Handlingsplan for tingens internett

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet: Tingenes internett — en EU-handlingsplan

Siste nytt

Europaparlamentets uttalelse 15.6.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Når din yoghurt taler til dig: EU forbereder sig på næste internetrevolution
Internettet udvikler sig med voldsom hast: f or 25 år siden blev det kun anvendt af omkring 1000 personer, i dag forbinder internettet 1,5 mia. mennesker over hele kloden. En gennemsnitseuropæer besidder nu mindst én ting, der er forbundet med internettet, det være sig en computer eller en mobiltelefon. Men antallet af internetforbundne enheder omkring os, der er komplekse, mere mobile og næsten ikke til at få øje på, vil blive hundrede eller tusinde gange større inden for de næste 5-15 år. I dag bekendtgjorde Europa-Kommissionen foranstaltninger, der kan sikre, at EU får en førende rolle i udformningen af disse netværk af forbundne ting, hvad enten det drejer sig om bøger, biler, elektriske apparater eller fødevarer, dvs. – "tingenes internet". EU's handlingsplan, der blev fremlagt i dag, bidrager til, at europæerne får gavn af denne udvikling, og den behandler samtidig de problemer vedrørende beskyttelse af privatlivets fred, sikkerhed og personlige oplysninger, som denne udvikling fører med sig.

"Vi ser hver dag nye eksempler på anvendelser, der forbinder genstande til internettet og til andre genstande : f ra biler, der er forbundne med trafiklys for at undgå trafikpropper, til apparater, der er forbundne med avancerede net, energimålere, der kan advare folk om deres energiforbrug, og fortove, der kan vise svagtseende vej" , sagde Viviane Reding, EU's kommissær for informationssamfundet og medier. "Mulighederne i denne nye udvikling er lige så ubegrænsede som det antal genstande, der omgiver os i vores hverdag. Men vi må sikre os, at de europæiske borgere, iværksættere og forbrugere fører an, og at det ikke er teknologien, der kommer til at bestemme over os."

I dag forbinder internettet mere end 1,5 mia. mennesker via computere og mobile enheder (omkring 300 millioner i EU). En af de næste års største udviklinger vil bestå i gradvis sammenkobling ikke kun af computere, men også af maskiner og af en lang række genstande, hvorved "tingenes internet" bliver en realitet. Det kan være alt fra simple genstande som yoghurtbægre, der registrerer temperaturen i forsyningskæden, eller former for medicin, der udsender en advarsel, hvis indtagelsen af en slags medicin er uforenelig med indtagelsen af en anden. Der kan også blive tale om mere avancerede anvendelser til for eksempel sundhedsovervågning og genanvendelsessystemer, hvilket kan medvirke til at løse de samfundsmæssige problemer, vi står over for, som den aldrende befolkning og klimaforandringerne. Da vi alle er omgivet af flere tusinde genstande i det daglige liv, vil denne forbindelse af fysiske genstande forstærke de virkninger, som de moderne kommunikationsformer har på vores samfund.

De 14 foranstaltninger, som Kommission i dag fremlagde med henblik på at fremme udviklingen i EU af "tingenes internet" (jf. bilag), omfatter standardiserede teknologier i hele EU og bedre finansiering af forskningen, men også foranstaltninger til beskyttelse af privatlivets fred, private oplysninger og sikkerhed, idet anvendelsen af de nye teknologier vil vokse. Kommissionen fremhævede allerede i sidste måned betydningen af at give beskyttelse af personlige oplysninger højeste prioritet, efterhånden som anvendelsen af nye teknologier som radiobrikker (RFID-radiofrekvensidentifikation) udbredes, og Kommissionen fremlagde forslag til, hvordan dette bedst kan nås ( IP/09/740 , IP/09/571 ) .

Kommissionen arbejder også på at sikre, at der er tilstrækkelig med internetadresser ( de er nødvendige for at kunne forbinde hver genstand til internettet, på samme måde som de er nødvendige for websteder), så denne nye bølge af internetforbundne genstande kan få kraft. Til dette formål er det nødvendigt, at den seneste kilde til internetadresser (IPv6) bliver brugt i meget bredt omfang, hvilket er en betingelse for, at almindelige genstande kan få deres egen internetadresse og blive forbundet med andre genstande IP/08/803 ) .

Baggrund:
I 2006 iværksatte Kommissionen en offentlig høring ( IP/06/289 ) (tekst ikke tilgængelig på dansk) om udvikling og brug af radiobrikker (radiofrekvensidentifikationsteknologi - RFID). På basis af denne vedtog Kommissionen en meddelelse i marts 2007 ( IP/07/332 ) (tekst ikke tilgængelig på dansk), der fremhævede, at RFID kun er toppen af isbjerget, og at den brede udvikling går under betegnelsen "tingenes internet".

Dagens handlingsplan uddyber disse forhold og foreslår fjorten skridt til at drage fuld nytte af den nye udvikling. Kommissionen vil nu sammen med alle berørte parter gennemføre planen og aflægger rapport om de relevante aktiviteter i en ny meddelelse om ca. tre år.