Kommisjonens arbeidsprogram for 2016

Kommisjonens arbeidsprogram for 2016

Arbeidsprogram 2016 - Ingen tid å miste
Work Programme 2016 - No time for business as usual

Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 9.11.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 27.10.2015, dansk utgave)


Juncker-Kommissionen vedtager sit andet årlige arbejdsprogram: Fokus på og gennemførelse af de 10 prioriteter
Den 27. oktober vedtog Europa-Kommissionen sit arbejdsprogram for 2016. Det er Juncker-Kommissionens andet arbejdsprogram, hvori den fastholder de ti prioriteter i sine politiske retningslinjer. Forberedelsen af arbejdsprogrammet blev indledt med Jean-Claude Junckers tale om Unionens tilstand i Europa-Parlamentet den 9. september og den hensigtserklæring, som Jean-Claude Juncker og første næstformand Frans Timmermans sendte til formændene for Europa-Parlamentet og Rådet samme dag. Forud er der ført en konstruktiv dialog med Europa-Parlamentet og Rådet. I arbejdsprogrammet opfordres Europa-Parlamentet og Rådet til at hjælpe med at levere hurtige og effektive resultater på de vigtigste politikområder.

Første næstformand Frans Timmermans udtalte: "For et år siden indledte Kommissionen en ny begyndelse ved at forpligte sig til at fokusere på de store ting, hvor borgerne forventer, at EU gør en forskel. I dag tager vi de næste skridt for at gennemføre disse politiske prioriteter. I det kommende år vil vi foreslå yderligere foranstaltninger for at håndtere flygtningekrisen, fremme beskæftigelse og vækst, styrke det indre marked, uddybe Den Økonomiske og Monetære Union, sikre fair beskatning, høje sociale standarder samt fremme økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. Der er ikke tid til "business as usual". Borgerne vil vurdere EU på, om vi leverer resultater i forhold til de vigtigste udfordringer, som vores samfund står over for i dag. Det er årsagen til, at vi opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til at prioritere lovgivningsarbejdet omkring de mest presserende forslag."

Dette års arbejdsprogram består af 23 nøgleinitiativer fordelt over vores ti politiske prioriteter, 20 planlagte tilbagetrækninger eller ændringer af eksisterende forslag og 40 REFIT-tiltag, som skal vurdere kvaliteten af eksisterende EU-lovgivning. På særdeles mange områder er der behov for en fælles tilgang på europæisk plan, hvis vi skal realisere vores ambitiøse politiske mål – høj miljøbeskyttelse, høje sociale og beskæftigelsesmæssige standarder, energisikkerhed, en blomstrende økonomi for alle og en migrationspolitik, som afspejler vores fælles værdier.

Gennemførelse af vores ti politiske prioriteter via 23 nøgleinitiativer

Dette års arbejdsprogram omfatter vigtige lovforslag til opfølgning af de strategiske programmer, der blev vedtaget i 2015. I det seneste år har vi har fastlagt vores vision for det digitale indre marked, energiunionen, den europæiske sikkerhedsdagsorden, den europæiske migrationsdagsorden, kapitalmarkedsunionen, handlingsplanen for en fair og effektiv selskabsbeskatning, den nye handelsstrategi samt for vores seneste forslag om at udbygge og styrke Den Økonomiske og Monetære Union og det indre marked. Det nye arbejdsprogram indeholder de nøgleinitiativer, som vi vil fremlægge i løbet af de næste tolv måneder for at indfri vores løfter.

De nye initiativer, som Kommissionen vil fremlægge i 2016, omfatter:

• initiativer om bedre migrationsstyring og forslag om grænseforvaltning,

• gennemførelse af det digitale indre marked, opfølgning af strategien for det indre marked, en rumstrategi for Europa og en europæisk forsvarshandlingsplan,

• den cirkulære økonomi, de næste skridt frem mod en bæredygtig fremtid for Europa og lovgivning for at gennemføre energiunionen,

• en ny kompetencedagsorden for Europa, en ny start for arbejdende forældre og en søjle for sociale rettigheder som del af udbygningen af Den Økonomiske og Monetære Union,

• en selskabsskattepakke og en momshandlingsplan.

Andre vigtige initiativer i 2016 skal sikre gennemførelse af den europæiske sikkerhedsdagsorden, følge op på handels- og investeringsstrategien og de fem formænds rapport om udbygning af Den Økonomiske og Monetære Union og udgøre Kommissionens bidrag til den globale strategi for udenrigs- og sikkerhedspolitik. Kommissionen vil også fremlægge en midtvejsgennemgang af den flerårige finansielle ramme og en strategi med henblik på bedre at fokusere budgettet på resultater.

40 REFIT-tiltag skal sikre lovgivning, der er egnet til formålet

Kommissionens løfte om bedre regulering drejer sig om at foretage vurderinger og sikre, at EU kun griber ind, når det sker på en måde, der vil gøre en positiv forskel i praksis. Vi er derfor nødt til hele tiden at være opmærksom på, om vores lovgivning og udgiftsprogrammer er effektive og egnet til formålet. Eksisterende regler, der er forældede eller for tunge og komplicerede til at blive anvendt i praksis, vil ikke opfylde deres mål.

REFIT er Europa-Kommissionens program for målrettet og effektiv regulering. Dets formål er at gennemgå den eksisterende EU-lovgivning for at sikre, at den er egnet til formålet og leverer de ønskede resultater. REFIT skal gøre EU-retten slank og sund, fjerne unødige byrder og tilpasse eksisterende lovgivning, uden at det får negative indvirkninger på vores ambitiøse politiske målsætninger.

I år vil 13 REFIT-tiltag bidrage til nøgleinitiativer, herunder forenkling af reglerne for EU-finansiering og revision af lovgivningen om beskatning og energi. Endvidere vil der blive lanceret 27 nye REFIT-tiltag, eksempelvis for at vurdere den maritime lovgivning, mindske byrderne for SMV ved offentlige udbud, gøre det lettere at overholde REACH-lovgivningen og sikre, at lovgivningen om sundhed og sikkerhed fungerer og håndhæves.

Kommissionen vil desuden bebude tilbagetrækning eller ændring af 20 lovgivningsforslag, fordi de ikke er i tråd med vores politiske prioriteter, ikke har udsigt til at blive vedtaget eller er blevet ændret under den lovgivningsmæssige procedure og ikke længere opfylder deres oprindelige politiske målsætninger. Disse forslag vil blive trukket tilbage inden for seks måneder, dvs. i april 2016

Baggrund:

Hvert år vedtager Kommissionen et arbejdsprogram med en liste over foranstaltninger, den vil træffe i de kommende tolv måneder. Arbejdsprogrammet informerer offentligheden og medlovgiverne om vores politiske tilsagn om at fremlægge nye initiativer, trække ikke-vedtagne forslag tilbage og gennemgå den eksisterende EU-lovgivning. Programmet omhandler ikke Kommissionens løbende arbejde med at gennemføre dens rolle som traktaternes vogter og håndhæver af eksisterende lovgivning eller løbende initiativer, som Kommissionen vedtager hvert år.

Kommissionens udarbejdelse af arbejdsprogrammet for 2016 er blevet forbedret gennem samråd med Europa-Parlamentet og Rådet på grundlag af den hensigtserklæring, som blev fremsendt af Jean-Claude Juncker og første næstformand Frans Timmermans den 9. september efter talen om Unionens tilstand. I arbejdsprogrammet angiver Kommissionen for første gang klart de prioriterede områder, hvor den ønsker, at medlovgiverne hurtigst gør fremskridt og leverer hurtige resultater for EU’s borgere.