Forsyningssikkerhetspakken (energi): bakgrunnsmeddelelse

Tittel

Kommisjonens meddelelse til Europaparlamentet og Rådet: infrastruktur og forsyningssikkerhet på energiområdet

Del av:

Nærmere omtale

Klikk på lenken til "Pakke:" (over) for en samlet oversikt over faktaark på nettstedet Europalov knyttet til den lovgivende pakken som denne saken tilhører.

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 10.12.2003, dansk utgave)

Energi: Kommissionen foreslår gennemgribende foranstaltninger til fremme af infrastruktur og forsyningssikkerhed

Kommissionen fremsatte i dag forslag om en ny lovpakke til fremme af investeringer i den europæiske energisektor. Sigtet er både at styrke konkurrenceevnen og forhindre strømsvigti sommeren 2003. Navnlig understreges betydningen af en klar styring af efterspørgslen gennem en mere målrettet energieffektivitetspolitik. Det fremhæves også, at der er behov for klare EU-lovrammer af hensyn til et velfungerende koncurrencedrevet indre el-marked, hvor el-forsyningssikkerhed og tilstrækkelig sammenkobling mellem medlemsstaterne sikres gennem generelle, gennemsigtige og ikke-diskriminerende foranstaltninger. Endvidere fremsætter Kommissionen yderligere forslag vedrørende de transeuropæiske net på el- og gasområdet, hvor målet er at gøre nettet mere effektivt, at knytte de kommende ny medlemsstater tæt til det indre energimarked og udvikle en tilsvarende optik i forhold til nabolandene. Den foreslår også en forordning om grænseoverskridende udveksling af gas. Herved indarbejdes de af gassektoren vedtagne retningslinjer i EU-lovgivningen, mens gennemførelsen heraf overlades til myndighederne i medlemsstaterne.

Loyola de Palacio, næstformand med energi og transport som ansvarsområde, sagde i denne forbindelse: "Disse foranstaltninger skal fuldføre den åbning af gas- og elmarkedet, som for nylig er vedtaget. Selv om de begivenheder, der afbrød forsyningerne i sommer, ikke havde nogen berøring med markedets åbning, må vi sikre, at medlemsstaterne har en klar holdning til disse spørgsmål." Herefter tilføjede hun: "Denne nye lovramme er afgørende for, at vi kan styrke det europæiske enhedsmarked for energi og forhindre, at EU rammes af strømsvigt, som det for nylig skete i Californien".

Styring af energiefterspørgslen
Da forsyningssikkerhed også er tæt forbundet med efterspørgselsstyring, fremsatte Kommissionen i dag forslag til et nyt direktiv, der tager sigte på, at energiforbruget mindskes med 1% i hver medlemsstat, gennem øget energieffektivitet i EU og fremme af markedet for energitjenester, som f.eks. lys, varme, afkøling.

EU har behov for tjenester af høj kvalitet
EU har behov for en energiindustri, der er pålidelig med hensyn til forsyningssikkerhed og -kontinuitet; bæredygtig i forhold til miljøet; og konkurrencedygtig, dvs. som kan levere husholdninger og erhvervsforetagender en effektiv service og derved bidrage til EU-økonomiens konkurrenceevne og til EUborgernes livskvalitet.

På dette område undergår organiseringen af energisektoren i EU for tiden gennemgribende ændringer. Allerede de første direktiver om el og gas medførte, at princippet om monopoludbydere har været ophævet siden 1999, således at store brugere fik mulighed for frit at vælge deres el- og gasleverandør. Medlemsstaterne reagerede på dette initiativ ved hurtigt at etablere et fuldt konkurrencedrevet marked. Med ikrafttrædelsen af de nye gas- og eldirektiver [2 i juli 2003, skal alle medlemsstaterne, fra 2004, inddrage erhvervskunderne i det konkurrencebaserede marked og senest i 2007 tage det sidste skridt til en fuldstændig åbning af markedet. I dette øjemed indeholder direktiverne også krav om regnskabsmæssig adskillelse mellem nettene og indførelse af uafhængige reguleringsfunktioner.

Formålet med disse nye direktiver er også at sikre service af bedst mulig kvalitet gennem fastlæggelse af forpligtelser til offentlig tjeneste og foranstaltninger til fremme af forsyningssikkerheden.

