Kloning av dyr til matproduksjon

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om kloning av dyr til matproduksjon

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 19.10.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 19.10.2010, dansk utgave)

Kommissionen går ind for et midlertidigt stop for kloning af dyr til fødevareproduktion i EU
Europa-Kommissionen har i dag oplyst, at den agter at foreslå et midlertidigt stop for kloning af dyr til fødevareproduktion i EU. Kommissionen agter også midlertidigt at suspendere anvendelsen af klonede dyr og markedsføring af fødevarer fra kloner. Alle de midlertidige foranstaltninger tages op til fornyet overvejelse efter 5 år. Der er desuden forslag om, at der indføres et sporbarhedssystem for import af reproduktionsmateriale, f.eks. sæd og embryoner fra kloner. Med systemet kan landbrugere og erhvervslivet oprette en database med de dyr, som fremavles af det pågældende reproduktionsmateriale.

John Dalli, kommissionsmedlem med ansvar for sundhed og forbrugerpolitik, sagde: "Den meddelelse, vi har vedtaget i dag, imødekommer opfordringer fra Europa-Parlamentet og EU-landene til at iværksætte en særlig EU-politik om dette følsomme emne. Efter min mening er det midlertidige stop en realistisk og praktisk gennemførlig løsning, der tager fat på de aktuelle velfærdsspørgsmål." John Dalli understregede, at forslaget ikke medfører et stop for kloning til andre formål end fødevarer, f.eks. til forskning, bevarelse af truede arter eller anvendelse af dyr til lægemiddelproduktion. Han sluttede med at udtrykke håb om, at "Rådet, Parlamentet og Kommissionen med vedtagelsen af denne rapport arbejder videre med forslaget vedrørende nye fødevarer (novel foods), som er et vigtigt bidrag til forbrugerbeskyttelsen og innovation".

Vejen frem
Efter Kommissionens opfattelse tager man bedst fat på emnet med en blanding af nøje udvalgte foranstaltninger ledsaget af en klausul om revision efter 5 år. Disse foranstaltninger vil på tilstrækkelig vis gøre noget ved dyrevelfærdsspørgsmålene, uden at der indføres unødvendige og grundløse restriktioner.

Kommissionens vurdering
Meddelelsen indeholder en vurdering af kloning set i forhold til fødevareproduktion og en undersøgelse af de relevante aspekter af kloning set i lyset af de eksisterende bestemmelser. Det erkendes, at der kan være problemer med hensyn til dyrevelfærd, og de etiske aspekter af kloning tages i betragtning. Der peges også på, at der ikke findes videnskabeligt belæg for, at der skulle være problemer med fødevaresikkerheden i forbindelse med fødevarer fremstillet af klonede dyr eller deres afkom.

I meddelelsen ses der nærmere på situationen mht. kloning i såvel EU-landene som i lande uden for EU. I EU er import af, handel med og anvendelse af produkter fra kloner for øjeblikket omfattet af generel EU-lovgivning. Danmark er det eneste EU-land, der har indført et nationalt forbud mod anvendelse af kloning af dyr til kommercielle formål, mens nogle lande uden for EU allerede anvender kloning til at producere avlsdyr.

Kommissionen rådførte sig med de berørte aktører, og den bad Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet om en ajourføring af videnskabelige spørgsmål og tog hensyn til udtalelse fra Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik.

Baggrund
Kloning er dannelsen af en organisme, som er en genetisk kopi af en anden. Det betyder, at de to organismers DNA er helt ens.

Debatten om kloning til fødevareformål begyndte for nogle år siden, da der blev importeret klonede embryoner til EU. Ifølge den nuværende EU-forordning er det kun fødevarer fremstillet af kloner, der betragtes som "nye fødevarer", eftersom de ikke er frembragt ved traditionelle avlsmetoder. Derfor er sådanne fødevarer omfattet af forordningen om nye fødevarer, der netop nu drøftes på EU-plan. Nye fødevarer (novel foods) er fødevarer og fødevareingredienser, der ikke blev anvendt til konsum i nævneværdigt omfang i EU før den 15. maj 1997.

Europa-Parlamentet vedtog i september 2008 en beslutning, hvor det gik ind for et totalforbud mod kloning. For at få et bedre overblik over emnet bad Rådet i 2009 Kommissionen om at udarbejde en rapport. EU-kommissær John Dalli lovede ved en høring i Parlamentet tidligere i år, at rapporten ville foreligge i slutningen af 2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.10.2010
Annen informasjon