Økt kamp mot terror

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Rådet og Europaparlamentet: Økt kamp mot terror

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 6.11.2007, dansk utgave)

Terrorbekæmpelse: EU får bedre muligheder for at beskytte borgerne mod terrortruslen
Kommissionen har i dag vedtaget en ny pakke af forslag, der skal forbedre EU's muligheder for at bekæmpe terrorisme. De forslag, der indgår i pakken, drejer sig om kriminalisering af oplæring i at begå terrorhandlinger, rekruttering til at begå terrorhandlinger og offentlig opfordring til at begå en terrorhandling, forebyggelse af terroristers brug af sprængstoffer og anvendelse af oplysninger om flypassagerer i forbindelse med de retshåndhævende myndigheders efterforskning. Pakken omfatter også en rapport om gennemførelsen af et af de vigtigste juridiske instrumenter i EU's arsenal af lovgivning til bekæmpelse af terrorisme.

Næstformand Franco Frattini meddelte i dag, at de nye foranstaltninger er blevet vedtaget, og udtalte: "Terrorisme udgør fortsat en trussel mod EU's politiske grundlag og mod borgernes liv og velfærd". EU's territorium blev udsat for voldelige angreb i Madrid i marts 2004 og i London i juli 2005. Mange andre terrorangreb er i de seneste år blevet afværget i Østrig, Danmark, Frankrig, Tyskland og Det Forenede Kongerige. Franco Frattini tilføjede: "Ingen af vores medborgere kan vide sig sikker mod denne trussel, og terrorismen kan også ramme EU-borgere og EU-interesser i udlandet. Terroristerne vil slå til på de mest kritiske tidspunkter og med de midler, som giver den største virkning. Vi kan ikke tillade os at slappe af, vi er nødt til at blive ved med at forsøge at finde den rette balance mellem at være opmærksom på truslen og træffe passende og forholdsmæssige foranstaltninger for at forebygge denne trussel, både på europæisk plan og på nationalt plan. Vores mål er fortsat at skabe ligevægt mellem borgernes grundlæggende ret til sikkerhed og retten til livet og andre grundlæggende rettigheder, herunder retten til privatlivets fred og proceduremæssige rettigheder."

En indsats mod personer, der støtter terrorisme
Kommissionen foreslår, at rammeafgørelsen om bekæmpelse af terrorisme ændres, så offentlig opfordring til at begå en terrorhandling, rekruttering til at begå terrorhandlinger og oplæring i at begå terrorhandlinger bliver strafbare handlinger, også når disse lovovertrædelser begås via internettet. Forslaget sigter mod at udstyre retssystemerne i hele EU med passende redskaber, som gør det muligt at retsforfølge forbrydere, der udbreder voldspropaganda, som indeholder oplysninger om terrortaktik og instruktioner om, hvordan man fremstiller og bruger bomber eller sprængstoffer, for at tilskynde andre til at begå terrorhandlinger. Den nye lovgivning vil gøre det lettere for de retshåndhævende myndigheder at få internetudbyderne til at samarbejde for at forebygge forbrydelser og finde frem til forbryderne, samtidig med at det sikres, at personoplysningerne beskyttes tilstrækkeligt, og at de grundlæggende rettigheder garanteres.

En konkret indsats for at øge sprængstofsikkerheden
Ved bombeangrebene i Madrid og andre angreb er der blevet brugt sprængstoffer, som kan købes på markedet. Der kan gøres mere for at forhindre, at terrorister bruger sådanne sprængstoffer, kemiske udgangsstoffer og detonatorer. På initiativ af Kommissionen har en ekspertgruppe med deltagelse af alle relevante aktører fra civilsamfundet undersøgt spørgsmålet og anbefalet en liste med 47 foranstaltninger, som Kommissionen nu har inkorporeret i en handlingsplan, der behandler forskellige aspekter af spørgsmålet. Handlingsplanen sigter mod at øge sprængstofsikkerheden, bl.a. gennem oprettelse af varslingssystemer for forsvundne og stjålne sprængstoffer og mistænkelige transaktioner, et netværk af europæiske bomberydningseksperter, udvikling af retsvidenskabelig ekspertise i sprængstoffer inden for Europol, forskning i sikkerhed i forbindelse med sprængstoffer og detonatorer samt ordninger for sikkerhedstjek af det personale, som arbejder i sektoren.

Oprettelse af et system for udveksling af PNR-oplysninger (Passenger Name Records) inden for EU
Kommissionen foreslår, at flyselskaberne stiller PNR-oplysninger om flyvninger til og fra EU (ind- og udgående flyvninger) til rådighed for specialiserede nationale enheder, der foretager risikoanalyser og varetager opgaver i forbindelse med retshåndhævelse og terrorbekæmpelse. Flyrejser indgår ofte i planlægningen og forberedelsen af terrorangreb. Medlemmer af radikale grupper flyver ud for at mødes med hinanden og for at få både vejledning og uddannelse i udlandet. Når de retshåndhævende myndigheder i EU får mulighed for at få forhåndsinformation om passagererne og analysere denne information, råder de over et vigtigt redskab, som kan gøre det muligt for dem at afsløre terroristernes rejser og forhindre fremtidige angreb. Dette redskab kan dog kun anvendes effektivt, hvis den grundlæggende ret til databeskyttelse overholdes fuldt ud, og hvis borgerne får alle de nødvendige garantier.

Den anden rapport om gennemførelsen af rammeafgørelsen om bekæmpelse af terrorisme
Der fremlægges også en rapport om gennemførelsen af dette vigtige instrument, som indgår i EU's arsenal af lovgivning til bekæmpelse af terrorisme. Rapporten indeholder bl.a. oplysninger om situationen i de medlemsstater, der blev optaget i EU i 2004 og 2007. På trods af de fremskridt, der er gjort, siden den første rapport blev offentliggjort, er det skuffende, at EU's normer stadig ikke er blevet omsat korrekt i national lovgivning.

Meddelelse om Kommissionens seneste aktiviteter inden for terrorbekæmpelse
Pakken suppleres af en meddelelse, som beskriver EU's indsats på dette område og viser, hvordan de fremsatte forslag indgår i EU's terrorbekæmpelsesstrategi. Terrorisme er stadig en langsigtet, mangeartet og kompleks trussel, som kræver en indsats på EU-plan, der omfatter alle aspekter af problemet – forebyggelse, beskyttelse, retsforfølgelse og reaktion i tilfælde af terrorangreb.

En indsats på EU-plan giver en merværdi ved at stille passende redskaber til rådighed for medlemsstaterne og beskæftige sig med problemer, der går på tværs af landegrænserne, og spørgsmål, som er af fælles interesse for hele EU. EU's indsats skal sigte mod at beskytte EU-borgerne og samtidig sikre, at de grundlæggende rettigheder overholdes.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.11.2007