Handlingsplan for innføring av e-forvaltning i EU

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen: Handlingsplan for e-forvaltning under i2010-initiativet: Hurtigere innføring av e-forvaltning i EU til fordel for alle

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Kommissionen forelægger hermed sin handlingsplan for e-forvaltning, der er et led i i2010- initiativet til fremme af beskæftigelse og vækst i informationssamfundet. Målet er at yde et vigtigt bidrag til gennemførelsen af Lissabon-strategien og andre fællesskabspolitikker. I lande, der er nået langt, hvad angår åbenhed og effektivitet i den offentlige sektor samt parathed til e-forvaltning, ligger også de økonomiske resultater og konkurrenceevnen i top [1].

Denne klare forbindelse mellem national konkurrenceevne, innovationsstyrke og kvaliteten i de offentlige administrationer betyder, at bedre offentlig forvaltning er en absolut nødvendighed for at bevare konkurrenceevnen på verdensplan. Med e-forvaltning kan de offentlige administrationer yde et vigtigt bidrag til gennemførelsen af Lissabon-strategien.

Det er desuden vigtigt at fremskynde indførelsen af e-forvaltning med henblik på modernisering og innovation, fordi de offentlige administrationer står over for en række store udfordringer såsom en aldrende befolkning, klimaændringer og terrorisme. Samtidig kræver borgerne kræver bedre offentlige serviceydelser, øget sikkerhed og bedre demokrati, mens erhvervslivet kræver mindre bureaukrati og større effektivitet. Efterhånden som Den Europæiske Union fortsætter med at optage nye medlemmer, og mangfoldigheden vokser, opstår der nye behov og krav, f.eks. om offentlige serviceydelser, der fungerer problemfrit på tværs af grænserne, som en forudsætning øget mobilitet blandt borgerne og virksomhederne i Europa. E-forvaltning kan gøre det nemmere for regeringerne at takle disse udfordringer og krav.

Potentialet i e-forvaltning ses allerede tydeligt i en række EU-lande, der er førende i verden på dette område. I Danmark sparer elektronisk fakturering skatteyderne for 150 mio. EUR og virksomhederne for 50 mio. EUR om året Hvis der blev indført elektronisk fakturering overalt i EU, kunne der samlet opnås en årlig besparelse på over 50 mia. EUR. Fx kan personer i Belgien med fysiske handicaps nu få bevilget økonomisk bistand via internet i løbet af få sekunder, hvor det tidligere tog 3 - 4 uger. Sådanne tidsbesparelser og brugervenlige serviceydelser kan brede sig til mange andre områder af den offentlige sektor og gavne alle borgere i Europa.

Med handlingsplanen søger Kommissionen at:

– sikre, at e-forvaltning hurtigere medfører konkrete fordele for alle borgere og virksomheder

– sikre, at e-forvaltning på nationalt plan ikke skaber nye hindringer for det indre marked på grund af opsplitning og manglende interoperabilitet

– udbrede fordelene ved e-forvaltning til EU-plan ved at skabe mulighed for stordriftsfordele i medlemsstaternes initiativer og gennem samarbejde om fælles europæiske udfordringer

– sikre, at alle berørte parter i EU samarbejder om at tilrettelægge og gennemføre eforvaltning. Handlingsplanen tager navnlig udgangspunkt i den ministererklæring [2], der blev vedtaget på den tredje ministerkonference om e-forvaltning, og som indeholdt klare forventninger om alment udbredte, målelige fordele ved e-forvaltning i 2010. Kommissionen hilser denne erklæring velkommen og glæder sig over medlemsstaternes og den private sektors engagement [3]. Handlingsplanen bygger på det udmærkede samarbejde med nationale eforvaltningsinitiativer i arbejdsgruppen vedrørende e-forvaltning under eEurope- Rådgivningsgruppen.

Der lægges især vægt på, hvordan Europa-Kommissionen kan bidrage til medlemsstaternes mål og EU’s politikker, særlig vedrørende Lissabon-strategien, det indre marked, bedre regulering og EU-borgerskab.

Handlingsplanen er koncentreret om fem overordnede mål for e-forvaltning, med specifikke mål for 2010 [4]:

• Ingen må sakke bagud: E-forvaltning skal være med til at fremme integrationen i informationssamfundet, så alle borgere i 2010 har nem adgang til pålidelige, innovative serviceydelser.
• Velfungerende og effektive offentlige serviceydelser: der skal gøres en væsentlig indsats frem til 2010 for at øge tilfredsheden blandt brugerne og skabe større åbenhed og ansvarlighed i den offentlige forvaltning samt lette den administrative byrde og øge effektiviteten.
• Indførelse af nøgletjenester med stor effekt for borgere og virksomheder: fra 2010 skal alle offentlige administrationer have mulighed for at foretage alle deres indkøb elektronisk, og i praksis skal 50 % af alle offentlige indkøb foregå elektronisk [5]. Desuden skal der indgås aftale om samarbejde om yderligere elektroniske serviceydelser for borgerne med stor effekt.
• Indførelse af udviklingsfremmende nøglevilkår som grundlag for, at borgere og virksomheder i 2010 kan drage fordel af nem, sikker og interoperabel autentificeret adgang til offentlige serviceydelser i hele EU.
• Styrkelse af borgerdeltagelsen og demokratiske beslutningsprocesser: inden 2010 skal der demonstreres redskaber til effektiv offentlig debat og deltagelse i demokratiske beslutningsprocesser.

1 Det Økonomiske Verdensforums rapporter om konkurrenceevnen, Europa-Kommissionens tendensoversigter og resultattavler for innovation, FN’s rapporter om e-forvaltning (2003, 2004, 2005).
2 24. november 2005, Manchester, UK.
3 Erklæring om e-forvaltning fra EICTA (European Information & Communications Technology Industry Association), 25. november 2005.
4 Mål 1 - 4 er overtaget fra ministererklæringen i forkortet udgave.
5 Gældende for offentlige indkøb til en værdi, der overstiger EF-tærskelen, se kapitel 4.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.04.2006