Mot europeiske klynger av verdensklasse

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen: Mot klynger i EU av verdensklasse

Siste nytt

Rådskonklusjoner vedtatt 1.12.2008

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Bæredygtig vækst og jobskabelse i EU afhænger i stigende grad af ekspertise og innovation som de vigtigste drivkræfter bag Europas konkurrenceevne.

I anerkendelse heraf vedtog EU i 2006 en bredt funderet innovationsstrategi [1] og pegede på styrkelse af klynger i Europa som en af de ni strategiske prioriteringer, når det gælder en vellykket fremme af innovation [2].

Udarbejdelsen af "European Cluster Memorandum" [3] (det europæiske klyngememorandum), som bygger videre på erfaringerne i forbindelse med den politiske indsats for at skabe klynger på regionalt og nationalt plan samt EU-plan, markerede et betydningsfuldt skridt i retning af yderligere fremme af udvikling af klynger. Senest har EU's stats- og regeringschefer understreget behovet for bedre koordinering af rammebetingelserne for innovation, herunder gennem forbedrede forbindelser mellem den videnskabelige verden og erhvervslivet, innovationsklynger i verdensklasse og udvikling af regionale klynger og netværk [4].

En klynge kan overordnet defineres som en gruppe af virksomheder, økonomiske aktører med forbindelse til disse virksomheder og institutioner, som er placeret tæt på hinanden og har nået tilstrækkelig størrelse til, at de kan udvikle specialiseret ekspertise samt specialiserede tjenesteydelser, ressourcer, leverandører og færdigheder [5]. Klyngepolitikker udformes og gennemføres på lokalt, regionalt og nationalt plan, alt afhængigt af deres omfang og sigte. Det er Fællesskabets rolle at fremme og støtte dette arbejde, navnlig gennem forbedring af rammebetingelserne, fremme af ekspertise inden for forskning og uddannelse og iværksætterkultur, af bedre forbindelser mellem erhvervslivet (navnlig SMV'er) og forskerne samt af politikudviklende læreprocesser (policy learning) og klyngesamarbejde i hele EU. I den forbindelse er yderligere udvikling af det indre marked og et konkurrencedygtigt europæisk forskningsrum af afgørende betydning.

I denne meddelelse beskrives et sæt politiske rammer for bedre komplementaritet og større synergieffekter mellem forskellige politiske niveauer med henblik på at støtte udviklingen af flere klynger i verdensklasse i EU.

[1] Kommissionens meddelelse "Viden i praksis: en bredt funderet innovationsstrategi for EU", KOM(2006) 502 endelig
[2] Konklusioner fra Rådets møde (konkurrenceevne) den 4. december 2006:http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/intm/91....
[3] Jf.:http://www.proinno-europe.eu/NWEV/uploaded_documents/European_Cluster_Me....
[4] Formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde i Bruxelles den 13.-14. marts 2008:http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/9941....
[5] Jf. det ledsagende arbejdsdokument om begrebet klynger, klyngepolitikker og deres rolle, hvad angår konkurrenceevne og innovation, samt de vigtigste statistiske resultater og erfaringer (SEK(2008) 2637).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.10.2008