Kommisjonens håndtering av virksomheter som misbruker sin dominerende stilling

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen: Veiledning om hvordan Kommisjonen prioriterer sin håndhevelse av EF-traktatens artikkel 82 i forbindelse med virksomheters misbruk av dominerende stilling gjennom ekskluderende adferd

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

I. INDLEDNING
1. Artikel 82 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab ("artikel 82") forbyder misbrug af en dominerende stilling. Ifølge retspraksis er det ikke i sig selv ulovligt, at en virksomhed indtager en dominerende stilling, og en dominerende virksomhed har ret til at konkurrere efter evne. Virksomheden har dog et særligt ansvar for, at dens adfærd ikke kommer til at skade den frie konkurrence inden for fællesmarkedet. Artikel 82 er retsgrundlaget for en væsentlig del af konkurrencepolitikken, og når den håndhæves effektivt, bidrager det til, at markederne kommer til at fungere bedre til gavn for både erhvervslivet og forbrugerne. Dette er særlig vigtigt set som led i en bredere målsætning, nemlig etablering af et integreret indre marked.

II FORMÅLET MED DETTE DOKUMENT
2. I det foreliggende dokument redegøres der for, hvordan Kommissionen vil prioritere sin håndhævelse af artikel 82, når det gælder dominerende virksomheders ekskluderende adfærd. Sammen med Kommissionens beslutninger om håndhævelse af konkurrencereglerne i konkrete tilfælde skal dokumentet dels skabe større klarhed og forudsigelighed med hensyn til de generelle regler, som Kommissionen anvender, når den skal fastslå, om den skal forfølge sager vedrørende forskellige former for ekskluderende adfærd, dels give virksomhederne større muligheder for at vurdere, om en bestemt adfærd vil medføre, at Kommissionen griber ind i henhold til artikel 82.

3. Det er ikke formålet med dette dokument at fastlægge den gældende ret, og det foregriber ikke den fortolkning af artikel 82, som De Europæiske Fællesskabers Domstol eller Retten i Første Instans måtte anlægge. De generelle regler, der redegøres for i dette dokument, påvirker heller ikke Kommissionens mulighed for at afvise en klage, når den finder en sag uden betydning af andre årsager, f.eks. fordi den ikke er i Fællesskabets interesse.

4. Artikel 82 finder anvendelse på virksomheder, der indtager en dominerende stilling på et eller flere relevante markeder. En dominerende stilling kan indtages enten af en enkelt virksomhed (enedominans) eller af to eller flere virksomheder (kollektiv dominans). Dette dokument vedrører kun misbrug, der begås af virksomheder med enedominans.

5. Når Kommissionen anvender artikel 82 på dominerende virksomheders ekskluderende adfærd, vil den koncentrere sig om de former for adfærd, der er mest skadelige for forbrugerne. Konkurrencen kommer forbrugerne til gode gennem lavere priser, højere kvalitet og et større udvalg af nye og bedre varer og tjenester. Kommissionen vil derfor gøre sin håndhævelse målrettet, så det sikres, at markederne fungerer tilfredsstillende, og forbrugerne drager fordel af den effektivitet og produktivitet, som en effektiv konkurrence mellem virksomhederne medfører.

6. Kommissionen lægger ved sin håndhævelse i forbindelse med ekskluderende adfærd stor vægt på at beskytte konkurrencen inden for det indre marked og at sikre, at virksomheder med en dominerende stilling ikke udelukker deres konkurrenter med andre midler end fair konkurrence om de produkter og tjenester, de udbyder. I denne forbindelse er Kommissionen opmærksom på, at det, der virkelig betyder noget, er beskyttelsen af en effektiv konkurrenceproces og ikke blot beskyttelsen af konkurrenterne. Det kan betyde, at konkurrenter, som er mindre interessante for forbrugerne, når det gælder priser, valgmuligheder, kvalitet og innovation, kommer til at forlade markedet.

7. En adfærd, som direkte udnytter forbrugerne, f.eks. anvendelse af usædvanligt høje priser, eller som underminerer bestræbelserne på at etablere et integreret indre marked, vil også kunne indebære en overtrædelse af artikel 82. Kommissionen kan beslutte at gribe ind over for en sådan adfærd, især hvis der ikke findes andre metoder, som er tilstrækkelige til at beskytte forbrugerne og til at sikre, at det indre marked fungerer tilfredsstillende. I forbindelse med vejledningen i, hvordan Kommissionen prioriterer håndhævelsen, vil Kommissionen på nuværende tidspunkt kun beskæftige sig med ekskluderende adfærd og især bestemte former for ekskluderende adfærd, som ifølge dens erfaringer forekommer oftest.

8. Når Kommissionen anvender de generelle håndhævelsesprincipper, der er fastsat i dette dokument, vil den tage hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende i hvert enkelt tilfælde. For eksempel vil Kommissionen i forbindelse med sin vurdering af sager vedrørende regulerede markeder tage hensyn til de specifikke regler på området1. Kommissionen kan derfor tilpasse de principper, der er beskrevet nedenfor, i det omfang det forekommer rimeligt og hensigtsmæssigt i en given sag.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.12.2008