Iverksetting av intelligente transportsystemer i Europa

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen: Handlingsplan for iverksetting av intelligente transportsystemer i Europa

Status:

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.9.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.9.2010)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen presenterte 16. desember 2008 sin ITS Action Plan 2009-2014 og forslag til direktiv om utrulling av Intelligente Transportsystemer (ITS) i veitransportsektoren og for grenseflater med andre transportformer (på bane, sjø og i luft). ITS handler om bruk av IKT i transporsektoren. Handlingsplanen og direktivforslaget har som siktemål å akselerere og koordinere utnyttelse av ITS på vegtransportområdet og for grenseflater med andre transportformer (på bane, sjø, vannveier og i luften).

Kommisjonen har gjennom mange år bevilget store summer til forskning, utredning og innføring av ITS. Dette har skjedd gjennom rammeprogrammene for forskning og gjennom bruk av infrastrukturmidler (TEN-T) i regionale prosjekter. Kommisjonen mener imidlertid at den ikke ser gode nok resultater av disse stimuleringstiltakene. På tross av at teknologi og kunnskap er modent nok til bredere anvendelse, så har utviklingen vært dårligere enn ventet.

Det som er etablert av systemer og tjenester er ofte fragmentert og uten samordning og interoperabilitet. Dette har som virkning at ITS ikke leverer effekter i tråd med potensialet og derfor ikke bidrar nok til å oppnå transportpolitiske mål eller håndterer de økende utfordringene for veitransporten i Europa. Med bakgrunn i den store økningen som forventes i årene som kommer, innen både gods- og persontransport, mener Kommisjonen at det kreves nye virkemidler for å akselerere innføring og samordning av ITS i vegsektoren inkludert grenseflatene mot andre transportformer. På denne bakgrunnen har Kommisjonen lagt fram ITS Action Plan som trekker opp prioriteringer og satsingsområder for årene framover og forslag til et direktiv som skal forplikte medlemslandene til oppfølging av politikken. Handlingsplanen og direktivforslaget må m.a.o. sees i sammenheng og derfor omtales også innholdet i handlingsplanen i dette notatet.

Kort om innholdet i ITS Action Plan

Formålet med handlingsplanen er å skape forutsetninger for, og i særdeleshet få på plass, nødvendige mekanismer for å bidra til igangsetting av ITS tjenester og anvendelser for vegtransport og forbindelsen til andre transportformer slik at de kan bidra til politiske mål med sitt fulle potensial. Her nevnes følgende:

• Instrumenter for effektiv styring av transportetterspørsel, med eksempel den europeiske, interoperable bompengetjenesten, EETS.
• Bidrag til målsetting for trafikksikkerhet med 50 % reduksjon fra 2000 til 2010
• Bidrag til klimapolitikk og forbedring av energieffektivitet relatert til ”The greening of Transport” og ”internalisering av eksterne kostnader”·
• Støtte til Lisboa strategien om vekst, arbeidsplasser og konkurranseevne

Videre skisseres mer særskilte mål for handlingsplanen:

• Øke interoperabilitet ved å standardisere komponenter, sikre sømløs tilgang og gi næring til et åpent europeisk marked for ITS som baseres på tjenester med kontinuitet.
• Sette i gang effektive samråds- og samarbeidsmekanismer mellom alle aktørene innen ITS for å skaffe en klar forståelse av hvordan ITS bør utnyttes i europeisk skala ,samt hvordan ITS bør støtte EU’s politikk for bærekraftig uvikling, konkurransekraft og vekst, og samtidig begrense eller helt unngå de negative effektene av feil bruk.
• Å løse personverns- og integritetsaspektene relatert til framskaffelse og deling av data samt til innføringen av sikkerhetsapplikasjoner og til verdiøkende tjenester.

Handlingsplanen trekker fram seks satsingsområder med tilhørende tiltak:

1. Optimere bruk av veg-, trafikk- og reiseinformasjon (data)

2. Kontinuitet av tjenester for persontrafikk- og godsstyring i europeiske korridorer og sammenhengende byområder

3. Trafikksikkerhet og samfunnssikkerhet (security) på veg

4. Kobling (integration) av kjøretøyene til transportinfrastrukturen

5. Datasikkerhet og personvern

6. Europeisk samarbeid og koordinering

Nærmere om innholdet i forslaget til direktiv
EU Kommisjonen anbefaler å fremme målsettingen om koordinert og interoperabel ITS med kontinuitet på tvers av landegrenser gjennom et direktiv. De vurderte alternativene til direktiv har vært å la utviklingen ”gå av seg selv” uten nye tiltak eller å ha felles handlinger i alle medlemsland for å påskynde utviklingen men uten lovgivende instrumenter. Dette ville eventuelt bli styrt av en High Level Group. I direktivforslaget fremmes det forslag om å etablere en European ITS Committee som skal assistere Kommisjonen i ITS-arbeidet. Videre skal det opprettes en europeisk rådsgruppe (ITS Advisory Group) for å gi råd om forretningsmessige og tekniske aspekter vedrørende utnyttelsen og bruken av ITS i Fellesskapet. Gruppen skal bestå av høynivå representanter fra relevante ITS tjenesteleverandører, brukerorganisasjoner, operatører av transporttjenester og innretninger (facilities), utstyrsindustri, ”social partners”, faglige organisasjoner, lokale myndigheter og andre relevante fora).

Sakkyndige instansers merknader
SD har fått innspill fra ITS Norge i arbeidet med EØS-notatet.

Vurdering
Unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 14 jf.

Andre opplysninger
Samferdselsdepartementet publiserte i mars 2010 en oppdatert versjon av sin ITS-strategi. Strategien finnes på departementets hjemmesider.

Status
Direktivforslaget ble fremmet av Kommisjonen 16. desember 2008 og deretter oversendt Europaparlamentet (EP) og Rådet for videre behandling. Ansvarlig komité i EP er transportkomitéen (TRAN). Saksordfører i EP er danske Anne Jensen fra liberale ALDE. Saksordfører Jensens rapport ble vedtatt 31. mars av TRAN. Viktige endringsforslag var:

- Presisering om at bytransport er en viktig del av omfanget for direktivet

- Økt fokus på myke trafikanter (særlig fotgjengere, syklister og funksjonshemmede)

- Kompatibilitet med eksisterende ITS-tjenester i EU, der dette er mulig

- Mulighet for unntak for geografisk isolerte områder ut fra kostnad/effekt-prinsippet

- KOM bes definere obligatorisk innføring og bruk av et minimumsnivå av ITS

- Alt ITS-utstyr og programvare skal typegodkjennes for HMS-standarder

- Flere endringsforslag omhandler styrking av datasikkerheten for personopplysninger.

Implesitt støttet saksordfører og TRAN-komiteen etablering av en regelverkskomite på ITS og ITS Advisory Group. Rapporten gikk til avstemning i EPs plenum 23.04, og ble vedtatt med 529 mot 42 stemmer.

Direktivforslaget ble behandlet på Transport, tele- og energirådet (TTE) i Brussel 17-18 des. 2009. Det svenske formannskapet presenterte her en staturapport i saken, inkludert informasjon om et kompromiss rundt hvorvidt utrulling av ITS-utstyr og tjenester skal være bindende for medlemsstatene. Kompromisset innebærer en to-trinns prosedyre: 1) Kommisjonen gis kompetanse, på nærmere bestemte området, til å vedra nødvendige spesifikasjoner og innen 12 mnd., og der det er funnet nødvendig iht. konsekvensutredning, 2) prsentere forslag til utrulling av ITS for Europaparlamentet og Rådet som sammen skal vedta en slik handling. I forhold til pkt. 1, og på grunn av Losboa-traktaten, innbeværer dette at Kommisjonenes opprinnelige forslag om en egen ITS-komite helt bortfaller. Det svenske formannskapet informerte også om at man hadde hatt nær kontakt med Europaparlamentet i saken og at institusjonene var enige seg imellom – nå også på Rådets forslag til prosedyre for delegerte rettsakter (komitologi). Kommisjonen v/visepresident Tajani informerte på møtet om at Kommisjonen ikke delte tidsfristen for Kommisjonens presentasjon av ITS-forslag eller art. 11 vedrørende tidsfrist for medlemslandenes utrulling. Saken går nå til Europaparlamentet for 2 lesning som trolig vil basere seg på det oppnådde kompromisset.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.12.2008

EØSEFTA/EØS-flagg