Internetts fremtid - et offentlig-privat partnerskap

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Et offentlig-privat partnerskap om internetts fremtid

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 28.10.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 28.10.2009, dansk utgave)

Fremtidens internet skal skabe intelligente og effektive systemer i Europa: færre trafikpropper, mindre udslip og bedre sundhedssystemer
Mindre trafik på vejene, en bedre og mere effektiv energiforsyning og lægehjælp i hjemmet ved hjælp af den seneste teknologi – disse er typiske eksempler på de muligheder, fremtidens internet åbner op for. Fremtidens internet vil forbinde fysiske objekter såsom biler eller mobile apparater med infrastruktur (fx trafikstyringssystemer), så enorme mængder af data kan anvendes i realtid for derved at forbedre deres forretningsprocesser og effektivitet. EU-Kommissionen har i dag præsenteret en strategi, der skal sætte Europa i spidsen for udviklingen af intelligent, internetdrevet infrastruktur. Kommissionen opfordrer Europas regeringer og deres ikt?sektorer (informations- og kommunikationsteknologi) til at udnytte den stigende efterspørgsel efter innovative internetapplikationer og gøre den nuværende infrastruktur som sundhedssystemerne, energinettet eller trafikstyringen "intelligent". Derfor indleder Kommissionen et samarbejde mellem offentlige myndigheder og de vigtigste ikt-aktører, hvortil der for perioden 2011-2013 er afsat 300 mio. EUR til projekter, som udvælges i den nærmeste fremtid. Dette beløb supplerer den årlige ikt-støtte på 200 mio. EUR til igangværende forskning af grundlæggende internetteknologi.

"Internettet kan hjælpe os med at tage de fremtidige udfordringer op. Det er nøglen til at trække Europas økonomi ud af krisen. Internetapplikationer og internetbaseret teknologi kan forbedre transport i byerne, som snart vil huse 70 % af verdensbefolkningen. De kan – og skal – forbedre de systemer, der styrer vores energi, da elforbruget vil være fordoblet i 2030. Og hvad angår den aldrende befolkning i EU, kan internettet gøre vore sundhedssystemer mere effektive og muliggøre behandling af patienter på afstand," siger Viviane Reding, EU-kommissær for informationssamfundet og medier. "Europa og de europæiske virksomheder skal gribe chancen og udvikle disse teknologier og applikationer, som kan øge den økonomiske og sociale effektivitet i hverdagens processer betydeligt."

I dag foreslog EU-Kommissionen en innovationsstrategi for internettet i EU for regeringerne og de forskellige industrisektorer i hele Europa. Strategien søger at forbedre centrale infrastrukturer i vores økonomi og samfund ved at gøre dem bedre til at håndtere enorme mængder data i deres daglige virke. I dag vokser datatrafikken over internettet med 60 % årligt. Internettet forbinder milliarder af sensorer og mobile onlineapparater, hvilket gør, at det leverer mere og mere sofistikeret information, og infrastrukturerne skal derfor være "intelligente" nok til at anvende en så enorm mængde data i realtid. For eksempel kan trafikpropper – som koster Europa 135 mia. EUR om året – reduceres med 20 % og udslip med 15 % ( IP/08/1979 ) ved brug af internetteknologi som sensorer, smart tags og – engang i fremtiden – satellitnavigationssystemet Galileo.

Planen søger at gøre Europa ledende inden for forskning og implementering af den fremtidige internetteknologi, som er nødvendig for at modernisere infrastrukturen i de områder, der påvirker vores dagligliv som fx sundhed, transport og energi. Dette vil ikke blot forstærke Europas ikt-industris konkurrenceevne, men det vil også medføre, at de europæiske forbrugere vil være de første, der får gavn af de nye applikationer og ydelser.

Intelligente systemer pilottestes allerede i regioner og byer over hele Europa. For eksempel har Stockholm investeret i et intelligent trafikstyringssystem , som mindsker rejsetiden, fremmer offentlig transport og reducerer CO 2 -udslip. Ved brug af sensornet og mobile apparater kan data indsamles (næsten) i realtid, hvilket er vigtigt for systemer for energi- eller transportstyring. Disse data kan så anvendes til fx at optimere byernes mobilitetssystemer. Disse trådløse apparater vil også få gavn af det ekstra spektrum, som digitaliseringsdividenden ( IP/09/1595 , MEMO/09/482 ) vil forårsage, efterhånden som de vinder større udbredelse.

Kommissionen beder i dag regeringerne og industrien om at samarbejde, så den europæiske forskning kan koncentrere sig om centrale internetteknologier, der hurtigt kan anvendes i dagligdagen. Kommissionen vil indlede dette offentlige/private samarbejde ved at indkalde forslag i 2010. I alt er der afsat 300 mio. EUR til dette initiativ for perioden 2011-2013 - tanken er, at industrien skal bidrage med et tilsvarende beløb.

Kommissionen bruger allerede 400 mio. EUR på forskning, der skal udvikle internettet yderligere, i form af investeringer i mere end 90 europæiske projekter gennem ikt-forskningsprogrammet, og der afsættes yderligere 200 mio. EUR årligt til investering i forskning for perioden 2011-2013. For eksempel søger projektet SENSEI at forbinde virkelighedens verden og den digitale verden, hvorved der skabes intelligente rum overalt, fx ved at medlemmerne af en samkørselsordning modtager en sms, når der er en bus i nærheden, der hurtigere kan transportere dem derhen, hvor de skal.

Baggrund:
Dagens meddelelse er et led i forberedelserne af en europæisk plan for innovation og forskning, som Rådet opfordrede til i december 2008. Den er også en del af Kommissionens svar på Aho-panelets anbefalinger om, at den europæiske ikt-forskning bør være mere risikovenlig og gøre mere for at kommercialisere sine resultater ( IP/08/1288 , MEMO/08/430 ).

Dagens meddelelse kan findes på:http://ec.europa.eu/information_society/activities/foi/library

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.10.2009
Annen informasjon