En velfungerende elindustri skal kunne opvise konstant ligevægt mellem udbud og efterspørgsel og samtidig give plads til konkurrence mellem forskellige producenter og leverandører. Centrale faktorer for opfyldelsen af disse mål er - ud over de allerede indførte foranstaltninger til åbning af markedet - efterspørgsesstyring og/eller elfremstilling samt, at der skabes passende incitamenter til at investere i både transmissions- og distributionsnet. Uden sådanne investeringer vil reformerne af el-sektoren ikke lykkes, og der vil være stigende risiko for afbrydelser, hvis elefterspørgslen vokser i det nuværende tempo og netbelastningen dermed øges.

Kommissionens vurdering - der støttes af de konklusioner, som transmissionssystemoperatørerne selv er nået frem til - er, at der til støtte for enhedsmarkedet og for at forhindre nye forsyningssvigt er brug for en kombination af investeringer i ny transmissionskapacitet, for en fortsat indsats for at bremse stigningen i efterspørgslen og for bygning af nye produktionsanlæg i et vist omfang. Kommissionen gør sig også til talsmand for et tættere samarbejde mellem systemoperatørerne.

Den lovpakke, der forelægges i dag, indeholder foranstaltninger, som vil bidrage mærkbart til at styrke enhedsmarkedet for energi.

Klare rammer for elektricitetsinfrastruktur og -forsyningssikkerhed
Direktivforslaget går ud på følgende:

• medlemsstaterne skal have en klar politik, hvad balancen mellem udbud og efterspørgsel angår, så der kan sættes mål for reservekapacitet eller alternative tiltag, f.eks. foranstaltninger på efterspørgselssiden

• medlemsstaterne skal indføre klare sikkerhedsstandarder for transmissions- og distributionsnettene

• hver enkelt transmissionssystemoperatør skal forelægge den nationale myndighed en (fler)årig investeringsstrategi

• myndighederne skal forelægge Kommissionen et resumé af disse investeringsprogrammer, som skal sendes til høring i den europæiske gruppe af tilsynsmyndigheder, idet akserne af prioriteret europæisk interesse i de transeuropæiske net tages i betragtning

• myndighederne har ret til at gribe ind for at fremskynde fuldførelsen af projekter og, om nødvendigt, til at udlicitere visse projekter, såfremt transmissionssystemoperatøren ikke er i stand til eller vilig til at fuldføre dem.

Med hensyn til behovet for infrastruktur forklarede Loyola de Palacio: "Jeg finder det navnlig af stor betydning, at der træffes konkrete beslutninger om nogle af de vigtigste samkøringslinjer mellem medlemsstaterne, eftersom disse vil forbedre både konkurrecevilkårene og forsyningssikkerheden. Den nuværende situation, hvor de nødvendige investeringer bremses af uendelige stridigheder om planlægningsspørgsmål, kan ikke fortsætte".

Udvikling af energiinfrastrukturen
En yderligere revision af TEN-retningslinjerne for el og gas, hvorved navnlig de nye medlemsstater vil blive integreret i denne ramme.

De nye retningslinjer går ud på følgende:

• de skal sikre, at der i listen over projekter, der er støtteberettigede og som er udpeget i TEN-retningslinjerne, til fulde tages hensyn til behovet for at integrere tiltrædelseslandene og nabolandene bedre i et større europæisk energimarked

• begrebet projekt af europæisk interesse skal indføres for visse vigtige grænseoverskridende projekter på den prioriterede akse, og der skal kunne udpeges en europæisk koordinator for et projekt.

Styrkelse af gasmarkedet
Endvidere foreslår Kommissionen, at det indre gasmarked styrkes, ved at der skabes nye retlige rammer for gastransmission på europæisk plan, baseret på de positive konklusioner af det seneste Madrid-forum.

Denne forordning om grænseoverskridende handel med gas:

• tager udgangspunkt i den gældende lovgivning om grænseoverskridende udveksling af elektricitet

• giver mulighed for vedtagelse af bindende detaljerede retningslinjer, baseret på de nuværende retningslinjer for god praksis, der blev vedtaget på Madrid-forummet, og som vedrører:

- tjenester vedrørende adgang for tredjeparter, der skal ydes af transmissionssystemoperatørerne

- tildeling af kapacitet og håndtering af overbelastning, herunder regler om 'use it or lose it' og mekanismer for sekundær handel

- krav om gennemsigtighed

- tarifstruktur og tarifberegningsmetode, herunder afgiftsudligning

- metode til, at disse retningslinjer kan tilpasses efter udvalgsproceduren

- krav om, at de nationale myndigheder sikrer, at retningslinjerne efterleves.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.12.2003

EØSEFTA/EØS-flagg