Grønnbok om arbeidskraft innen helsesektoren

Tittel

Grønnbok: Om en europeisk arbeidsstokk innen helsesektoren

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 18.3.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.4.2010)

Sammendrag av innhold
Europakommisjonen la 10. desember 2008 fram en grønnbok om helsepersonell. Grønnboken er nå på en åpen høring fram til 31. mars 2009, hvor Europakommisjonen inviterer interesserte organisasjoner til å gi sine synspunkter.

Bakgrunnen for grønnboken er flere store utfordringer landene i Europa står foran i de neste tiårene. Folk lever lengre, nye avanserte behandlingsformer kan bedre livskvaliteten til flere enn før, og forventningene til befolkningen om kvalitet på helsetjenester øker. Skal europeiske land i framtiden kunne møte disse utfordringene, vil en nøkkelfaktor være tilgangen på kvalifisert helsepersonell - både i form av tilstrekkelig antall så vel som riktig utdanning.

Grønnboken skal øke forståelsen av de utfordringene EU har på områder som utdanning, kompetanseløft og kompetansevedlikehold, samt rekruttering av helsepersonell. Grønnboken peker på mulige innsatsområder på felleseuropeisk, men også bilateralt, nivå for å møte disse utfordringene, og den legger særlig vekt på at EU må bli i stand til å møte behovet sitt for helsepersonell uten at helsesystemene utenfor EU blir påvirket negativt.

Grønnboken konkretiserer en rekke forslag til innsatsområder på EU-nivå med konkrete tiltak:

Fremme av bærekraftig helsepersonell-arbeidskraft i lys av den demografiske utvikling (europeisk eldrebølge)

Tiltak: beregne utgiftsnivå for helsepersonell; rekrutterings- og opplæringskampanjer særlig rettet mot de over 55; bedrede arbeidsforhold; organisering av langvarige pleietjenester i lokalsamfunnet; promotering i skolen av utdanning/karriere i helsesektoren; styrke etnisk diversitet.

Kapasitetsbygging i offentlig helsevesen

Tiltak: Styrke kapasitet for screening, helsefremme og sykdomsforebygging; kartlegge befolkningens aktuelle og potensielle behov for å planlegge den fremtidige utvikling av helsepersonalet i offentlig sektor; PR for naturvitenskapelige fag blant skoleelever gjennom fokus på mindre kjente karrieremuligheter i offentlig helsevesen (biologer,

epidemiologer osv.); bedre synlighet for Det Europeiske Arbeidsmiljøagentur i medlemsstatene gjennom reklamering på arbeidsplassene; PR for arbeidet som lege med spesiale i arbeidsmedisin og insitamenter for legene til å fatte interesse for dette området.

Opplæring

Tiltak: Tilse at utdannelsen er utformet slik at det tas hensyn til

funksjonshemmedes særlige behov for pleie og helsetjenester; fokus på løpende videreutdanning; oppmuntre til at eldre yrkesaktive vender tilbake til helsesektoren; lederkurs for helseutdannet personell; oppdatering av faglige kvalivikasjoner; legge til rette for mobilitet i EU gjennom språkopplæring; sette opp en EU-mekanisme (et institutt for helse-arbeidskraft/ Observatory on the health workforce) som støtter medlemslandene i planlegging av fremtidig personellbehov, opplæringsbehov og innføring av ny teknologi.

Håndtere mobilitet av helsepersonell i EU

Tiltak: Legge til rette for bilaterale avtaler mellom medlemslandene for å dra nytte av overskudd av leger/sykepleiere; investere i utdanning og rekruttering av helsepersonell for å bli selvforsynt på EU-nivå; oppfordre til grensekryssende avtaler om utveksling av opplæring og personell; fremme sirkulær mobilitet mellom medlemslandene hvor kompetansen "kommer hjem"; opprette EU-plattform for utveksling av ledererfaringer.

