Produksjonsmetoden for EU-statistikker

Produksjonsmetoden for EU-statistikker

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om produksjonsmetoden for EU-statistikker: en visjon for det kommende tiår

Meddelelse lagt fram av Kommisjolnen 10.8.2009

Nærmere omtale


BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

statistiske data er uundværlige for alle beslutningstagere. Statistiske data underbygger gennemsigtigheden og åbenheden i de beslutninger, der ligger til grund for udformningen af en politik, og officielle statistikker repræsenterer derfor et offentligt gode, der skaber grundlag for et velfungerende samfund.

På EU-plan har europæiske statistikker fået større og større betydning for udviklingen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af EU's politikker. Europæiske statistikker bidrager således i stort omfang til opbygningen af den nødvendige informationskapacitet til forfølgelse af EU's strategiske mål og de politikker og foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelse af disse mål.

Europæiske statistikker udvikles, udarbejdes og formidles på grundlag af ensartede standarder og harmoniserede metoder. Medlemsstaternes statistiske kontorer indsamler og udarbejder harmoniserede data, som Eurostat derefter sammenstiller med henblik på at udarbejde statistikker på EU-niveau. Dette foregår ved en hel række parallelle processer, land for land og område for område, efter den traditionelle "skorstensmodel".

Denne måde at udarbejde statistikker på lever imidlertid ikke længere helt op til de nuværende forhold. Med den nye forordning om statistikker [1] har man indført det europæiske statistiske system (ESS), hvorved det bliver muligt at forbedre effektiviteten gennem et systematisk samarbejde mellem partnerne i systemet.

Denne meddelelse indeholder visioner for, hvordan produktionsmetoderne for europæiske statistikker kan ændres. De foreslåede ændringer vil få indflydelse på systemerne til statistikproduktion i ESS som helhed, men tager fuldt ud hensyn til subsidiaritetsprincippet. Da nogle medlemsstater allerede er begyndt at gennemføre en række af disse ændringer, er et af målene med denne meddelelse desuden at koordinere deres indsats, så man undgår dobbeltarbejde og i videst muligt omfang kan udnytte synergieffekterne.

Afsnit 2 indeholder en præsentation af, hvordan europæiske statistikker i øjeblikket produceres på grundlag af skorstensmodellen. I afsnit 3 beskrives de ændringer, der ligger bag forslaget om nu at omlægge produktionsmetoderne for statistikker i EU. I afsnit 4 analyseres konsekvenserne af disse ændringer for ESS' struktur, og det europæiske systems statistiske metode præsenteres som et alternativ til den nuværende. I afsnit 5 gøres der rede for forskellige politiske og administrative udfordringer, som vil opstå, hvis den nye model gennemføres, både for de nationale statistiske kontorer og for Eurostat. Endelig beskrives i afsnit 6 de næste skridt i gennemførelsen af den strategiske vision, der er gjort rede for i denne meddelelse.

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker.