Overvåking av CO2-utslipp fra biler i EU (2005-2007)

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlarlamentet og Rådet: Overvåking av CO2-utslipp fra biler i EU: data for 2005, 2006 og 2007

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 27.1.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

I februar 2007 vedtog Kommissionen en meddelelse [1] om en ny bred strategi for at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og varevogne indregistreret i Den Europæiske Union. Den nye strategi er sammen med den revision af EU's brændstofkvalitetsnormer, som blev foreslået den 31. januar 2007, en yderligere understregning af Kommissionens beslutning om at sikre, at EU opfylder Kyoto-protokollens målsætninger for udledning af drivhusgasser i dag og i fremtiden. Målet for strategien er, at EU når sit længe tilstræbte mål om at begrænse de gennemsnitlige CO2-emissioner fra nye biler til 120 g pr. km senest i 2012 - en reduktion på ca. 25 % i forhold til det nuværende niveau. Den centrale del af strategien udgøres af Kommissionens forordning om CO2-emissioner fra nye personbiler som foreslået i december 2007 [2].

CO2-emissionerne fra nye personbiler er allerede blevet overvåget som led i den tidligere strategi [3] om CO2-udledninger fra biler. I henhold til artikel 9 i beslutning nr. 1753/2000/EF [4] skal Kommissionen forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport for hvert kalenderår om strategiens effektivitet, der udarbejdes på grundlag af de overvågningsdata, den modtager fra medlemsstaterne. Denne meddelelse vedrører data for årene 2005, 2006 og 2007.

1 KOM(2007) 19 endelig.
2 KOM(2007) 856 endelig.
3 KOM(1995) 689 endelig.
4 Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1753/2000/EF om en overvågningsmekanisme for de
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner fra nye personbiler, EFT L 202 af 10.8.2000.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.01.2009