Gjennomføring av EUs rekommandasjon fra 2003 om kreftscreening

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Rådet, Europaparlamentet, Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen: Gjennomføring av rådsrekommandasjon 2003/878/EF av 2. desember 2003 om kreftscreening

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 22.12.2008

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Den 2. december 2003 vedtog EU's sundhedsministre enstemmigt en henstilling om kræftscreening1. I henstillingen om kræftscreening fra Rådet for den Europæiske Union anerkender man både betydningen af kræftbyrden i den europæiske befolkning og den dokumenterede effektivitet af screening for brystkræft, livmoderhalskræft og tyktarmsog endetarmskræft til mindskelse af sygdomsbyrden.

I Rådets henstilling fremhæves de grundlæggende principper for bedste praksis ved en hurtig diagnosticering af kræft, og medlemsstaterne opfordres til at gennemføre fælles aktioner ved gennemførelsen af nationale programmer for kræftscreening med strategier rettet mod hele befolkningen og med en passende kvalitetssikring på alle niveauer og under hensyntagen til de europæiske retningslinjer for kvalitetssikring ved kræftscreening, hvor sådanne findes. Kommissionen har for nylig offentliggjort ajourførte og mere omfattende EU-retningslinjer for screening af bryst-2 og livmoderhalskræft,3 og i øjeblikket er man ved at udarbejde omfattende europæiske retningslinjer for kvalitetssikring af screening af tyktarms- og endetarmskræft.

Udvikling af nye retningslinjer for kræftscreening som et middel til at fremme et godt helbred i et aldrende Europa er ligeledes blevet fremhævet i EU's sundhedsstrategi4, og gennemførelsen af henstillingen er også blevet støttet af Europa-Parlamentet med vedtagelsen af beslutninger i 2003 [5], 2006 [6] og 2008 [7].

I henstillingen opfordres Europa-Kommissionen til at aflægge rapport om
gennemførelsen af programmerne for kræftscreening, at vurdere, hvor effektivt de
foreslåede foranstaltninger fungerer, og at vurdere behovet for yderligere aktioner. Dette
er den første rapport.

1 Rådets henstilling af 2. december 2003 om kræftscreening (2003/878/EF): EUT L 327, s. 34-38.
2 EU guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis (De europæiske retningslinjer for kvalitetssikring inden for brystkræftscreening og –diagnosticering) – 4. udgave: Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer; ISBN: 92-79–01258–4, katalognummer: ND 73–06–954-EN-C © European Communities, 2006.
3 EU guidelines for quality assurance in cervical screening (De europæiske retningslinjer for kvalitetssikring inden for livmoderhalskræftscreening) – 2. udgave: Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer; ISBN 978-92-79-07698-5, katalognummer: ND-70-07-117-EN-C ©European Communities, 2008.
4 Sammen om sundhed: en strategi for EU 2008-2013, KOM(2007) 630 endelig af 23.10.2007.
5 Europa-Parlamentets beslutning af 5. juni 2003 om brystkræft inden for Den Europæiske Union (P5_TA(2003)0270): EUT C 68 E af 18.3.2004, s. 611.
6 Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2006 om brystkræft i Den Europæiske Union efter udvidelsen (P6_TA(2006)0449 B6-0528/2006): EUT C 313 E af 20.12.2006, s. 273.
7 Europa-Parlamentets beslutning af 10. april 2008 om kræftbekæmpelse i det udvidede EU (P6_TA(2008)0121).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.12.2008

EØSEFTA/EØS-flagg