Grønnbok om EUs revisjonspolitikk

Tittel

Grønnbok: Revisjonspolitikk - Lærdom av krisen

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 30.10.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 13.10.2010, dansk utgave)

Europa-Kommissionen lancerer høring om, hvordan det europæiske revisionsmarked kan forbedres
Europa-Kommissionen har i dag indledt en bred høring om den lovpligtige revisions rolle og det generelle miljø omkring udførelsen af revision. I kølvandet på finanskrisen må vi spørge os selv, om revisorernes rolle kan styrkes for at mindske eventuelle nye finansielle risici. Krisen blotlagde ligeledes visse svagheder i revisionssektoren, som må undersøges nærmere. Arbejdet på revisionsområdet indgår i bestræbelserne på at tage ved lære af krisen og reformere finanssektoren. Kommissionen ønsker navnlig at drøfte, om revisionerne giver samtlige finansielle aktører de rigtige oplysninger, om der skal stilles spørgsmålstegn ved revisionsfirmaernes uafhængighed, om der er risici forbundet med et koncentreret marked, om tilsyn på europæisk plan kan være nyttigt, og hvordan små og mellemstore virksomheders særlige behov bedst kan tilgodeses. Fristen for høringssvar er den 8. december 2010.

Michel Barnier, kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, udtalte: "Regnskabernes rigtighed er af central betydning for tilliden til markedet. Alle finansielle aktører skal kunne basere sig på oplysninger, der afspejler virksomhedernes faktiske økonomiske situation. Revisorerne spiller en vigtig rolle, og derfor har vi behov for grundige og fuldstændigt uafhængige revisionsundersøgelser. Krisen gjorde opmærksom på mangler i revisionssektoren. Disse skal undersøges nærmere, og vi må tage stilling til, hvilke forbedringer der kan foretages. Efter min opfattelse er det vigtigt, at drøftelserne foregår på en ligefrem og åben måde. Intet emne bør være tabu."

Ved lovpligtig revision forstås revision af virksomhedsregnskaber som krævet i EU-lovgivningen. Revisorerne har fået overdraget udførelsen af lovpligtig revision. Målet med en revision er at foretage en helt uafhængig revision af en virksomhed og afgive erklæring om, at virksomhedens regnskaber giver et retvisende billede. Derfor bør revisorernes uafhængighed være et centralt element i revisionsmiljøet.

Som følge af bankkrisen stilles der især spørgsmål om, hvorvidt revisorernes rolle kan styrkes for at mindske eventuelle nye finansielle risici. Formålet med grønbogen er at lancere en bred høring for at afgøre, hvilke ændringer af revisionspolitikken der er nødvendige.

Kommissionen mener, at flere områder bør undersøges nærmere, bl.a.:

• revisorernes uafhængighed - det er uklart, om revisorerne er helt uvildige og kritiske under gennemgangen af en virksomheds regnskaber, når samme virksomhed er modtager eller potentiel modtager af andre tjenesteydelser end revision
• den tillid, de berørte parter nærer til de reviderede regnskaber. Derfor forsøger vi at finde ud af, hvilke forskellige forventninger de berørte parter kan have, når det gælder revisionens omfang og metode
• muligheden for systemiske risici som følge af den store koncentration i revisionssektoren (hvilke konsekvenser vil det få for det finansielle system generelt, hvis et af de store revisionsfirmaer lukkede?)
• tilsynsmyndighedernes rolle, og hvorvidt tilsynet på nationalt niveau fungerer optimalt
• muligheden for et egentligt indre marked for revisionsvirksomhed og fjernelse af de barrierer, der på nuværende tidspunkt betyder, at udøvelsen af revision hovedsageligt er begrænset til de nationale markeder. I denne forbindelse bør idéen om et europæisk enhedspas for revisorer undersøges nærmere
• de mindre virksomheders specifikke behov – sikre, at reglerne anvendes korrekt, når det gælder SMV'er
• den globale sammenhæng: revisionsmarkedet er verdensomspændende, og firmaerne arbejder i globale netværk. I denne sammenhæng er et vigtigt at koordinere bestræbelserne på internationalt plan.

Reaktioner på grønbogen bedes fremsendt senest den 8. december. På baggrund af disse svar vil Kommissionen afgøre, om der er behov for initiativer i løbet af 2011. Kommissionen vil indlede et samarbejde med de vigtigste internationale partnere inden for Rådet for Finansiel Stabilitet og G-20 og tilpasse sig deres holdninger.

Kommentarer til grønbogen bedes sendt til følgende adresse:

markt-greenpaper-audit@ec.europa.eu senest den 8. december 2010. Grønbogen findes på:

MEMO/10/487

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.10.2010
Annen informasjon