.
4. Notifisert støtte der mottakeren kan ha utestående krav om tilbakebetaling av annen ulovlig støtte.
5. Dersom tredjeparter uttaler seg kritisk til støtten.

Innholdet i forenklet prosedyre
Kommisjonen oppfordrer til kontakt i pre-notifikasjonsfasen. Staten skal sende utkast til notifikasjon, herunder ikke-konfidensielt sammendrag, minst to uker før pre-notifikasjonsmøtet. Kommisjonen kan be om møte og notifikasjonen skal sendes innen to måneder.

Når Kommisjonen deretter mottar formell notifikasjon, begynner 20 dagers fristen. Et sammendrag av notifikasjonen publiseres og tredjeparter kan gi kommentarer innen 10 arbeidsdager. Kommisjonen skriver deretter en kortfattet avgjørelse. Offentlig versjon av vedtaket gjøres tilgjengelig på nettet.

Merknader
I henhold til ODA protokoll 3 er ESA underlagt samme prosedyreregler som Kommisjonen. Det antas at ESA vil vedta tilsvarende retningslinjer.

Status
Kommisjonen har offentliggjort utkastet på sine hjemmesider og ber om merknader innen 28.01.2009.