Om anvendelseområdet for direktivet om arbeidstid for sjåfører

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Rådet og Europaparlamentet om følgene av å utelukke selvstendige sjåfører fra anvendelsesområdet for europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/15/EF av 11. mars 2002 om tilretteleggelse av arbeidstid for personer som utfører mobile veitransportaktiviteter

Del av:

Nærmere omtale

Red. anm.: Klikk på lenken til "Pakke:" (over) for en samlet oversikt over faktaark på nettstedet Europalov knyttet til den lovgivende pakken som denne saken tilhører.

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Direktiv 2002/15/EF [1] fastsætter mindstekrav i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden for at forbedre sundheds- og sikkerhedsbeskyttelsen for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter, og for at forbedre trafiksikkerheden og skabe ensartede konkurrencevilkår. Direktivet trådte i kraft den 23. marts 2002, og medlemsstaterne har haft tre år frem til den 23. marts 2005 til at gennemføre direktivets bestemmelser om mobile arbejdstagere. Artikel 2, stk. 1, i direktivet fastsætter, at direktivets bestemmelser skal gælde fra 23. marts 2009 for selvstændige chauffører, når Kommissionen har forelagt Rådet og Europa-Parlamentet en rapport og efterfølgende et lovforslag baseret på rapporten.

Som led i det endelige forlig, der blev indgået mellem Europa-Parlamentet og Rådet om direktivet, blev det aftalt, at senest to år før denne dato, nemlig den 23. marts 2007, skulle Kommissionen forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport med en analyse af, hvilke følger en udelukkelse af selvstændige chauffører fra direktivets anvendelsesområde ville få for trafiksikkerheden, konkurrencevilkår, branchens struktur og sociale aspekter. Rapporten skulle tage hensyn til forholdene i de enkelte medlemsstater for så vidt angår transportbranchens struktur og arbejdsforholdene i vejtransporterhvervet. På grundlag af denne rapport skulle Kommissionen forelægge et forslag om enten a) at fastsætte vilkårene for at omfatte selvstændige chauffører, som udelukkende gennemfører nationale transportaktiviteter, og som der gælder særlige forhold for, eller b) ikke at lade selvstændige chauffører være omfattet af direktivets anvendelsesområde.

Direktivets artikel 7, stk. 2, pålægger også Kommissionen at vurdere følgerne af direktivets bestemmelser om natarbejde og aflægge beretning om dem senest den 23. marts 2007 som led i den rapport, som den har pligt til at aflægge hvert andet år om gennemførelsen af direktivet.

Denne rapport tjener flere formål: Den giver et overblik over status for gennemførelsen af direktivet i medlemsstaterne; den tager eventuelle følger af at udelukke selvstændige chauffører fra direktivets anvendelsesområde op, og den vurderer følgerne af direktivets bestemmelser om natarbejde.

Kommissionen engagerede i december 2005 konsulenter til at overveje de ovennævnte mål og forelægge begrundede konklusioner om udelukkelsen af selvstændige chauffører og følgerne af bestemmelserne om natarbejde. Arbejdet omfattede udarbejdelse af en rapport om hver medlemsstat på grundlag af en grundig gennemgang af relevante undersøgelser og data, personlige samtaler med repræsentanter fra begge arbejdsmarkedsparter i branchen, de nationale myndigheder og de berørte generaldirektorater i Kommissionen, foruden tilbagemeldinger fra en række møder med brancherepræsentanter om de foreløbige resultater af arbejdet.

1 EFT L 80 af 23.3.2002, s. 35.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.05.2007