Krav til miljøvennlig utforming: forberedende studium for bygningsautomatisering, styring og kontroll

Krav til miljøvennlig utforming: forberedende studium for bygningsautomatisering, styring og kontroll

Kravforberedende studium for bygningsautomatisering, styring og kontroll (BACS)
Preparatory study for Building Automation and Control Systems (BACS)

EØS-notat offentliggjort 6.3.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.3.2018)

Denne saken er knyttet til økodesigndirektivet. Direktivet er sammen med energimerkedirektivet virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet.

Sammendrag av innhold
Den kravforberedende studien er en teknisk, miljømessige og økonomisk analyse av bygningsautomatisering, styring, regulering og kontroll (BACS) gjennomført i henhold til artikkel 15 i økodesigndirektivet.

Studien er delt i to trinn. Første trinn er en avgrenset studie som pågår i perioden oktober 2017 – mars 2018. Neste trinn er en full studie som starter i mai 2018. Første interessentmøte er planlagt til 17. januar 2018. Norske aktører oppfordres til å registrere seg som interessenter.

Studien er ment å utfylle den nylig avsluttede kravforberedende studien for smarte apparater (Lot 33) som omhandler utvikling av en smart beredskapsindikator (smart readiness indicator) for bygninger og smarte apparater. Det primære målet for BACS-studien er i denne omgang å avgrense studiens virkeområde samt å identifisere fokusområder og retning for en senere oppfølgende kravforberedende studie. Den senere studien vil til slutt presentere alternative politikkutforminger i lys av økodesigndirektivet. I studien vil det også vurderes om en eventuell fremtidig BACS-forordning skal legges under bygningsenergidirektivet eller energieffektiviseringsdirektivet i stedet for økodesigndirektivet.

BACS er elektroniske apparater som styrer driften av de fleste tekniske byggetjenester som varmeproduksjon, varmtvannssystemer, ventilasjon, kjøling og klimaanlegg, belysning, kommunikasjonssystemer, heiser osv. BACS dekker et bredt spekter av heterogene produkter som i samspill med andre produkter/systemer kan representere et betydelig energibesparepotensial. Det største energibesparepotensialet for BACS oppnås ikke ved å kun redusere hvert enkelt BACS-produkts energiforbruk. Potensialet utløses ved å koordinere styringen av produktene, f.eks. gjennom å forhindre samtidig oppvarming og kjøling i samme sone.

Første trinn i studien avgrenses til å

1. definere produktgruppen(e) og systemgrensene med sikte på gjennomføring av en senere fullstendig kravforberedende studie;

2. saumfare produktene med tanke på miljøpåvirkningen og potensiell forbedring som nevnt i art. 15 i økodesigndirektivet. Systematiske forskjeller i bruksområder, f.eks. bolig vs ikke-bolig, skal også identifiseres.

3. identifisere områdene hvor den aktuelle studiens metodikk må avvike fra den generelt fastsatte metodikken i MEErP (Methodology for the Ecodesign of Energy-related Products), inkludert å foreslå alternative tilnærminger som følger MEErP så tett som mulig, f.eks. hvordan og hvor MEErP må tilpasses for denne produktgruppen;

4. gi en oversikt over egnede politikkalternativer i lys av økodesigndirektivet - også med tanke på samspillet med arbeidet med bygningsenergidirektivet (EPBD), smartness-indikatoren og smarte apparater (dvs. fleksibiliteten på etterspørselssiden fra BACS).

Trinn to i studien starter i mai 2018 der en eller flere fullstendige kravforberedende studier om BACS vil gjennomføres i tråd med MEErP-metodikken så langt det lar seg gjøre.