Hvitbok om garantiordninger for forsikringer

Hvitbok om garantiordninger for forsikringer

Hvitbok om forsikringsgarantiordninger

EØS-notat offentliggjort 25.11.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.11.2013)

I 2010 publiserte EU-kommisjonen en hvitbok om garantiordninger for forsikring. I hvitboka skisser Kommisjonen hvordan EU bør ha et rammeverk for beskyttelse av forsikringstakere/forbrukere, og foreslår at området bør reguleres i EU med krav om at alle medlemsland har en garantiordning som tilfredsstiller et minimumssett av krav. Hvitboka presenterte en rekke problemstillinger det må tas stilling til i forbindelse med utarbeidelse av slikt regelverk.

Vurdering
Norge har allerede garantiordning for skadeforsikring. Hvitboka omfatter også garantiordning for livsforsikring. Dette er et område som ikke er regulert i Norge i dag, og hvor det evt. må etableres ny ordning dersom nytt EU-regelverk tas inn i EØS-avtalen.

Status
Hvitboka ble sendt på høring i juli-november 2010. Høringssvarene er offentlig tilgjengelig på EU-kommisjonens nettsider.

EU-Kommisjonen har etter høringen ikke publisert ytterligere vurderinger eller forslag til direktiv.