Håndtere global migrasjon av helsepersonell

Tiltak: Nedfelle et sett av prinsipper for rekruttering av helsearbeidere fra utviklingsland og innføre overvåkningsmetoder; støtte WHOs arbeid med å utvikle et globalt kodeks for etisk rekruttering av helsepersonell; stimulere bilaterale og plurilaterale avtaler med avsenderland og utvikle mekanismer for å støtte sirkulær migrasjon.

Datagrunnlag for å underbygge beslutninger

Tiltak:Harmonisering/standardisering av indikatorer for helsepersonell; lage systemer for å overvåke flyten av helsearbeidere; sikre tilgjengelighet av data og sammenlignbare data om helsepersonell med særlig vekt på å kartlegge mobiliteten til spesielle grupper helsearbeidere.

Betydningen av ny teknologi - effektivisering av helsepersonellets arbeid

Tiltak: Sikre riktig utdanning for å sette helsepersonell i stand til å benytte de mulighetene ny teknologi gir; tiltak for å ta i bruk ny informasjonsteknologi; sikre samvirke mellom nye informasjonsteknologier; sikre bedre distribusjon av ny teknologi innad i EU.

Oppmuntre "iverksettere" til å etablere privat praksis/legesentre

Tiltak: Legge til rette for at "iverksettere" (entrepeneurs) til å gå inn i helsesektoren for å forbedre planleggingen av helsetjeneste-ytelsene og for å skape nye arbeidsplasser; undersøke hindringene for en "iverksetterkultur" i helsesektoren.

Samspill med EUs samhørighetspolitikk

Tiltak: Forbedret bruk av strukturfondene til utdanning og etterutdanning, i tillegg til utvikling av helsepersonell; forbedret bruk av strukturfondene til infrastruktur som skal forbedre arbeidsforholdene.

Merknader
Tiltak for oppfølging av grønnboken vil bli hjemlet i EF-traktatens artikkel 152.

Sakkyndige instansers merknader
HOD inviterte på departementets hjemmesider interesserte organisasjoner til å gi skriftlige innspill til departementet innen 20. mars 2009. Norge tok del i felles EFTA-kommentarer oversendt Europakommisjonen. EFTA deler EUs forståelse av fremtidige utfordringer på helsepersonellområdet. Det ble samtidig gitt tilbakemelding om at Grønnboken ville styrke seg ytterligere på et fokus på blant annet tiltak som oppgaveglidning, kompetansebredde og kunnskapsdeling for å møte de fremtidige utfordringene. Det ble foreslått at Kommisjonen bør vurdere å etablere arbeidsgrupper- eller prosjekter for kunnskapsdeling mellom medlemslandene på feltet. Det ble foreslått at EU og EFTA avstår fra aktiv og systematisk rekruttering av helsepersonell fra land som mangler helsepersonell. Videre ble det anbefalt at medlemslandene etablerer komparative data for best mulig styringsverktøy og oversikt over status.

Vurdering
Helse- og omsorgsdepartementet vurderer grønnboken som i stor grad å være i tråd med norsk politikk i forhold til hvilke forhold som det er viktig å ta tak i for å møte framtidige utfordringer med hensyn til rekruttering av helsepersonell. Det er positivt at EU setter fokus på hvordan disse utfordringene kan møtes på europeisk nivå.

Fra norsk side er vi også positive til at grønnboken legger opp til et avstemt forhold til WHOs viktige arbeid i forhold til utvikling av retningslinjer for etisk rekruttering av helsepersonell.

Status
Grønnboken er overlevert Rådet og Europaparlamentet 15. desember 2008. Den ble sendt på bred høring vinteren 2009. Norge leverte sammen med EFTA felles høringssvar, jf ovenfor. Oppsummering av høringene forelå fra Kommisjonen 15. desember 2009. Videre oppfølging av Grønnboken er planlagt fra Kommisjonens side våren/sommeren 2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.12.2008
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Annen informasjon (EFTA/EØS)

Norgenorge-flagg
Informasjon fra departementet