Midlertidig rammeverk for statsstøtte for tiltak som letter tilgangen til kapital under krisen

Midlertidig rammeverk for statsstøtte for tiltak som letter tilgangen til kapital under krisen

Meddelelse fra Kommisjonen: Midlertidig rammeverk for statsstøtte for tiltak som understøtter tilgang til kapital under den nåværende finansielle og økonomiske krisen

Kommisjonsmeddelelse publisert i EU-tidende 7.4.2009

Nærmere omtale

Red. anm.: Kommisjonen publiserte 7.4.2009 en konsolidert versjon av de to meddelelsene som ble lagt fram 17.12.2008 og 25.2.2009.

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen vedtok 17. desember 2008 midlertidige regler for å sikre bedrifters tilgang til kapital under finanskrisen. Meddelesen har senere blitt revidert av Kommisjonen 25. februar 2009. Det er laget en konsolidert utgave av meddelelsene, som er kunngjort i OJ:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:083:0001:0015:EN:PDF

Kommisjonen påpeker i meddelelsen at selv om situasjonen i de finansielle markedene synes å forbedre seg, er konsekvensene for realøkonomien nå i ferd med å vise seg med full styrke. Dette kan gi utslag i kredittrasjonering, lavere etterspørsel og resesjon. Situasjonen har nødvendiggjort ytterligere koordinerte tiltak fra EUs side.

I og med revisjonen av 25. februar 2009 er det lagt til et nytt avsnitt under punkt 4.1 i meddelelsen. I følge det nye avsnittet skal medlemslandene demonstrere at tiltakene som blir notifisert er nødvendige, egnede og proporsjonale for å bøte på en alvorlig forstyrrelse av en medlemsstats økonomi og at alle vilkårene fullt ut er respektert.

Materielt innhold i de nye reglene

Det innføres en mulighet til å lage støtteordninger hvor hvert foretak kan få inntil 500 00 euro i perioden frem til 31.12.2010. Denne muligheten er som utgangspunkt ikke knyttet til støtteberettigede kostnader. For nærmere detaljer og vilkår se meddelelsen punkt 4.2.

Det finnes i dag egne retningslinjer for garantier. Disse retningslinjene sier ikke noe om når offentlig støtte kan gis i form av redusert garantipremie, men fastsetter i hovedsak vilkår som utelukker at garantier utgjør offentlig støtte. Kommisjonen åpner nå for at medlemslandene på visse vilkår kan subsidiere garantipremien for garantier knyttet til lån for å bidre til å sikre bedrifters tilgang til kapital. Reglene gjelder både for SMBer og store selskaper, men er gunstigst for SMBer.For ytterligere detaljer og vilkår se meddelelsens punkt 4.3 og punkt 2 (2) i endringsmeddelelsen.

Det åpnes i meddelelsen en generell adgang til å gi subsdierte lån etter nærmere bestemmelser, se punkt 4.4 i meddelelsens og punkt 2 (3) i endringsmeddelelsen for detaljer.

Kommisjonen åpner for at medlemslandene på visse vilkår kan subsidiere lånekostnadene knyttet til investeringer i "grønne produkter" i form av redusert rentesats. Støtteelementet skal beregnes med utgangspunkt i de nye reglene om beregning av referanserenten som trådte i kraft i EØS 1.1.2009. Ordningnen er åpen både for SMBer og store selskaper, men er gunstigst for SMBer. Se meddelelsens punkt 4.5 og punkt 2 (4) i endringsmeddelelsen for detaljer og vilkår.

Det finnes i dag muligheter for å gi støtte for å lette SMBers tilgang til risikokapital både i artikkel 29 i det nye generelle gruppeunntaket og i ESAs retningslinjer om risikokapital til SMBer hva angår notifiserte ordninger. Kommisjonen utvider nå handlingsrommet for notifiserte ordninger noe. I følge gjeldene retingslinjer vil kapitaltilførsler til et foretak opp til en viss grense over et visst tidsrom formodes å bøte på en likviditetsmangel slik ingen ytterligere dokumentasjon av markedssvikt er nødvendig i disse tilfellene. Denne grensen foreslås nå øket. Se punkt 4.6 i meddelelsen.

Lettelse i beviskrav og forenklet prosedyre

Den gjeldende meddelelsen om kortsiktige eksportkredittforsikringer åpner på visse vilkår for at medlemslandene kan tilby eller støtte tilbudet av kortsiktige eksportkredittforsikringer når bedriftene ikke kan skaffe seg slike forsikringer i det private forsikringsmarkedet. Det gjelder imidlertid visse beviskrav som må oppfylles før medlemslandene selv kan tilby slike forsikringer til bedriftene. Meddelelsen forenkler disse beviskravene. For detaljer se punkt 5.1 i meddelelesen.

Rapporteringsplikt

Med det nye handlingsrommet følger en plikt til å sende en liste til Kommisjonen/ESA innen 31.7.2009 med oversikt over de ordninger som er blitt iverksatt med hjemmel i dette midlertidige regelverket. I tillegg skal medlemslandene sende en egen rapport om de iverksatte tiltakene til Kommisjonen/ESA innen 31.10.2009.

Andre opplysninger

Multilateralt møte i Kommisjonen

Utkastet til nytt regelverk ble diskutert på multilateralt møte i Kommisjonen 8. desember. FAD var representert ved konkurranseråden. Finansråd Syverud var også til stede. Kommisjonens forslag ble generelt positivt mottatt på møtet, men et klart flertall ønsket at elementene i pakken ble utvidet, forsterket og åpnet for større fleksibilitet. Flere land etterlyste ytterligere tiltak for å bedre ordning for eksportkredittgarantier og flere land – som Tyskland og Frankrike - ønsket at ordingen med ’grønne’ lån , ble utvidet til å omfatte flere områder dekket av Lisboaprosessen - som F&U og innovasjon. Enkelte ønsket også at eventuelle reduserte premier for kredittgarantier måtte gjelde hele lånets løpetid, mens andre at rammen for støtte uten notifikasjon (de minimis) ble utvidet fra dagens nivå på € 200 000 opp til 400 000. Noen foreslo også at det åpnes en mulighet for å ta regionale hensyn.Med referanse til forslagene om å utvide ordningen med støtte til lån til nye sektorer og endret ’de minimis’-grense, minnet Kommisjonen om de muligheter til støtte som ligger i dagens regelverk og da i det generelle supergruppeunntaket (GBER). De lovet å vurdere alle kommentarer med omhu.

Status
De midlertidige reglene er forutsatt å vare fra 17.12.2008 til 31.12.2010. Den konsoliderte versjonen av kommisjonens meddelse ble publisert i Official Journal 7. april 2009:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:083:0001:0015:EN:PDF

ESA vedtok en EØS tilpasset versjon 22. april 2009, (190/09/COL), som vil bli vedlagt når de har publisert dette.