Modernisering av universitetene i en global kunnskapsøkonomi

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Rådet om Rådets resolusjon av 23. november 2007 om modernisering av universitetene med hensyn til Europas konkurranseevne i en global kunnskapsøkonomi

Siste nytt

Rapport fra Kommisjonen lagt fram 30.10.2008

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Nærværende rapport og det tilhørende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene er blevet udarbejdet som svar på en anmodning fra Rådet i resolutionen af 23. november 2007 om modernisering af universiteterne med henblik på Europas konkurrenceevne i en global videnøkonomi. Rådet opfordrede Kommissionen til at støtte medlemsstaterne med hensyn til moderniseringsdagsordenen og navnlig til:

(1) I samråd med de relevante aktører inden for højere uddannelse og forskning og de nationale myndigheder at kortlægge de foranstaltninger, der eventuelt vil kunne tackle de udfordringer og overvinde de forhindringer, som universiteter i EU står over for, når de gennemfører deres modernisering og yder deres fulde bidrag til Lissabondagsordenens mål.

(2) At lette gensidig læring som led i Lissabondagsordenen - især inden for rammerne af arbejdsprogrammet uddannelse og erhvervsuddannelse 2010 og opfølgningen af grønbogen om det europæiske forskningsrum, samt ved fremme af partnerskaber mellem universiteter og erhvervsliv/den private sektor.

(3) At kortlægge eventuelle foranstaltninger, der kan overvinde hindringer for studerendes, underviseres og forskeres mobilitet over hele Europa, og navnlig foranstaltninger vedrørende en gensidig anerkendelse af meritter og eksamensbeviser [*] og fremme af udveksling af god praksis vedrørende disse spørgsmål.

(4) Sammen med de nationale programstrukturer at overvåge og vurdere virkningerne af:
• Erasmus-studerendes sociale baggrund
• Erasmus-programmets bidrag til moderniseringsdagsordenen
• Erasmus Mundus-programmets bidrag til de europæiske universiteters internationale tiltrækningskraft.

I rapporten fokuseres først og fremmest på mobilitetsaspekterne i Rådets resolution, men der gives også en ajourføring af situationen med hensyn til moderniseringen af Europas universiteter. I rapporten gives en oversigt over det arbejde, Kommissionen har udført som reaktion på Rådets anmodning, og der anføres de vigtigste konklusioner fra dette arbejde. I det medfølgende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene gives der en mere detaljeret oversigt over resultaterne.

[*] Anerkendelse af læreres og forskeres erhvervsmæssige kvalifikationer er allerede dækket af direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Dette direktiv forenkler, moderniserer og konsoliderer 15 eksisterende direktiver, som er vedtaget mellem 1975 og 1999. Direktivet skulle gennemføres af medlemsstaterne senest 20. oktober 2007.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.10.2008
Annen informasjon