Likestilling i EU i 2009

Tittel

Eurobarometer-undersøkelse nr. 326: Likestilling i EU i 2009

Siste nytt

Eurobarometer-undersøkelse lagt fram 5.3.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 5.3.2010, dansk utgave)

Europa -Kommissionen sigter mod i væsentlig grad at mindske lønforskellen mellem mænd og kvinder
Europa-Kommissionen har planlagt en række foranstaltninger for i væsentlig grad at mindske lønforskellen mellem mænd og kvinder i løbet af de næste fem år. Den gennemsnitlige lønforskel mellem mænd og kvinder i EU er på nuværende tidspunkt på 18 %. For at mindske denne forskel agter Kommissionen at skabe bevidsthed om problemet blandt arbejdsgiverne, fremme initiativer, der skal øge ligestillingen mellem kønnene, og støtte udviklingen af redskaber til at måle lønforskellen mellem mænd og kvinder. På den anden side udelukkes det ikke, at der vil blive truffet nye retlige foranstaltninger. Kommissionen har til hensigt at høre arbejdsmarkedets parter på EU-plan og analysere virkningerne af en række muligheder: øgede sanktioner, gennemsigtighed omkring lønspørgsmål og regelmæssig rapportering om lønforskelle. Det fremgår af en Europabarometer­undersøgelse, der blev offentliggjort i dag, at mere end 80 % af EU-borgerne giver deres støtte til, at der hurtigt træffes foranstaltninger for at tage fat på dette problem.

Næstformand og kommissær med ansvar for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab, Viviane Reding , udtalte, at hun var meget bekymret over, at lønforskellen mellem mænd og kvinder næsten ikke er blevet mindre de sidste 15 år, og i nogen lande er den endda blevet større. Hun fortsatte med at sige, at i disse krisetider er lønforskellen mellem mænd og kvinder en udgift, EU-landene ikke har råd til, og at vi er nødt til at anvende alle de midler, vi råder over, til at fjerne denne lønforskel. Hun tilføjede, at EU sammen med medlemsstaterne vil tilstræbe i væsentlig grad at mindske lønforskellen mellem mænd og kvinder i EU inden udløbet af denne Kommissions mandat.

Lønforskellen mellem mænd og kvinder ? den gennemsnitlige forskel i bruttotimelønnen mellem mænd og kvinder i økonomien som helhed ? er nu på 18 % i EU med betydelige forskelle mellem lande og sektorer. Dette afspejler de nuværende uligheder på arbejdsmarkedet, som i praksis hovedsageligt berører kvinder. At mindske lønforskellen kræver en indsats på forskellige planer, da der er adskillige årsager hertil.

I anden halvdel af 2010 vil Kommissionen fremlægge en ny EU-strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder 2010-2015. At tage fat på lønforskellen mellem mænd og kvinder vil blive et af de områder, der prioriteres højst. Kommissionen vil anvende alle disponible instrumenter, både lovgivningsmæssige og andre foranstaltninger til at mindske denne lønforskel.

Kommissionen vil sammen med arbejdsmarkedets parter på EU-plan foretage en detaljeret analyse af, hvilke økonomiske og sociale virkninger bestemte løsninger vil have , navnlig:

• Rapportering om lønforskellen mellem mænd og kvinder og sikring af gennemsigtighed i lønspørgsmål på virksomhedsplan og på individuelt plan gennem informering og høring af arbejdstagerne
• Øget forpligtelse til at sikre kønsneutrale jobbeskrivelser og lønsatser
• Forbedring af bestemmelserne om sanktioner i tilfælde af overtrædelse af retten til ligeløn for at sikre, at sanktionerne virker afskrækkende og står i forhold til de mål, der tilstræbes (f.eks. højere sanktioner i tilfælde af gentagne overtrædelser).

Kommissionen vil desuden:

• skabe øget bevidsthed blandt arbejdstagere, arbejdsgivere og offentligheden om årsagerne til lønforskellen og mulige løsninger på problemet.
• støtte initiativer til fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdspladsen ved hjælp af ligestillingsmærkater, chartre og priser. I Frankrig indførte man f.eks. "Label égalité professionnelle" i 2004. Virksomheder kan få mærkaten i en treårig periode, hvis de følger en særlig procedure og viser, at de går ind for at skabe ligestilling på en række områder, bl.a. tilrettelæggelse af arbejdstiden, karriereudvikling og intern forfremmelse af kvinder til nøgle­stillinger.
• støtte udviklingen af redskaber, der skal hjælpe arbejdsgivere med at analysere lønforskelle i deres virksomhed. Tyskland har f.eks. udviklet software, der beregner lønforskellen. Dette redskab kan hjælpe arbejdsgivere med at blive bevidste om situationen og træffe foranstaltninger for at tage fat på problemet med lønforskelle mellem mænd og kvinder.
• sikre , at der foreligger statistisk materiale om lønforskelle af god kvalitet.

At tage fat på problemet med manglende ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet indgår også som et nøgleelement i Europa 2020, EU's strategi på det økonomiske og beskæftigelsesmæssige område de næste ti år (se IP/10/225 ). Ifølge en undersøgelse, som det svenske formandskab foretog i 2009, kan der ved at skabe ligestilling på beskæftigelsesområdet i EU-medlemsstaterne opnås en potentiel stigning på 15-45 % i BNP.

Endelig gennemfører Kommissionen en undersøgelse af initiativer med henblik på at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdspladsen. Resultaterne heraf vil blive fremlagt den 5. maj.

Baggrund
Ifølge en Eurobarometerundersøgelse om ligestilling finder EU-borgerne, at det har højeste prioritet at fjerne lønforskellen mellem mænd og kvinder ud over at bekæmpe vold mod kvinder. 82 % af EU-borgerne mener, at der er et presserende behov for hurtigt at tage skridt til at fjerne lønforskellen mellem mænd og kvinder. Samtidig mener 62 % af de adspurgte, at den manglende ligestilling er udbredt i deres land. 66 % sagde desuden, at situationen er blevet bedre inden for de sidste ti år.

Takket være EU-ret og nationa l lovgivning vedrørende ligeløn er antallet af sager om direkte diskriminering ? forskelle i lønnen til mænd og kvinder, der udfører nøjagtig samme arbejde ? faldet. Lønforskellen går dog langt videre, idet den afspejler den nuværende diskriminering og manglende ligestilling på arbejdsmarkedet som helhed, hvilket i praksis hovedsageligt berører kvinderne.

Konsekvensen af lønforskellen mellem mænd og kvinder for livstidsindkomsten er, at kvinder også får lavere pension. Som følge heraf lever flere kvinder end mænd i vedvarende og ekstrem fattigdom: 22 % af kvinderne over 65 risikerer at komme til at leve i fattigdom sammenlignet med 16 % af mændene.

Aktiviteter, der skaber bevidsthed om problemerne, er vigtige for at informere arbejdsgivere, arbejdstagere og de berørte parter om, hvorfor der stadig findes en lønforskel mellem mænd og kvinder, og hvordan vi kan mindske den. Kommissionen iværksætter derfor anden fase af en informationskampagne i hele EU med decentraliserede aktioner i de 27 EU-medlemsstater. En ny online-regnemaskine til beregning af lønforskellen mellem mænd og kvinder vil kunne visualisere denne forskel for arbejdstagere og arbejdsgivere.

Se også MEMO/10/65

Ydereligere oplysninger

Pressemateriale om lønforskellen mellem mænd og kvinder: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=708&furthe...

Nøkkelinformasjon