Handlingsplan for narkotikabekjempelse 2009-2012

Handlingsplan for narkotikabekjempelse 2009-2012

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om EUs narkotikahandlingsplan for 2009-2012

Framdriftsrapport lagt fram 5.11.2010
EUs handlingsplan 2009-2012, som ble lagt fram i 2008, inneholder 62 konkrete tiltak i kampen mot narkotika. Forslagene omfatter tiltak for koordinering av arbeidet, reduksjon av etterspørsel såvel som tilbud, og internasjonalt samarbeid. En framdriftsrapport som ble lagt fram av Kommisjonen 5. november 2010, oppsummerer resultater og status halvannet år ut i planens virkeområde. Fra 1. januar 2008 ble Norge gjennom EØS-avtalen medlem av EU-programmet for forebygging og informasjon på narkotikaområdet. Gjennom en bilateral avtale deltar Norge også i Det europeiske overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA) i Lisboa, som bistår Kommisjonen og medlemslandene i gjennomføringen av handlingsplanen.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Narkotika vækker stor bekymring blandt EU-borgerne, og det udgør en alvorlig trussel mod det europæiske samfunds sikkerhed og sundhed.

I december 2004 godkendte Det Europæiske Råd enstemmigt EU's narkotikastrategi for 2005–2012 [1], som har til formål at opretholde et højt niveau for beskyttelse, trivsel og social samhørighed ved at forebygge og begrænse brugen af narkotika.

Strategiens vedtagelse gav i sig selv et klart signal om, at den politiske bekymring over narkotika i EU går langt ud over de forskellige medlemsstaters måde at gribe problemet an på. Det bekræftes, at alle medlemsstater bakker op om de samme grundprincipper: At der bør være en harmoniseret tilgang til at nedbringe udbuddet og efterspørgslen efter narkotika; at dette bør baseres på pålidelige oplysninger om arten og udstrækningen af problemet, på respekt for de grundlæggende rettigheder og menneskelig værdighed og i stigende grad på koordinering af grænseoverskridende retshåndhævelse rettet mod narkotikahandel og organiseret kriminalitet.

Narkotikahandlingsplanen fastsætter også rammerne for to på hinanden følgende fireårige handlingsplaner. Den første handlingsplan (2005-2008) [2] fastsætter 80 foranstaltninger til at hjælpe med at koordinere de væsentligste områder, hvor medlemsstaterne kan gribe ind over for ulovlig narkotika, så som offentlig sundhed, retshåndhævelse, toldvæsen, strafferet og eksterne forbindelser. Selv om gennemførelsen ofte er medlemsstaternes ansvar, deltager Kommissionen aktivt i at fremme og evaluere den igangværende indsats, samtidig med at den overvåger lovgivningen på narkotikaområdet, som f.eks. Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA om ulovlig narkotikahandel, som den afgiver rapport om i midten af 2009. Desuden foreslår Kommissionen nu på baggrund af de erfaringer, den har gjort sig de sidste fire år, en handlingsplan (2009-2012), der skal godkendes af Rådet.

1 CORDROGUE 77 af 22.11.2004.
2 EUT C 168 af 8.7.2005.