Overvåking av gjennomføringen av den europeiske pakt om innvandring og asyl

Overvåking av gjennomføringen av den europeiske pakt om innvandring og asyl

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet: Oppfølgingsmetode til overvåking av gennomføringen av den europeiske pakt om innvandring og asyl

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 10.6.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Den europæiske pagt om indvandring og asyl blev vedtaget af Det Europæiske Råd den 15.-16. oktober 2008 [1] efter Kommissionens meddelelse "En fælles indvandringspolitik for Europa: Principper, aktioner og redskaber" fra juni 2008 [2]. Pagten bygger på de fremskridt, der er sket i de sidste 10 år, og er et yderligere skridt hen imod en samlet migrationspolitik på EU-niveau. Det Europæiske Råd opstiller fem grundlæggende forpligtelser, som løbende vil blive omsat til konkrete foranstaltninger, navnlig i det program, der følger efter Haagprogrammet:

– at tilrettelægge lovlig indvandring under hensyn til prioriteter, behov og modtagekapaciteter, der fastlægges af hver enkelt medlemsstat, og at fremme integrationen

– at bekæmpe ulovlig indvandring, bl.a. ved at sørge for, at ulovlige indvandrere sendes tilbage til oprindelseslandet eller til et transitland

– at effektivisere grænsekontrollen

– at opbygge et Europa for asyl

– at skabe et globalt partnerskab med oprindelses- og transitlandene for at fremme synergien mellem migration og udvikling.

Da pagten blev vedtaget, besluttede Det Europæiske Råd at afholde en årlig debat om indvandrings- og asylpolitikkerne. En sådan årlig debat vil give Det Europæiske Råd mulighed for at overvåge gennemførelsen, både i Den Europæiske Union og i medlemsstaterne, af pagten og af det næste flerårige program om frihed, sikkerhed og retfærdighed, som fra 2010 erstatter Haagprogrammet.

Med henblik på denne debat understreges det i pagten, at Det Europæiske Råd er enigt om: – at opfordre Kommissionen til hvert år at forelægge Rådet en rapport, især på grundlag af medlemsstaternes bidrag og i givet fald ledsaget af forslag til henstillinger, om både EU's og medlemsstaternes iværksættelse af denne pagt og af det program, der skal erstatte Haagprogrammet

– at fastslå, at denne debat også vil give Det Europæiske Råd lejlighed til at blive holdt informeret om den vigtigste udvikling, som hver medlemsstat planlægger for sin indvandrings- og asylpolitik.

For at forberede denne debat opfordrede Det Europæiske Råd Kommissionen til at foreslå Rådet en metode til opfølgning. Med denne meddelelse efterkommes Det Europæiske Råds anmodning.

Formålet med opfølgningsmetoden som beskrevet i denne meddelelse er at forberede Det Europæiske Råds første årlige debat, som gennemføres i juni 2010.

Kommissionen vil inden for rammerne af opfølgningsmetoden udarbejde sin årlige rapport til Rådet (herefter kaldet ”Kommissionens årlige rapport”) baseret på bidrag fra medlemsstaterne og konkrete oplysninger fra forskellige kilder ifølge nedenstående retningslinjer og tidsplan.

1 Formandskabets konklusioner, dokument 14368/08. Selve pagten findes i dok. 13440/08.
2 KOM(2008) 359 endelig.