Om forvaltningen av IT-systemer for Schengen- og visum-informasjonssystemene (SIS II og VIS) og Eurdac

Om forvaltningen av IT-systemer for Schengen- og visum-informasjonssystemene (SIS II og VIS) og Eurdac

Meddelelse fra Kommisjonen: Regelverkspakken om opprettelse av et byrå for den operasjonelle forvaltningen av store IT-systemer innen området frihet, sikkerhet og rettferdighet

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 24.6.2009

Nærmere omtale


BAKGRUNN (fra Kommisjonens meddelelse, dansk utgave)

1. FORMÅL
Formålet med denne lovgivningspakke er at oprette et agentur, som er ansvarligt for den langsigtede operationelle forvaltning af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) [1], visuminformationssystemet (VIS) [2] og Eurodac [3]. Desuden kan agenturet få ansvaret for andre store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed.

2. BAGGRUND
For at drage nytte af udviklingen inden for informationsteknologi og gøre det muligt at indføre nye funktioner vil det eksisterende Schengeninformationssystem (SIS 1+) blive erstattet af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II). SIS II vil sikre et højt sikkerhedniveau inden for Den Europæiske Unions område med frihed, sikkerhed og retfærdighed og vil bl.a. bevare den offentlige sikkerhed og den offentlige orden samt beskytte sikkerheden på medlemsstaternes område.

Visuminformationssystemet (VIS) vil være det vigtigste it-baserede instrument til støtte for gennemførelsen af den fælles visumpolitik og skal bl.a. lette en effektiv grænsekontrol ved at gøre det muligt for de kompetente nationale myndigheder at indlæse og opdatere visumdata, herunder biometriske data, og konsultere dem elektronisk.

Eurodac er et it-system til sammenligning af fingeraftryk af asylansøgere og ulovlige indvandrere, som skal lette anvendelsen af Dublin II-forordningen [4], der gør det muligt at afgøre, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning. Kommissionen er i gang med at udvikle SIS II og VIS. Ifølge retsakterne om disse systemer har Kommissionen ansvaret for den operationelle forvaltning af SIS II og VIS i en overgangsperiode. Denne periode bør højst være på fem år regnet fra henholdsvis den dato, hvorfra retsakterne om SIS II finder anvendelse, og den dato, hvor VIS forordningen træder i kraft. Kommissionen overlader på nuværende tidspunkt den operationelle forvaltning af SIS II og VIS til nationale offentligretlige organer i to forskellige medlemsstater, nemlig Frankrig og Østrig.

Med hensyn til Eurodac har Kommissionen udviklet systeme, og den er på nuværende tidspunkt ansvarlig for driften af den centrale enhed og for sikkerheden i forbindelse med overførsel af oplysninger.

Det er imidlertid ikke en af Kommissionens kerneopgaver at drive sådanne store it systemer. Derfor fastsættes det i retsakterne om SIS II og VIS, at det på lang sigt er nødvendigt at oprette en forvaltningsmyndighed, især for at sikre kontinuitet, varetage den operationelle forvaltning af de respektive systemer og sikre en uafbrudt datastrøm.

I de fælles erklæringer, som ledsagede retsakterne om SIS II og VIS, opfordrede Rådet og Europa-Parlamentet Kommissionen til på grundlag af en konsekvensanalyse at forelægge de forslag til lovgivning, der er nødvendige for at pålægge et agentur den langsigtede operationelle forvaltning af det centrale SIS II og dele af kommunikationsinfrastrukturen samt VIS. Kommissionen forpligtede sig til senest to år efter ikrafttrædelsen af retsakterne om SIS II og VIS at fremlægge de nødvendige forslag til lovgivning med henblik på at pålægge et agentur den langsigtede operationelle forvaltning af disse systemer.

Kommissionen forpligtede sig i sin nylige meddelelse om europæiske agenturer [5] til ikke at fremsætte forslag om nye reguleringsagenturer, bortset fra de agenturer, som allerede er planlagt inden for retlige anliggender, såsom forslaget om et agentur for den operationelle forvaltning af SIS II, VIS, Eurodac og andre store it-systemer.

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1987/2006 af 20. december 2006 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) og Rådets afgørelse 2007/533/RIA af 12. juni 2007 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II).

2 Rådets beslutning 2004/512/EF af 8. juni 2004 om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) udgør det nødvendige retsgrundlag for at medtage de bevillinger, som er nødvendige for udviklingen af VIS, i Den Europæiske Unions almindelige budget.

3 Rådets forordning (EF) nr. 2725/2000 af 11. december 2000 om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin konventionen.

4 Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 af 18. februar 2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne.

5 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet, "Europæiske agenturer – vejen frem", KOM(2008) 135 endelig.