Frivillige ordninger og standardverdier i EUs ordning for biobrensel

Tittel

Communication from the Commission on voluntary schemes and default values in the EU biofuels and bioliquids sustainability scheme

Del av:

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 10.6.2010

Nærmere omtale

Red.anm.: Meddelelse er del av Kommisjonens biobrenselpakke - se lenke over.

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Kommissionen indfører et system til certificering af bæredygtige biobrændstoffer

(jf. MEMO/10/247)

Kommissionen besluttede i dag at tilskynde industrien, regeringerne og ngo'erne til at udarbejde certificeringsordninger for alle typer biobrændstoffer, herunder for biobrændstoffer, der importeres til EU. Kommissionen fastsætter, hvad ordningerne skal indeholde for at kunne blive godkendt. Dette bidrager til gennemførelsen af EU's krav om, at biobrændstoffer skal nedbringe emissionerne af drivhusgasser betydeligt og ikke må stamme fra skove, vådområder og naturbeskyttelsesområder. Reglerne for certificeringsordningerne er en del af de retningslinjer, der forklarer, hvordan direktivet om vedvarende energi, der træder i kraft i december 2010, skal gennemføres.

Günther Oettinger, der er EU's energikommissær, har udtalt: "I de kommende år vil biobrændstoffer blive et af de vigtigste alternativer til den mængde benzin og diesel, der anvendes til transport og tegner for mere end 20 % af alle udledninger af drivhusgasser i EU. Vi må sikre, at de anvendte biobrændstoffer også er bæredygtige. Vores certificeringsordning er den skrappeste i verden, og den vil sikre, at vores biobrændstoffer lever op til de højeste miljønormer. Ordningen vil også have positive virkninger andre steder i verden, da den også vil gælde for importerede biobrændstoffer."

Pakken, der blev vedtaget i dag, består af to meddelelser og en afgørelse, der skal hjælpe industrien og medlemsstaterne med at gennemføre direktivet. Den fokuserer særlig på bæredygtighedskriterierne for brændstof, og hvad der skal gøres for at kontrollere, at der kun anvendes bæredygtige biobrændstoffer.

• Certifikater for bæredygtige biobrændstoffer: Kommissionen tilskynder industrien, regeringerne og ngo'erne til at udarbejde frivillige ordninger, der skal garantere bæredygtige biobrændstoffer, og den fremlægger de normer, ordningerne skal leve op til for at blive godkendt af EU. Et af de vigtigste kriterier er, at alle led i produktionskæden - fra landbrugeren, møllen, forhandleren, brændstofleverandøren, der leverer benzin eller diesel, til tankstationen - skal undersøges af et uafhængigt kontrolorgan. Meddelelsen indfører de normer, der sikrer, at kontrollen er pålidelig og sikret mod svindel.
• Beskyttelse af uberørt natur: Meddelelsen forklarer, at biobrændstoffer ikke må komme fra råmateriale fra regnskove, nyligt afskovede områder, drænede tørvemoser eller områder med stor biodiversitet, og hvordan dette forhold skal vurderes. Den gør det klart, at hvis et skovbevokset område omdannes til oliepalmeplantager, er kriterierne om bæredygtighed ikke opfyldt.
• Fremme af biobrændstoffer med store drivhusgasbegrænsninger: Meddelelsen gentager, at medlemsstaterne skal leve op til bindende nationale mål for vedvarende energi, og at kun biobrændstoffer med store drivhusgasbegrænsninger kan tælles med i de nationale regnskaber, og meddelelsen forklarer, hvordan dette udregnes. Biobrændstoffer skal føre til drivhusgasbegrænsninger på mindst 35 % i forhold til fossile brændstoffer, hvilket skal stige til 50 % i 2017 og til 60 % for biobrændstoffer fra nye planter i 2018.

Baggrund:
Direktivet om vedvarende energi fra 2009 opstiller et overordnet EU-mål om, at 20 % af den samlede energi i 2020 skal komme fra vedvarende energikilder. Disse mål skal omsættes i national lovgivning. Inden for rammerne for det samlede mål for vedvarende energi er der fastsat individuelle nationale mål for medlemsstaterne. Der er desuden samme mål for medlemsstaterne, hvad angår transportsektoren, hvor andelen af vedvarende energi skal op på 10 %.

Vedvarende energi omfatter fast biomasse, solenergi og vandkraft samt biobrændstoffer. Kun biobrændstoffer, der lever op til EU's krav vedrørende bæredygtighed, kan tælles med, når medlemsstaterne opgør, hvor langt de er nået i forhold til direktivets mål.

Følgende tre dokumenter:
• meddelelse om frivillige ordninger og standardværdier i EU's bæredygtighedsordning for biobrændstoffer og flydende biobrændsler
• meddelelse om den praktiske gennemførelse af EU's bæredygtighedsordning for biobrændstoffer og flydende biobrændsler og om regler for medregning af biobrændstoffer, og
• afgørelse om retningslinjer for beregninger over kulstoflagre i jorden

Direktiv 2009/28 af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0028:D...

Individuelle nationale mål for vedvarende energi: bilag I til direktiv 2009/28 om vedvarende energikilder: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0028:D...

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.06.2010
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg