Opphavsrett i kunnskapsøkonomien

Opphavsrett i kunnskapsøkonomien

Meddelelse fra Kommisjonen: Opphavsrett i kunnskapsøkonomien

Dansk departementsvurdering ("grundnotat") offentliggjort 19.11.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Europa-Kommissionen sætter udfordringerne i forbindelse med bogdigitaliseringen for forfattere, biblioteker og forbrugere på EU’s dagsorden
Europa-Kommissionen vedtog i dag en meddelelse om ophavsret i videnøkonomien, der skal tage fat på de vigtige kulturelle og retlige udfordringer i forbindelse med massedigitaliseringen og -formidlingen af bøger, navnlig europæiske bibliotekssamlinger. Meddelelsen er udarbejdet i fællesskab af kommissærerne Charlie McCreevy og Viviane Reding. Digitale biblioteker såsom Europeana (se:http//www.europeana.eu) vil give videnskabsfolk og forbrugere i hele EU nye muligheder for at få adgang til viden. EU bliver derfor nødt til at løse problemet med forældreløse værker, hvis uvisse ophavsretlige status betyder, at de ofte ikke kan digitaliseres. Meddelelsens anden grundsten er at forbedre formidlingen og tilgængeligheden af værker for handicappede, navnlig svagtseende.

Ved vedtagelsen understregede kommissærerne Charlie McCreevy og Viviane Reding, at drøftelserne vedrørende Googlebogforliget i De Forende Stater endnu engang har vist, at Europa ikke kan tillade sig at stå tilbage på det digitale område.

”Vi skal gøre Europa til et centrum for kreativitet og fornyelse. De europæiske bibliotekers omfangsrige kulturarv må ikke sygne hen, men skal gøres tilgængelig for vore borgere", siger Charlie McCreevy, kommissær med ansvar for det indre marked.

Viviane Reding, kommissær med ansvar for informationssamfund og medier, siger: ”Der er allerede taget vigtige digitaliseringstiltag over hele verden. Europa bør benytte denne mulighed for at gå i front og sikre, at bogdigitaliseringen finder sted på grundlag af europæisk ophavsret, og med respekt for den kulturelle mangfoldighed i Europa. Europa har med sin store kulturarv mest at tilbyde og mest at vinde ved bogdigitaliseringen. Handler vi straks, kan konkurrencefremmende europæiske løsninger til bogdigitaliseringen hurtigere blive operationelle end de løsninger, der aktuelt fremgår af Googlebogforliget i De Forenede Stater”.

I meddelelsen behandles de tiltag, Kommissionen planlægger at lancere: digital bevaring og formidling af videnskabeligt og kulturelt materiale og af forældreløse værker samt handicappedes adgang til viden. De udfordringer, Kommissionen i dag identificerer, stammer fra sidste års offentlige høring om en grønbog (IP/08/1156), Kommissionens ekspertgruppe på højt niveau om digitale biblioteker og de erfaringer, der er gjort med det europæiske digitale bibliotek Europeana (IP/09/1257).

De seneste høringer, som Kommissionen har afholdt i forbindelse med aftalen om Googlebogforliget, fremhævede den anormale situation, der vil opstå, såfremt forliget stadfæstes, bl.a. det store antal europæiske værker i De Forenede Staters biblioteker, som er blevet digitaliseret af Google, og som kun vil være tilgængelige for forbrugere og forskere i De Forenede Stater, men ikke i Europa. Det er således af umiddelbar betydning, at europæere får adgang til deres egen kulturarv, samtidig med at de europæiske forfattere får et rimeligt vederlag. Dette forudsætter, at EU handler, hvilket for nylig blev fremhævet af både kommissær Viviane Reding og kommissær Charlie McCreevy (MEMO/09/376).

Digital bevaring og formidling
Kommissionen vil deltage i en dialog med de berørte parter for at finde bæredygtige løsninger på en enkel og omkostningseffektiv procedure for erhvervelse af rettigheder, der omfatter massedigitalisering og onlineformidling af bibliotekssamlinger, som stadig er ophavsretligt beskyttet. Dette vedrører både udsolgte værker og forældreløse værker, dvs. værker, hvis ejer ikke kan identificeres eller lokaliseres.

Forældreløse værker
Digitaliseringen og formidlingen af forældreløse værker udgør en særlig kulturel og økonomisk udfordring. Den omstændighed, at der ikke er kendskab til en rettighedshaver , betyder, at brugere er ude af stand til at få den nødvendige tilladelse. En bog kan f.eks. ikke digitaliseres. Forældreløse værker udgør en væsentlig del af de europæiske kulturinstitutters samlinger (f.eks. anslår British Library, at 40 % af dets ophavsretligt beskyttede værker er forældreløse [1]). Kommissionen vil nu nærmere undersøge fænomenet med forældreløse værker ved hjælp af en konsekvensanalyse. Formålet er at finde en løsning på EU-niveau for at lette digitaliseringen og formidlingen af forældreløse værker og at indføre fælles standarder for en "omhyggelig undersøgelse" med henblik på genkendelsen af forældreløse værker i hele EU. Det første fremskridt, der allerede er gjort på dette område, er ARROW-projektet (Accessible Registries of Rights Information and Orphan works), som omfatter nationale biblioteker, organisationer, der kollektivt forvalter rettigheder, og forlag, og det finansieres af Europa-Kommissionen under eContent plus-programmet (2,5 mio. EUR). Dette projekt (der blev lanceret i november 2008) har til formål at identificere rettighedshavere og at klarlægge et værks retlige status, herunder hvorvidt det er udsolgt eller forældreløst: "Det EU-finansierede ARROW-projekt er et første skridt mod at forbinde Europas forskellige registre og gøre det lettere at identificere rettighedshavere” , siger kommissærerne Viviane Reding og Charlie McCreevy i dag: ”Vi opfordrer nationale biblioteker, organisationer, der kollektivt forvalter rettigheder, og forlag til at bygge videre på denne gode start og samarbejde med Kommissionen om at udvikle en konkurrencefremmende ordning for bogregistrering i hele EU, der kan gøre det muligt at udstede licenser på tværs af grænserne med et gennemskueligt prissystem, der ikke er for dyrt, mens forfatterne sikres et rimeligt vederlag” .

Adgang for handicappede
Handicappede oplever hindringer af adgangen til oplysninger. Navnlig svagtseende oplever en "bogsult" – kun 5 % af de europæiske udgivelser er til rådighed i tilgængelige formater, hvilket forværres af de begrænsninger, der gælder for forhandlingen af disse udgivelser på tværs af grænserne, selv mellem lande med samme sprog. Et forum med de berørte parter vedrørende de handicappedes behov, navnlig de svagtseende, vil udforske politiske løsninger, herunder måder, hvorpå man kan tilskynde til uhindret handel i EU med værker i tilgængelige formater.