Økodesign og energimerking av varmtvannsberedere og -tanker: revisjonsstudie

Tittel

Review study of ecodesign and energy labelling for water heaters and tanks

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 10.10.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.10.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har startet en studie for gjennomgang av forordningene for varmtvannsberedere og -tanker, energimerkeforordning 812/2013 og økodesignforordning 814/2013. Studien pågår i perioden juni 2017-januar 2019 og norske aktører oppfordres til å registrere seg som interessenter på studiens hjemmeside.

Formål med revisjonsstudiet

I følge artikkel 7 i forordning 812/2013 og 814/2013, skal forordningene gjennomgås på ny i lys av den teknologiske utviklingen. Eksisterende kravforberedende studie fra 2007 vil bli oppdatert i henhold til den reviderte metodikken for forberedende studier (MEErP). I oppdateringen inngår:

• En kvantitativ vurdering av virkningen av de eksisterende forordningene;

• En vurdering av ressurseffektivitet - mest sannsynlig demontering, resirkulerbarhet, reparerbarhet og holdbarhet i tråd med vedtaket av sirkulærøkonomipakken fra 2015 og den nye økodesign arbeidsplan 2016-2019;

• En vurdering om det, med utgangspunkt i “special review"-studien som ble avsluttet i 2016 og tilgjengeligheten av nye data, er behov for å sette separate økodesignkrav til ulike kategorier varmtvannsberedere.

• Et veikart for å vise tidligere teknologiske fremskritt og dagens produktteknologi inkludert beste tilgjengelige teknologier (BAT). Veikartet vil konsentreres hovedsakelig om utsikter for teknologier som ennå ikke finnes på markedet (BNAT) samt generelle teknologiske trender på de undersøkte produktområdet.

Fokus i studiet

I henhold til artikkel 7 i økodesignforordning 814/2013 skal følgende særlig vurderes:

• om det er hensiktsmessig å fastsette økodesignkrav til klimagassutslipp fra kjølemidler, karbonmonoksid og hydrokarboner

• om det er hensiktsmessig å sette strengere økodesignkrav til utslipp av nitrogenoksider

• om det er hensiktsmessig å sette økodesignkrav til varmtvannsberedere som fyres med flytende eller gassformig brensel fremstilt av biomasse

• om primærenergifaktoren (PEF) fremdeles er gyldig

• om det er hensiktsmessig med 3. partssertifisering

I henhold til artikkel 7 i energimerkeforordning 812/2013 skal følgende særlig vurderes:

• om det er vesentlige endringer i markedsandelene for ulike typer produkter

• nytten av databladet og etiketten til pakker

Les mer på hjemmesiden for review studien hvor du også kan melde deg som interessent.

Les mer om kravene til varmtvannsberedere og –tanker på NVEs hjemmeside for økodesign og energimerking.

Vurdering
NVE har prioritert revisjonsstudien for særlig oppfølging og produktgruppen anses for å være en av de viktigste som NVE følger opp innenfor økodesignarbeidet. NVEs mål med deltagelse i revisjonsstudien er å dokumentere hvordan forbudet mot store varmtvannsberedere slår særlig uheldig ut for eksisterende bygninger i Norge. Den første kravfortberedende studien pågikk i perioden 2005-2007 og NVE var ikke med i arbeidet med den første studien.

Status
Første interessentmøte er planlagt til januar 2018. Gjeldende økodesignforordning KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 814/2013 av 2. august 2013 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med omsyn til krav til miljøvenleg utforming av vassvarmarar og varmtvassbehaldararer ikke tatt inn i EØS-avtalen da den er holdt tilbake fra norsk side. Årsaken er forbudet mot omsetning av store varmtvannsberedere i størrelsen 300 liter og større som inntreffer 26. september 2018. Gjeldende energimerkeforordning, DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 812/2013 av 18. februar 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med omsyn til energimerking av vassvarmarar, varmtvassbehaldarar og pakkar med vassvarmar og solvarmeinnretning, er gjennomført i energimerkeforskriften for produkter.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet