Informasjon til og høring av arbeidstakere

Informasjon til og høring av arbeidstakere

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen: om en revisjon av anvendelsen av direktiv 2002/14/EF i EU

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra Kommisjonens meddelelse, dansk utgave)

Direktiv 2002/14/EF (1) ("direktivet") omhandler indførelse af en generel ramme for
information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab. Direktivet styrker
princippet om information og høring af arbejdstagerne ved at supplere andre
fællesskabsdirektiver inden for dette område (2) og ved at udfylde en række huller i national
lovgivning og praksis. Direktivet spiller derfor en afgørende rolle, når det gælder om at
fremme dialogen på arbejdsmarkedet og øge tilliden i virksomheder og forretningssteder,
hvilket er af afgørende betydning, hvis man vil sikre et gunstigt miljø på arbejdspladsen for
innovation, foregribelse af risici og tilpasning til fordel for både arbejdsgiverne og
arbejdstagerne.

Med henblik herpå fastsættes der minimumskrav i direktivet for principper, definitioner og
bestemmelser vedrørende information og høring af arbejdstagere på virksomhedsniveau. I
betragtning af de store forskelle inden for EU i de forskellige medlemsstaters situation og
praksis med hensyn til arbejdsmarkedsrelationer kan medlemsstaterne i vid udstrækning
gennemføre direktivets vigtigste begreber fleksibelt (såsom "arbejdstagerrepræsentanter",
såvel som "arbejdsgiver", "arbejdstagere" osv.) de nærmere bestemmelser for information og
høring. I direktivet anerkender man fuldt ud den vigtige rolle, som arbejdsmarkedets parter
spiller i denne sammenhæng.

For at undgå administrative, finansielle og retlige byrder, som ville hæmme oprettelsen og
udviklingen af små og mellemstore virksomheder, finder direktivets bestemmelser kun
anvendelse på virksomheder, der beskæftiger mindst 50 arbejdstagere, eller på
forretningssteder, som beskæftiger mindst 20 arbejdstagere, afhængigt af medlemsstaternes
eget valg.

Som krævet i direktivets artikel 12 foretager Kommissionen med nærværende meddelelse en
revision af direktivets anvendelse i samråd med medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter
på fællesskabsplan med henblik på om nødvendigt at forelægge forslag til ændringer.
For at udarbejde denne revision har Kommissionen fremsendt et spørgeskema til
medlemsstaterne og til arbejdsmarkedets parter i EU (3). Kommissionen har også overdraget
uafhængige eksperter4 at udarbejde en undersøgelse og har indsamlet oplysninger i
forbindelse med Kommissionens løbende overvågning.

I en rapport fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedlagt nærværende meddelelse,
behandles forskellige aspekter af direktivets gennemførelse i alle medlemsstater detaljeret, bl.
a. på grundlag af de svar, der er modtaget i forbindelse med førnævnte spørgeskema.

1 EFT L 80 af 23.3.2002, s. 29.
2 Direktiv 94/45/EF, EFT L 254 af 30.9.1994, s. 64, direktiv 98/59/EF, EFT L 225 af 12.8.1998, s. 16 og
direktiv 2001/23/EF, EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16.
3 Bilag 2 til Kommissionens tjenestegrenes arbejdsdokument vedlagt nærværende meddelelse giver et
overblik over aktørernes svar på spørgsmålene med fokus på direktivets revision.