Grønn transportpakke: Kommisjonens meddelelse

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet: Grønnere transport

Del av: Status:

Nærmere omtale

Red. anm.: Klikk på lenken til "Pakke:" (over) for en samlet oversikt over faktaark på nettstedet Europalov knyttet til den lovgivende pakken som denne saken tilhører.

BAKGRUNN (Fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Grønnere transport: ny pakke fra Kommissionen skal styre markedet mod bæredygtighed
Europa-Kommissionen fremlagde i dag en pakke af nye "grønnere transport"-initiativer, der skal styre transporten mod bæredygtighed. For det første en strategi, der skal sikre, at transportpriserne bedre afspejler deres faktiske samfundsomkostninger, således at miljøskader og vejtrængsel gradvis kan reduceres på en måde, der fremmer effektiv transport og i sidste ende økonomien som helhed. For det andet et forslag, der skal hjælpe medlemsstaterne med at virkeliggøre dette ved hjælp af mere effektive og grønnere vejafgifter for lastbiler, hvorfra afkastet anvendes til at mindske transportens miljøvirkninger og reducere vejtrængsel. For det tredje en meddelelse om bekæmpelse af støj fra jernbanetransport. Pakken indeholder også en fortegnelse over gældende EU-foranstaltninger til grønnere transport og en meddelelse om supplerende tiltag til grønnere transport, som Kommissionen vil træffe inden udgangen af 2009.

Antonio Tajani, der er Europa-Kommissionens næstformand med ansvar for transport, sagde "Denne pakke drejer sig om bekæmpelse af forurening og klimaændringer og sikrer, at forureneren - og ikke de skattepligtige - betaler for miljøskaderne. Blandt resultaterne vil der være grønnere transport, færre emissioner, op til 8 % mindre brændstofforbrug i lastbiler og mindre tidsspilde for alle trafikanter. Forsinkelser, unødvendige emissioner og skyhøje omkostninger er ikke godt for hverken transportselskaberne, deres kunder eller for nogen af os. Et mere effektivt og bæredygtigt transportsystem vil på sigt være et mere brugervenligt og billigere transportsystem."

Strategien for internalisering af eksterne transportomkostninger viser, hvordan det kan ske inden for alle transportformer. Den bygger på eksisterende EU-foranstaltninger og –forslag, såsom dem om brændstofafgifter, og omfatter luftfarten i EU's emissionshandelsordning, og den omfatter alle eksterne omkostninger, bl.a. klimaændringer, lokal forurening, støj og vejtrængsel. Den ledsages af rammebestemmelser for skøn over de eksterne omkostninger i EU.

Forslaget til revision af direktivet om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer ("eurovignet-ordningen")[*] er hovedelementet i denne strategi. Sigtet er at fastlægge rammebestemmelser, der giver medlemsstaterne mulighed for at beregne og variere vejafgifter alt efter luft- og støjforureningen fra trafikemissioner og myldretidstrængselsniveauerne. Det vil tilskynde godstransportfirmaer til at erhverve renere køretøjer og forbedre deres logistik og ruteplanlægning.

Vejafgifterne skal indsamles ved hjælp af elektroniske systemer, hvis eventuelle overskud skal anvendes til projekter, der mindsker transportens negative virkninger, såsom forskning og udvikling af renere og mere energieffektive køretøjer. Der skal anvendes en fælles metode til afgiftsberegning, således at vejafgifter er gennemskuelige, forholdsmæssige og sammenlignelige på det indre marked.

Revisionen af eurovignet-direktivet forelægges nu for Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på drøftelse og vedtagelse ved fælles beslutningstagning. Både Parlamentet og Rådet har tidligere bedt Kommissionen om at fremsætte dette forslag, så Kommissionen regner med, at det hurtigt vil blive vedtaget og få virkning inden 2011.

Meddelelsen om at mindske jernbanestøjen fra den bestående flåde sigter mod at mindske støjen fra alle godstog med 50 %. Dvs. at inden 2014 vil 16 mio. mennesker i EU kunne nyde at have markant mindre støj fra jernbanerne. I øjeblikket er gamle jernbanevogne de hovedansvarlige for støjen, så derfor vil Kommissionen ved årets udgang foreslå at ændre EU-reglerne for adgangsafgifter for at fremme anvendelsen af vogne med støjsvage bremsesystemer.

[*] Forslag til direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.07.2008

EØSEFTA/EØS-flagg